Lokala aktionsgrupper

Betänkande 2014/15:NU19

Sammanfattning

I betänkande behandlar utskottet proposition 2014/15:89 Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling­en av landsbygden och en motion som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslår regeringen en ny lag om lokala aktionsgrupper. För­slaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter för gruppernas handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling (LLU). Förslaget innehåller även bestämmelser som rör uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt. Propositionen innehåller också dels förs­lag till en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) där det görs en hänvisning till lagen om lokala aktionsgrupper, dels några lagtekniska ändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-04-16 Justering: 2015-04-28 Trycklov: 2015-04-29 Bordläggning: 2015-05-05 Behandling: 2015-05-06 Beslut: 2015-05-06

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (4 anföranden)