Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket

Interpellation 2016/17:104 av Eskil Erlandsson (C)

av Eskil Erlandsson (C)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen presenterar i höstbudgeten, under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, en tydlig ambition att försvåra och byråkratisera det svenska skogsbruket. Skrivningen innebär att regeringen anser att alla ska ha rätt att överklaga en enkel avverkningsanmälan för varje enskild brukare, vilket skulle slå hårt mot skogsägarna och det svenska skogsbrukets framtid.

Regeringen har sagt sig värna om det svenska skogsbruket. Men när det kommer till faktiska åtgärder styr man i rakt motsatt riktning, vilket bland annat är tydligt i skrivningen kring friluftsliv. Samtidigt blundar regeringen för de hinder som redan i dag stoppar ett aktivt och hållbart skogsbruk. Under en längre tid har till exempel skogsägare tvingats stå maktlösa och se på när deras äganderätt inskränks till förmån för bombmurkla och lavskrika. Regeringen har hittills inte presenterat en lösning på denna ohållbara situation. Till detta vill regeringen införa en skatt på avstånd som kommer att drabba de gröna näringarna och möjligheten att använda bioenergi mycket hårt.

Nu visar det sig att regeringen ytterligare vill begränsa äganderätten och möjligheterna för ett hållbart och effektivt skogsbruk till förmån för friluftslivet. Inställningen i kombination med regeringens ignorans för befintliga problem väcker en stor oro bland skogsägare.

Mina frågor till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är därför:

  1. På vilka sätt avser ministern och regeringen att genomföra sin ambition att stärka allmänhetens delaktighet i naturvårdsarbetet, bland annat genom tillgång till miljöinformation, deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning, så som det uttrycks i budgetpropositionen under utgiftsområde 17?
  2. Vilka konsekvenser bedömer ministern att dessa åtgärder kommer att få för enskilda skogsägare, företag och skogsnäringen i stort?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-03 Överlämnad: 2016-11-04 Anmäld: 2016-11-08 Svarsdatum: 2016-11-17 Sista svarsdatum: 2016-11-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)