Nya Ostkustbanan

Interpellation 2017/18:276 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Utbyggnaden av Nya Ostkustbanan måste påskyndas för hela Sveriges skull! Det är en av Sveriges längsta flaskhalsar med enkelspår – 27 mil mellan Gävle och Härnösand – och det hämmar utvecklingen i hela Norrland. Ett dubbelspår skulle kunna fyrdubbla godstransporterna och halvera restiderna, och det skulle även möjliggöra för 63 000 bostäder längs med södra Norrlandskusten. Detta visar beräkningar som gjorts av kommunerna utmed Ostkustbanan.

Nya Ostkustbanan är den naturliga länken mellan järnvägen i norra och södra Sverige, och systemperspektivet måste få genomslag på hela sträckan Stockholm–Riksgränsen. Det innebär att investeringar i fyrspåret mellan Stockholm och Uppsala samt Norrbottniabanan, som finns med i planförslaget men sent i perioden, bör gå hand i hand med investeringar i Nya Ostkustbanan.

Det 27 mil långa enkelspåret måste byggas ut till dubbelspår för att kunna möta nutidens och framtidens behov och krav på snabba, pålitliga och miljövänliga transporter. I den takt som nu föreslås kommer Nya Ostkustbanan att vara byggd år 2100. Det är inte rimligt att det ska ta ca 80 år innan det är dubbelspår mellan Gävle och Härnösand.

Det finns många starka skäl för en utbyggnad av Nya Ostkustbanan. En satsning på dubbelspår mellan Gävle och Härnösand skulle innebära att en helt ny stambana etableras. De föreslagna investeringarna runt Sundsvall spelar stor roll för både nationell och regional utveckling. Det är positivt med de medel som är avsatta för kringlan runt Gävle, men de ligger sent i plan, vilket ställer till med stor oro för genomförandet.

Nya Ostkustbanan är en viktig del i det europeiska stomnätet. I en helt ny granskningsrapport från Riksrevisionen, Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige, görs bedömningen att ett EU-perspektiv helt saknas samt att såväl regeringen som Trafikverket har varit passiva vad gäller att beakta EU-målen i planering av transportinfrastruktur fram till år 2017.

När det gäller järnvägar finns det enligt rapporten två EU-mål som ännu inte är uppfyllda: att kunna köra godståg med minst 740 meters längd på hela stomnätet och att den så kallade linjehastigheten för godståg ska vara minst 100 kilometer i timmen på stomnätet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

1. Bedömer statsrådet att Nya Ostkustbanan är en viktig del av infrastrukturen i Sverige?

2. Om statsrådet delar bedömningen, vilka åtgärder vidtar statsrådet för att möjliggöra utbyggnaden till dubbelspår på sträckan Gävle–Härnösand?

3. Avser statsrådet att verka för en snabbare tidsplanering än Trafikverkets planerade utbyggnadstakt på 80 år?

4. Hur avser statsrådet och regeringen att ta till sig Riksrevisionens rekommendationer?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-08 Överlämnad: 2017-12-12 Anmäld: 2017-12-13 Sista svarsdatum: 2018-01-16 Svarsdatum: 2018-02-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)