Ingångna avtal och avskaffande av merkostnadsersättningen till plusjobben

Interpellation 2006/07:416 av Andersson, Ulla (v)

av Andersson, Ulla (v)

den 15 mars

Interpellation

2006/07:416 Ingångna avtal och avskaffande av merkostnadsersättningen till plusjobben

av Ulla Andersson (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Enligt budgetpropositionen för 2007 avskaffar regeringen plusjobben. De som fått plusjobb före den 24 oktober 2006 ska dock få fullfölja dem med ersättning från staten.

Gävle kommun anställde många plusjobbare för att bryta människors arbetslöshet och förbättra välfärden. I dag har Gävle kommun 348 plusjobbare inom äldreomsorg, skola och barnomsorg. Målsättningen är självklart att så många som möjligt ska få fortsatt arbete efter plusjobbet. Men då krävs insatser för att stärka plusjobbarnas kompetens. Till exempel behöver människor som har plusjobb inom äldreomsorgen få den grundutbildning som efterfrågas.

Nu har regeringen beslutat att avskaffa den merkostnadsersättning för plusjobben som går till handledare, utbildning och administration kring plusjobben. Det innebär totalt 600 miljoner kronor mindre i stöd till landets ca 19 000 plusjobbare under 2007, vilket hotar arbetet med att öka plusjobbarnas anställningsbarhet.

För Gävle kommun betyder det att finansieringen av 350 anställningar hotas då tidigare bestämda statsbidrag i storleksordningen 17 miljoner kronor inte kommer att betalas ut under 2007. Drabbad av regeringens försämringar är även Sandvikens kommun som har 153 plusjobbare och går miste om hela 6 miljoner kronor 2007 i merkostnadsersättning. Planerade insatser får med kort varsel avbrytas och människors möjligheter till fasta jobb minskas.

Gävleborg är det län i Sverige med högst öppen arbetslöshet, och det behövs satsningar för att bryta den utvecklingen.

Därför vill jag fråga arbetsmarknadsministern:

1. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ingångna avtal om plusjobben ska hållas?

2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att öka möjligheterna för människor med plusjobb att få reguljär anställning efter avslutat plusjobb?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-03-15 Anmäld: 2007-03-15 Svar fördröjt anmält: 2007-03-21 Besvarad: 2007-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.