Höghastighetståg

Interpellation 2016/17:249 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Trots att Trafikverkets egna bedömningar gör gällande att regeringens planer på höghastighetståg är mycket olönsamma och skulle resultera i en samhällsekonomisk förlust på ungefär 250 miljarder kronor finns inga tecken på att regeringen ämnar bromsa planerna på höghastighetståg. Regeringen har än så länge inte presenterat en tidsplan eller en finansieringsmodell för projektet, utan i stället upprepas frasen att anläggningen ska byggas "i den takt ekonomin tillåter". Rimligen betyder detta att projektet byggs i etapper med Ostlänken som första del.

Under 2012 skrev Socialdemokraterna följande på sin hemsida angående höghastighetståg i Sverige:

"Om inte hela banan planeras kommer den troligtvis inte att trafikeras i högre hastigheter än 200 km/t eftersom ingen operatör kommer att köpa in nya fordon för att trafikera Bollebyggd-Mölnycke eller Järna-Linköping."

Regeringens nuvarande planer på att bygga ut banan "i den takt ekonomin tillåter" står rimligen i strid med Socialdemokraternas slutsatser år 2012. Möjligen har partiet ändrat ståndpunkt med anledning av projektets obefintliga lönsamhet eller statsfinansernas begränsade storlek.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson: 

 

Ämnar statsrådet verka för att hela höghastighetsbanan planeras och byggs ut etappvis eller att detta sker samordnat?

Är det statsrådets uppfattning att byggandet av höghastighetståg i Sverige är samhällsekonomiskt lönsamt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-24 Överlämnad: 2017-01-25 Anmäld: 2017-01-26 Svarsdatum: 2017-02-14 Sista svarsdatum: 2017-02-14
Debatt (7 anföranden)