Minskad köttkonsumtion

Interpellation 2015/16:395 av Jens Holm (V)

av Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

I Sveriges Radios program Matens pris den 8 februari 2016 intervjuas landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om den snabbt växande köttkonsumtionen i Sverige och dess miljökonsekvenser. Trots att mängder av svenska och internationella rapporter, inklusive från Buchts egen expertmyndighet Jordbruksverket, har pekat på de negativa effekterna på miljön och klimatet av köttkonsumtionen anser landsbygdsministern att den höga svenska köttkonsumtionen inte har någon negativ miljöpåverkan. I programmet vill inte ministern ens svara på huruvida köttkonsumtionen i Sverige har ökat eller minskat.

Jag föreslår att landsbygdsministern studerar följande rapporter. Enligt FAO-rapporten Livestock´s Long Shadow står den globala animalieindustrin för 18 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket pekar i rapporten Hållbara konsumtionsmönster (Rapport 6653, februari 2015) särskilt ut köttkonsumtionen och flygresandet som områden med kraftigt växande utsläpp och som i dag saknar styrmedel. Man konstaterar att kött- och mjölkkonsumtionen står för 75 procent av utsläppen från svenskarnas livsmedelskonsumtion trots att näringsintaget från animalierna är högst begränsat. I Jordbruksverkets rapport Hållbar köttkonsumtion. Vad är det? Hur når vi dit? (Jordbruksverket, rapport 2013:1) konstaterar man att köttkonsumtionen måste minska av klimatskäl samt att det med en minskad köttkonsumtion också följer bättre möjligheter att förse hela jordens befolkning med föda. Man ger också konkreta förslag på hur köttkonsumtionen kan minska. Enligt Trends in greenhouse gas emissions from consumption and production of animal food products (Cederberg, Hedenus, Wirsenius, Sonesson – Animal, July 2012) har utsläppen från den svenska konsumtionen av animalier ökat till 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 10 miljoner ton är nästan lika mycket som utsläppen från Sveriges 4,4 miljoner personbilar. I rapporten Samhällsfenomen och åtgärder mot övergödning av havsmiljön (2015) pekar Havsmiljöinstitutet vid Göteborgs universitet på hur vår ökande köttkonsumtion förvärrar övergödningen av Östersjön och att åtgärder för en minskning av konsumtionen är brådskande.

I  Köttkonsumtionen i siffror från Jordbruksverket (rapport 2013:2) konstateras att vi svenskar äter mer kött än någonsin och att konsumtionen sedan 1990 har ökat med 40 procent, från 60 kilo per person och år till 85 kilo år 2012.

Det är rätt uppenbart att det finns mängder med underlag för ett statsråd att ta del av som alla pekar på en betydande miljö- och klimatpåverkan från den svenska köttkonsumtionen. Det har också presenterats gott om förslag på hur köttkonsumtionen ska kunna minska. Att den svenska köttkonsumtionen har ökat kraftigt är också oomtvistat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

  1. Delar statsrådet bedömningen att köttkonsumtionen ökat i Sverige?
  2. Är det statsrådets bedömning att en ökad svensk köttkonsumtion är ett problem för miljön och klimatet?
  3. Vilka åtgärder avser i så fall statsrådet att vidta för att minska köttkonsumtionen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-09 Överlämnad: 2016-02-10 Anmäld: 2016-02-11 Svarsdatum: 2016-02-23 Sista svarsdatum: 2016-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)