Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Betänkande 2014/15:FiU13

Sammanfattning

Utskottet behandlar regeringens förslag i proposition 2014/15:57 Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet. Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra vissa delar av kapitaltäckningsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och värdepappersföretag och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG). Förslagen innebär att det bl.a. införs administrativa sanktioner mot fysiska personer.

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Därutöver föreslås vissa ändringar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2015-02-19 Justering: 2015-03-03 Trycklov: 2015-03-05 Bordläggning: 2015-03-24 Behandling: 2015-03-25 Beslut: 2015-03-25

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.

Debatt (2 anföranden)