Rapporterna om flyget

Interpellation 2018/19:218 av Helena Lindahl (C)

av Helena Lindahl (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Som en del av regeringens samlade flygstrategi tillsattes Arlandarådet för drygt två år sedan. Rådet fick till uppgift att ta sig an arbetet att uppfylla de sju fokusområden som regeringen lagt fram i strategin. En annan utredning som tillsattes parallellt var den så kallade flygplatsutredningen.

När det gäller den förstnämnda utredningen underströk den dåvarande infrastrukturministern Anna Johansson vikten av detta arbete och sa bland annat: "Arlanda ska vara Nordens ledande storflygplats. Därför är det mycket viktigt att vi snarast påbörjar ett arbete med att utveckla Arlanda på ett långsiktigt hållbart sätt".

Enligt planerna skulle Arlandarådet lägga fram sin slutredovisning den 31 december 2018 men fick förlängd tid för rapportering till den 31 mars 2019. Efter detta har det varit tyst, Arlandarådet har avvecklats och regeringen har inte velat uttala sig i frågan. Inte heller flygplatsutredningen har sett dagens ljus. Regeringen hänvisar till att det behövs mer tid och att det hela utreds på Näringsdepartementet.

Detta har naturligtvis oroat många, inte minst näringslivet och de regionala flygplatserna som är beroende av att Arlanda har en tillräcklig kapacitet även för inrikesflygen i framtiden.

Dessutom hoppas ett flertal av de regionala flygplatserna att flygplatsutredningen även ska se över möjligheten för de regionala aktörerna att ta del av Swedavias vinster. Detta är en viktig fråga då många av dessa flygplatser har det tufft med vikande passagerarsiffror. De regionala flygplatsernas representanter anser att man förser Swedaviaflygplatserna Arlanda och Bromma med inrikespassagerare och därmed bidrar med intäkter till Swedavia.

Med anledning av ovan nämnda vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Varför är Arlandarådets slutrapport ännu inte redovisad som utlovat?
  2. Kan ministern lova att rapporten presenteras under innevarande kalenderår?
  3. Tycker ministern, liksom sin företrädare, att det är viktigt att uppfylla flygstrategins mål och att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats?
  4. Kan ministern garantera att det även finns tillräcklig kapacitet på Arlanda för inrikesflygen från de regionala flygplatserna i framtiden?
  5. Tänker ministern verka för att de regionala flygplatserna får ta del av Swedavias vinster?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-30 Överlämnad: 2019-05-02 Anmäld: 2019-05-03 Svarsdatum: 2019-05-13 Sista svarsdatum: 2019-05-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)