Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2005/06:1)

Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2005

Beslut

Budgetanslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag till anslag på drygt 11,8 miljarder kronor för utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning för 2006. Riksdagen sa nej till motionsförslag som tar upp frågor om statens administrativa kostnader, översyn av olika myndigheters uppdrag och beräkning av kostnader för mäns våld mot kvinnor och barn. Riksdagen hänvisar till de initiativ som regeringen tagit i dessa frågor. En motion om SCB:s uppdragsverksamhet och organisation avslås eftersom SCB redan har genomfört olika insatser för att komma till rätta med de oklarheter som motionärerna lyft fram.

Utskottets förslag till beslut: Bifall på propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-29
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-08
Trycklov: 2005-12-07
Reservationer 6
Betänkande 2005/06:FiU2

Budgetanslag till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till anslag på drygt 11,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Samhällsekonomi och finansförvaltning för 2006. Utskottet vill att riksdagen säger nej till motionsförslag som tar upp frågor om statens administrativa kostnader, översyn av olika myndigheters uppdrag och beräkning av kostnaderna för mäns våld mot kvinnor och barn. Utskottet hänvisar till de initiativ som regeringen tagit i dessa frågor. Utskottet avslår också en motion om SCB:s uppdragsverksamhet och organisation eftersom SCB redan har genomfört olika insatser för att komma till rätta med de oklarheter som motionärerna lyft fram.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-16
4

Beslut

Beslut: 2005-12-16
17 förslagspunkter, 15 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2006 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 2
Riksdagen anvisar anslag för 2006 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning i enlighet med bifogad specifikation.

b) Investeringsplan för Riksrevisionen
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Riksrevisionen.

c) Låneram för Riksrevisionen
Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2006 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten inom en ram av högst 45 000 000 kr.

d) Anslagskredit för Riksrevisionen
Riksdagen beslutar att för anslag 90:1 Riksrevisionen ska det 2006 finnas en anslagskredit på högst 3 % av anvisat anslag.

e) Anslagssparande för Riksrevisionen
Riksdagen beslutar att det anslagssparande på ramanslag 90:1 Riksrevisionen som vid slutet av budgetåret 2004 översteg 3 % av anslagsbeloppet för myndigheten ska föras bort som indragning av anslagsbelopp.

f) Räntekontokredit för Riksrevisionen
Riksdagen beslutar att Riksrevisionen för 2006 får ha en kredit på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 32 499 000 kr.
Riksdagen bifaller proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 2 punkterna 7-13 och avslår motionerna 2005/06:Fi281 yrkande 8, 2005/06:Fi306 yrkande 6, 2005/06:Fi311 och 2005/06:Fi315.

2. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2006 besluta om att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 10 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 2 punkterna 2 och 3.

3. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan samt bemyndigar regeringen att för 2006 besluta om att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 6 925 miljoner kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 2 punkterna 4 och 5.

4. Målen för politikområdet Finansiella system och tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi306 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (kd)

5. Premiepensionsmyndigheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2006 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 3 miljarder kronor för att tillgodose Premiepensionsmyndighetens behov av likviditet i handeln med fondandelar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 2 punkt 6.

6. Uppdragen för myndigheterna inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi281 yrkande 1.

Reservation 2 (fp)

7. Statens administrativa kostnader

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi314 yrkande 8.

Reservation 3 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m450010
c01903
fp370011
kd25008
v21007
mp14003
-2000
Totalt26419066

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Statistiska centralbyråns uppdragsverksamhet och organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi211 yrkandena 1 och 2.

9. Kostnaden för mäns våld mot kvinnor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So641 yrkande 6.

10. Generationsräkenskaper

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi206.

11. Genderbudgetering inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi208.

12. Gränsstatistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Fi289.

13. Statistik över ideella organisationers vård och omsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk526 yrkande 4.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m144010
c01903
fp03909
kd02508
v21007
mp14003
-2000
Totalt158127064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Mått på hållbar ekonomisk tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ525 yrkande 5.

15. Premiepensionssystemets efterlevandeskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:675) om införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 2 punkt 1.

16. Om SBAB:s uppdrag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att uppdraget för SBAB utvidgas till att även omfatta inlåning från allmänheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 24 punkt 9 och avslår motionerna 2005/06:Fi281 yrkande 3, 2005/06:N386 yrkande 22 och 2005/06:N477 yrkande 2.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

17. Statliga spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr255 yrkande 11.

Reservation 6 (m)