Regeringens arbetsformer

Interpellation 2007/08:544 av Björck, Patrik (s)

av Björck, Patrik (s)

den 31 mars

Interpellation

2007/08:544 Regeringens arbetsformer

av Patrik Björck (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

För att demokratin ska anses fungera på ett tillfredsställande sätt måste ett antal förutsättningar vara uppfyllda. Jag skulle i denna interpellation vilja ta upp ett par av dessa förutsättningar till debatt.

Det första jag skulle vilja lyfta fram är hur den politiska debatten i Sverige fungerar och hur den skulle kunna bli bättre. En avgörande förutsättning för demokratin är att medborgarna får många tillfällen att ta del av de olika politiska alternativen, att höra argumenten från såväl regering som opposition i alla viktiga frågor, att som medborgare kunna delta i det offentliga samtalet och påverka såväl regering som opposition samt naturligtvis att ges möjlighet att ta ställning inför valet av de företrädare som ska leda vårt land.

Om detta ska vara möjligt måste alla politiker anstränga sig och göra sig tillgängliga. Att strängt upptagna ministrar och partiföreträdare ibland inte hinner ställa upp är inte konstigt, men att konsekvent göra sig otillgänglig är oacceptabelt.

Nu är det inte bara oppositionen som noterat att regeringen mycket motvilligt debatterar; många journalister har länge uttryckt sin frustration, nu senast i en stor artikel i Expressen med rubriken Varför tackar regeringen nej?. I denna artikel beskriver man hur ministrar i den nu sittande regeringen gång på gång har tackat nej till att medverka i debattprogram. Vågar inte regeringen? frågar de.

En annan del av demokratin är riksdagens viktiga uppgift att kontrollera regeringen. Ett av de verktyg som står till riksdagens förfogande är möjligheten att interpellera. Statsministern har gjort det till rutin att överlämna alla interpellationer till annan minister. Ibland är detta säkert befogat, men att statsministern konsekvent väljer bort att debattera i kammaren är ett demokratiskt problem.

Mot bakgrund av vad som anförts frågar jag:

Avser statsministern att ta initiativ till att regeringen i större utsträckning än i dag företräds i den offentliga debatten av honom och andra medlemmar i regeringen?

Avser statsministern att vidta åtgärder när det gäller regeringens arbetsformer så att det blir möjligt för statsministern att oftare delta i riksdagens interpellationsdebatter och därigenom stärka riksdagens viktiga demokratiska uppdrag som regeringens kontrollmakt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-03-31 Anmäld: 2008-04-01 Svar fördröjt anmält: 2008-04-14 Besvarad: 2008-04-22
Debatt (14 anföranden)