Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU37

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2020

Beslut

Kredit som betalningssätt vid e-handel ska vara ett aktivt val för konsumenten (FiU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Riksdagen anser i likhet med regeringen att det är viktigt att konsumentskyddet vid e-handel förbättras.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om utvärdering av lagstiftningens effekter, avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-18
Trycklov: 2020-03-19
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:FiU37

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-03-03

Kredit som betalningssätt vid e-handel ska vara ett aktivt val för konsumenten (FiU37)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Utskottet anser i likhet med regeringen att det är viktigt att konsumentskyddet vid e-handel förbättras.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25
4

Beslut

Beslut: 2020-03-25
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Presentation av betalningstjänster vid köp online

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster med den ändringen att orden "ett nytt" i ingressen mellan "införas ett nytt" och "kapitel" ska utgå.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:79.

2. Avgiftsbelagda krediter respektive andra krediter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (L)

3. Utvärdering av lagstiftningens effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvärdering av den nya lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) yrkande 2 och

2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).