Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Betänkande 2014/15:SkU7

Skatteutskottets betänkande

2014/15:SkU7

 

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell.

Regeringen föreslår att en utförares begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. Syftet är att ge Skatteverket en bredare bild av det utförda hushållsarbetet och på så sätt skapa ett bättre underlag vid urval för kontroller.

Vidare föreslås att en begäran om utbetalning endast ska kunna lämnas elektroniskt, att utbetalning endast ska kunna göras till utförarens konto och att betalningssäkring ska kunna göras för att säkerställa återbetalning. Kom­municeringsbestämmelsen anpassas till det nya skatteförfarandet och det för­tydligas att ombud kan begära utbetalning från Skatteverket.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Särskilda över­gångsbestämmelser ska gälla och innebär vissa förändringar som börjar til­lämpas den 1 april 2015. Bestämmelserna om betalningssäkring tillämpas första gången i fråga om begäran om utbetalning som har gjorts efter den 31 januari 2015.

I en följdmotion (SD) begärs ett tillkännagivande om att uppgiften om antalet arbetade timmar i stället ska gälla antalet fakturerade timmar.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag och avstyrker motionen.

Utskottet uttalar att husavdraget bör bli föremål för en bred samhällseko­nomisk studie som belyser dess effekter och ger ett underlag för en utvärdering av dess effektivitet.

I betänkandet finns en reservation (SD).

 

 

 Innehållsförteckning

Sammanfattning

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Reservation

Tillkännagivande om uppgiftsskyldighetens utformning, punkt 2 (SD)

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Regeringens lagförslag

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduk-tion för hushållsarbete.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:10 punkterna 1 och 2.

2.

Tillkännagivande om uppgiftsskyldighetens utformning

Riksdagen avslår motion

2014/15:374 av Olle Felten m.fl.  (SD).

Reservation (SD)

Stockholm den 27 november 2014

På skatteutskottets vägnar

Per Åsling

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Åsling (C), Leif Jakobsson (S), Sara Karlsson (S), Olof Lavesson (M), Peter Persson (S), Anna Hagwall (SD), Maria Plass (M), Hannah Bergstedt (S), Rasmus Ling (MP), Helena Bouveng (M), Adnan Dibrani (S), David Lång (SD), Mats Persson (FP), Aron Modig (KD), Patrik Lundqvist (S), Anette Åkesson (M) och Emma Wallrup (V).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I ärendet behandlar utskottet proposition 2014/15:10 Förbättringar av hus­avdragets fakturamodell och motion 2014/15:374 av Olle Felten m.fl. (SD) som väckts med anledning av propositionen.

Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar av den så kallade fakturamodellen för husavdraget i syfte att förbättra dess funktion. Det föreslås att underlaget i samband med att utförare begär utbetalning från Skatteverket ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushållsarbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. En begäran om utbetalning ska endast kunna lämnas elektroniskt. Utbetalning ska vidare endast kunna göras till utförarens konto. Betalningssäkring ska kunna göras för att säkerställa återbetalning enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Kommuni­ceringsbestämmelsen i den lagen anpassas till det nya skatteförfarandet. Vidare förtydligas ett antal bestämmelser.

De föreslagna lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2015. Särskilda övergångsbestämmelser gäller och innebär att bl.a. följande förändringar börjar tillämpas den 1 april 2015:

       Ytterligare uppgifter ska lämnas i en begäran om utbetalning.

       En begäran om utbetalning kan endast göras elektroniskt.

       En beslutad utbetalning kan bara ske till utförarens konto.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket medge befrielse från skyldigheten att lämna begäran elektroniskt. Befrielse får medges för högst sex månader från den dag beslut om befrielse fattats. Ansökan om befrielse ska göras senast den 30 april 2015.

Bestämmelserna om betalningssäkring tillämpas första gången i fråga om begäran om utbetalning som har gjorts efter den 31 januari 2015.

 

 

 

Utskottets överväganden

Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om förbättringar av hus­avdragets fakturamodell och avslår motionsförslaget om att utförare ska få lämna uppgift om fakturerade timmar i stället för arbetade timmar.

Utskottet uttalar att husavdraget bör blir föremål för en bred sam­hällsekonomisk studie som belyser dess effekter och ger ett underlag för en utvärdering av dess effektivitet.

Jämför reservation (SD).     

Propositionen

Regeringen föreslår att underlaget i samband med att utförare begär utbetal­ning från Skatteverket ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än hushålls­arbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts.

Regeringen anför att det förekommer att kostnader som inte är arbetskost­nader felaktigt uppges vara arbetskostnader och att det mot denna bakgrund är angeläget att öka möjligheterna att förebygga och förhindra fusk och missbruk när det gäller skattereduktionens avgränsning till arbetskostnader. Underlaget kring det utförda arbetet i begäran om utbetalning bör därför förbättras. Syftet är att ge Skatteverket ett fylligare underlag för urval av vilka utförare som ska kontrolleras närmare. Samtidigt är det viktigt att inte öka den administrativa bördan för utförarna eller för Skatteverket mer än vad som är nödvändigt för att åstadkomma en effektivare kontroll.

I övrigt föreslås en rad förändringar som syftar till att förbättra faktura­modellens funktion. En begäran om utbetalning ska endast kunna lämnas elektroniskt. Utbetalning ska endast kunna göras till utförarens konto. Betal­ningssäkring ska kunna göras för att säkerställa återbetalning enligt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Kommuni­ceringsbestämmelsen i den lagen anpassas till det nya skatteförfarandet. Vidare förtydligas ett antal bestämmelser.

De föreslagna lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2015 och sär­skilda övergångsbestämmelser gäller.

Motionen

I motion 2014/15:374 av Olle Felten m.fl. (SD) anförs att kravet på redovis­ning av antalet arbetade timmar medför en ökad administration för företagen. Branschen pekar också svårigheterna att dela upp kostnader i material och arbete. Motionärerna menar att det vore en rimlig medelväg att komplettera fakturainnehållet i de aktuella fakturorna från företagen så att en specifikation av arbetsdelen görs genom att antalet fakturerade timmar framgår, men att endast utfört arbete ska få faktureras för att villkoren för husavdraget ska vara uppfyllt. Det är enligt motionärerna missvisande att använda sig av det mer svåröverskådliga måttet arbetade timmar eftersom all nedlagd arbetstid inte alltid debiteras, av olika skäl. Detta är också den väg som de olika företags­organisationerna och flera andra remissinstanser har pekat ut i sina remissvar.

Utskottets ställningstagande

Utskottet kan konstatera att det förekommer att kostnader som inte är arbets­kostnader och därmed inte ger rätt till skattereduktion för husarbete felaktigt uppges vara arbetskostnader och att det därför är nödvändigt att förbättra de uppgifter som lämnas om det utförda arbetet. Syftet är att ge Skatteverket ett fylligare underlag för urvalet av de utförare som ska kontrolleras närmare. Det är samtidigt viktigt att inte öka den administrativa bördan för utförarna och Skatteverket mer än vad som är nödvändigt för att åstadkomma en effektivare kontroll.

Regeringens förslag innebär att en begäran om utbetalning ska innehålla uppgifter om antalet arbetade timmar, debiterad ersättning för material och debiterad ersättning för annat än arbete och material samt vilken typ av arbete som har utförts. Dessa uppgifter kan ställas i relation till varandra och till upp­giften om debiterad ersättning och ger Skatteverket en bredare bild av det utförda hushållsarbetet. Eftersom en utbetalning förutsätter arbetad tid, och eftersom avsikten är att förebygga och förhindra fusk och missbruk i form av att kostnader för annat än arbete faktureras som arbetskostnader, är det enligt utskottets mening naturligt att uppgiften om tid ska avse arbetad tid och inte fakturerad tid.

Utskottet instämmer således i regeringens bedömning när det gäller de upp­gifter som ska lämnas när utförare begär utbetalning. Utskottet har inte heller i övrigt någon invändning mot regeringens förslag.

Utskottet tillstyrker propositionen och avstyrker motionsförslaget om en annan utformning av kravet på uppgift om arbetad tid.

Husavdraget har ännu inte blivit föremål för någon bred samhällsekono­misk studie som belyser dess effekter och ger ett underlag för en utvärdering av dess effektivitet. Utskottet anser att en sådan behövs och förutsätter att frågan tas upp av regeringen.

 

 

Reservation

Tillkännagivande om uppgiftsskyldighetens utformning, punkt 2 (SD)

av Anna Hagwall (SD) och David Lång (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:374 av Olle Felten m.fl.  (SD).

Ställningstagande

Regeringens förslag innebär att svårigheten att dela upp kostnadsslagen material och arbete helt belastar företagen. Det vore en rimlig medelväg att komplettera innehållet i de aktuella fakturorna från företagen så att en specifikation av arbetsdelen görs genom att antalet fakturerade timmar framgår, men att det endast ska vara utfört arbete som får faktureras för att villkoren för husavdraget ska vara uppfyllt.

Det blir missvisande att använda sig av det mer svåröverskådliga måttet arbetade timmar, eftersom all nedlagd arbetstid inte alltid debiteras, av olika skäl. Även timprisskillnaden mellan olika leverantörer gör att antalet arbetade timmar blir irrelevant. Detta är också den väg som de olika företagsorganisationerna och flera andra remissinstanser har pekat ut i sina remissvar.

Det anförda bör riksdagen som mening ge regeringen till känna.

 

 


____

 

 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:10 Förbättringar av husavdragets fakturamodell:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. lag om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Följdmotionen

2014/15:374 av Olle Felten m.fl.  (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktlinjer för förbättringar av HUS-husavdragets fakturamodell.

 

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag

 


 

Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2014-11-13 Justering: 2014-11-27 Trycklov: 2014-11-28 Bordläggning: 2014-12-03 Behandling: 2014-12-04 Beslut: 2014-12-04

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (8 anföranden)