Polisens prioritering av utvisningar

Interpellation 2012/13:290 av Karlsson, Sara (S)

av Karlsson, Sara (S)

den 21 februari

Interpellation

2012/13:290 Polisens prioritering av utvisningar

av Sara Karlsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I regeringens regleringsbrev till Rikspolisstyrelsen för verksamhetsåret 2013 framgår att regeringen uppdrar åt Rikspolisstyrelsen att tillsammans med Migrationsverket och Kriminalvården effektivisera arbetet med utvisningar för att ”påtagligt öka antalet verkställda beslut” i förhållande till 2012.

Regeringens önskan har hörsammats av polisen då de beslutat att under 2013 prioritera just utvisningar. Samtidigt är uppklaringsstatistiken för brott mycket låg, trots att polisen tillförts stora resurser, vilket föranlett stor diskussion om effektiviteten i regeringens kriminalpolitik. Framför allt har detta gällt så kallade mängdbrott, men även flera typer av grova brott.

Jag ställer mig frågande till rimligheten i polisens prioritering av verkställande av utvisningar när det samtidigt finns stora behov av att fokusera på brottslighet, där det dessutom finns brottsoffer.

Det har också framkommit oroande uppgifter om att polisen i detta arbete använder sig av metoder som är mycket tveksamma inte minst ur ett etiskt men även ur ett juridiskt perspektiv. Det handlar om arbetet med att identifiera personer som vistas i landet trots avvisningsbeslut, lokaliserat till våra storstäder.

Jag vill därför fråga justitieminister Beatrice Ask:

-      Tänker justitieministern vidta några åtgärder för att ändra polisens prioriteringsordning?

-      Avser justitieministern att initiera en analys av lagligheten i de metoder som används i detta arbete?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-02-21 Anmäld: 2013-02-21 Besvarad: 2013-03-12 Sista svarsdatum: 2013-03-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)