Otillförlitliga språkanalyser

Interpellation 2014/15:399 av Christina Höj Larsen (V)

av Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sprakab är det företag som Migrationsverket använder sig av för att göra språkanalyser i samband med asylprövningar. Sprakab har vid ett flertal tillfällen kritiserats för bristfälliga analyser – både i Sverige och utomlands, dit de också säljer tjänster. Sprakabs slutsatser har fått förfärande konsekvenser för många av de individer som varit föremål för analys. Barn och vuxna har efter genomförda språktester blivit tillskrivna andra nationaliteter än de redovisade och riskerar utvisning.

Det har framkommit genom samhällsprogrammet Uppdrag granskning hösten 2014 att analytiker som arbetar på Sprakab uppgett falska meriter men ändå fortsatt som experter med lingvistiska utredningar. I Sverige har bland annat en nordkoreansk pojke utretts av Sprakab och tilldömts annan nationalitet; han sägs i utlåtandet ha ett kinesiskt ursprung, vilket ledde till kraftiga protester från oberoende experter/lingvister, som kopplades in när Sveriges Radio gjorde ett uppföljande reportage. Nu senast är det en flicka från Somalia som sägs ha uttalat ordet moské felaktigt och därmed riskerar utvisning.

Det är i grunden en rättssäkerhetsfråga. Är det rimligt att ett företag kan utföra dessa uppgifter utan yttre revision och kontroll, med bäring på människors liv och död?

Regeringen har tillsatt två utredningar för att granska dels Sprakab, dels systemet med språkanalyser i dess helhet. Det är bra.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

1. När i tid bedömer justitie- och migrationsministern att utredningarna och deras slutsatser är klara?

2. Har justitie- och migrationsministern någon uppfattning om hur kvalitet och kompetens ska säkerställas vid upphandling av språktjänster utanför Migrationsverket?

3. Vilka åtgärder tänker justitie- och migrationsministern vidta för att de individer som nu är utvisningshotade på grund av Sprakabs analyser inte ska utvisas innan de två utredningarna som är tillsatta för att granska Sprakab och systemet med språkanalyser är klara?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2015-03-13 Överlämnad: 2015-03-15 Anmäld: 2015-03-17 Sista svarsdatum: 2015-04-06 Svarsdatum: 2015-04-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)