Skatt på avfallsförbränning

Skatteutskottets betänkande 2019/20:SkU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 2019

Beslut

Ny skatt på avfallsförbränning (Sku12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny punktskatt på avfall som förbränns Skatten införs för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Skatten kommer att tas ut med 125 kronor per ton avfall. Under 2020 är dock skattesatsen 75 kronor per ton avfall, och under 2021 är skattesatsen 100 kronor per ton avfall.

Den nya lagen börjar gälla 1 april 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-28
Trycklov: 2019-11-28
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:SkU12

Ny skatt på avfallsförbränning (Sku12)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag till en ny punktskatt på avfall som förbränns. Utskottet delar regeringens bedömning att skatt på avfallsförbränning är nödvändig för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen och för att skapa en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering.

Skatten föreslås tas ut med 125 kronor per ton avfall. Under 2020 är dock skattesatsen 75 kronor per ton avfall, och under 2021 är skattesatsen 100 kronor per ton avfall.

Den nya lagen föreslås börja gälla 1 april 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-03
Debatt i kammaren: 2019-12-04
4

Beslut

Beslut: 2019-12-04
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 4 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skatt på avfallsförbränning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag om skatt på avfall som förbränns,
2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:32 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2019/20:3422 av Eric Westroth m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 62 8
SD 0 54 0 8
C 26 0 0 5
V 23 0 0 4
KD 1 0 20 1
L 19 0 0 0
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 177 54 82 36