Krångliga regler för företag

Interpellation 2019/20:69 av David Josefsson (M)

av David Josefsson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Företagens administrativa kostnader till följd av regler ökade med ca 600 miljoner kronor under förra året enligt Tillväxtverkets rapport Regler som påverkar företagens kostnader och konkurrenskraft 2018, publicerad i april i år.

Enligt rapporten har företagens årliga administrativa kostnader till följd av regler i genomsnitt ökat med 1,2 miljarder kronor per år sedan 2013 enligt rapporten, och regeländringarna gäller vitt skilda områden och berör olika många och olika typer av företag.

Enligt en opinionsundersökning från Näringslivets Regelnämnd NNR, som utfördes av Skop och som publicerades i april i år, tycker 37 procent av landets företagare att reglerna har blivit krångligare det senaste året. Det är fler än i någon tidigare undersökning. Endast 3 procent anser att reglerna är enklare än för ett år sedan.

I NNR:s opinionsundersökning pekar företagarna ut skatte- och momsregler, branschspecifika regler och arbetsrätten som de stora problemområdena.

I Tillväxtverkets rapport lyfts bland annat vikten av att regelgivare arbetar systematiskt med att utvärdera befintliga regelverk utifrån ett förenklingsperspektiv, att det sker en politisk prioritering av frågorna och att digitala lösningar är en framkomlig väg för att förenkla regelefterlevnaden.

Regelkrångel för företag är således såväl ett upplevt som ett faktiskt problem, och såväl Tillväxtverkets rapport som Näringslivets regelnämnds opinionsmätning pekar ut konkreta problemområden.

Statsrådet Ibrahim Baylan har själv uppmärksammat problemen med företagens regelkrångel och har därför aviserat att han under hösten ska genomföra en ”förenklingsresa” som ska leda fram till konkreta reformförslag från regeringen.

Min fråga till näringsminister Ibrahim Baylan är därför:

 

Vilka konkreta förslag avser ministern att genomföra i närtid för att förenkla för företagande, och när kommer dessa börja verka?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-11-12 Sista svarsdatum: 2019-11-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)