Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Justitieutskottets betänkande 2013/14:JuU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2014

Beslut

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (JuU30)

Riksdagen sa ja till ett antal lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

I dag är det straffbart att förmå någon att gifta sig mot sin vilja genom olaga tvång. Bestämmelsen kan dock inte tillämpas i de fall där det inte har varit nödvändigt att använda tvång, till exempel när offret har varit ett barn.

Nu införs ett nytt brott - äktenskapstvång. Det innebär att det också blir straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar kommer att omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år.

Även förberedande gärningar kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet "vilseledande till tvångsäktenskapsresa" införs.

Vidare innebär riksdagens beslut att barn inte längre ska kunna få dispens för att gifta sig. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap ska endast kunna erkännas då det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är samtidigt närvarande. Fullmaktsäktenskap erkänns i dag utan begränsning, medan tvångsäktenskap och barnäktenskap kan erkännas om det finns särskilda skäl.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag att godkänna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2014.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionsyrkandena.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-05-13
Betänkande publicerat: 2014-05-13
Trycklov: 2014-05-13
Reservationer 4
Betänkande 2013/14:JuU30

Alla beredningar i utskottet

2014-05-08, 2014-04-15

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (JuU30)

Regeringen har föreslagit ett antal lagändringar för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

I dag är det straffbart att förmå någon att gifta sig mot sin vilja genom olaga tvång. Bestämmelsen kan dock inte tillämpas i de fall där det inte har varit nödvändigt att använda tvång, till exempel när offret har varit ett barn.

Nu föreslås ett nytt brott - äktenskapstvång. Det innebär att det också blir straffbart att förmå någon att gifta sig genom att utnyttja personens utsatthet. Lagändringen betyder i praktiken att även press från föräldrar eller släktingar kommer att omfattas av strafflagstiftningen. Äktenskapstvång kan ge ett fängelsestraff på högst fyra år.

Även förberedande gärningar föreslås kriminaliseras. Det sker dels genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart, dels genom att brottet "vilseledande till tvångsäktenskapsresa" införs.

Lagförslaget innebär vidare att barn inte längre ska kunna få dispens för att gifta sig. Utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och så kallade fullmaktsäktenskap ska endast kunna erkännas då det finns synnerliga skäl, det vill säga väldigt starka och tydliga skäl. Fullmaktsäktenskap är äktenskap som ingåtts utan att båda parterna är samtidigt närvarande. Fullmaktsäktenskap erkänns i dag utan begränsning, medan tvångsäktenskap och barnäktenskap kan erkännas om det finns särskilda skäl.

Regeringen har också föreslagit att riksdagen ska godkänna Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Det föreslås börja gälla den 1 juli 2014.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-26
4

Beslut

Beslut: 2014-05-27
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 27 maj 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Erkännande av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap begränsas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:208 punkt 4 och avslår motion
2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M970010
MP20005
FP21003
C19004
SD16004
V01900
KD19000
Totalt29319037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Andra lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till
1. lag om ändring i äktenskapsbalken,
2. lag om ändring i föräldrabalken,
3. lag om ändring i ärvdabalken,
4. lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund,
5. lag om ändring i brottsbalken i de delar det avser 2 kap. 2 §, 4 kap. 4 c och 4 d §§,
b) utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (2014:000) om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:208 punkterna 1-3, 5 och 6.

3. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
a) godkänner
1. Europarådets konvention den 11 maj 2011 om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet,
2. en förklaring enligt artikel 78.2 i konventionen av innebörd att Sverige förbehåller sig rätten att inte tillämpa artikel 44.3 om undantag från kravet på dubbel straffbarhet och artikel 58 om preskriptionsregler,
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:208 punkterna 7-9.

4. Utvärdering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. (V) yrkande 2 och
2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. (S).

Reservation 2 (S, MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M970010
MP02005
FP21003
C19004
SD16004
V00190
KD19000
Totalt1721221936

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. 24-årsregel för familjeåterförening

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Ju24 av Richard Jomshof (SD).

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M970010
MP20005
FP21003
C18005
SD01604
V19000
KD19000
Totalt29516038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag