äldres fallolyckor

Interpellation 2003/04:77 av Darell, Linnéa (fp)

av Darell, Linnéa (fp)

den 5 november

Interpellation 2003/04:77

av Linnéa Darell (fp) till socialminister Lars Engqvist om äldres fallolyckor

Nyligen presenterade Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor (NCO) vid Räddningsverket en rapport som ånyo tar upp frågan om riskerna för äldre människor att råka ut för fallolyckor. Enligt rapporten dör 1 000 personer varje år i fallolyckor, 40 000 skadas så svårt att de behöver sjukhusvård och ytterligare 62 000 skadas lindrigt. Utöver det personliga lidandet så kostar dessa olyckor samhället åtskilliga miljarder. För kommuner och landsting anges beloppet till 4,7 miljarder.

Oroväckande är också att ökningen av fallolyckor med dödlig utgång är större än vad som är motiverat av ökningen av antalet äldre. Prognoserna tyder på fortsatta ökningar, vilket också då betyder ökade samhällskostnader.

En del kommuner arbetar med säkerhetsfrågor för olika medborgargrupper, där äldresäkerhet är en del. Men långt ifrån alla. Endast ett fåtal kommuner är godkända enligt WHO:s "En säker och trygg kommun". Länsstyrelserna fick häromåret möjlighet att anställa så kallade äldreskyddsombud. Äldreombudsmän och äldreomsorgsinspektörer har tillkommit efter folkpartiförslag på en del håll i landet. Och ytterst har Socialstyrelsen ett tillsynsansvar. Men ändå så riskerar 1 000 äldre personer att dö varje år i fallolyckor.

Min fråga är därför:

Kommer socialministern att ta initiativ till en översyn rörande äldres säkerhet med anledning av ovanstående alarmerande siffror?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-11-05 Anmäld: 2003-11-10 Besvarad: 2003-11-17 Sista svarsdatum: 2003-11-24

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.