Miljöbalkens sanktionssystem m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2005/06:MJU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2006

Beslut

Ändringar i miljöbalkens sanktionssystem (MJU25)

Miljöbalkens sanktionssystem ändras den 1 januari 2007. Ändringarna berör både straffbestämmelserna och bestämmelserna om miljösanktionsavgifter. Syftet med ändringarna av straffbestämmelserna är att göra dem tydligare och effektivare. En annan strävan är att renodla sanktionssystemet och att undvika dubbla sanktioner i form av straff och miljösanktionsavgift. Ändringarna i bestämmelserna om miljösanktionsavgift innebär att även andra än näringsidkare ska kunna vara tvungna att betala en sådan avgift, att utrymmet att inte påföra avgift vidgas något samt att ett beslut om miljösanktionsavgift inte ska kunna verkställas förrän den som ska betala avgiften har informerats om beslutet om avgift. Vidare utvidgas miljöorganisationers rätt att överklaga beslut och domar enligt miljöbalken när det gäller vilka typer av avgöranden som får överklagas. Riksdagen gjorde några lagtekniska justeringar i regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-05-02
Justering: 2006-06-01
Betänkande publicerat: 2006-06-08
Trycklov: 2006-06-08
Reservationer 12
bet 2005/06:MJU25

Ändringar i miljöbalkens sanktionssystem (MJU25)

Miljöbalkens sanktionssystem ändras den 1 januari 2007. Ändringarna berör både straffbestämmelserna och bestämmelserna om miljösanktionsavgifter. Syftet med ändringarna av straffbestämmelserna är att göra dem tydligare och effektivare. En annan strävan är att renodla sanktionssystemet och att undvika dubbla sanktioner i form av straff och miljösanktionsavgift. Ändringarna i bestämmelserna om miljösanktionsavgift innebär att även andra än näringsidkare ska kunna vara tvungna att betala en sådan avgift, att utrymmet att inte påföra avgift vidgas något samt att ett beslut om miljösanktionsavgift inte ska kunna verkställas förrän den som ska betala avgiften har informerats om beslutet om avgift. Vidare utvidgas miljöorganisationers rätt att överklaga beslut och domar enligt miljöbalken när det gäller vilka typer av avgöranden som får överklagas. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag med vissa lagtekniska justeringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-06-15
4

Beslut

Beslut: 2006-06-17
15 förslagspunkter, 15 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Omfattningen av miljöorganisationers klagorätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 16 kap. 13 § första stycket regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:182 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju420 yrkande 7 i denna del, 2005/06:MJ57 yrkande 2, 2005/06:MJ58 yrkandena 3-6 och 2005/06:MJ596 yrkande 25.

Reservation 1 (kd, mp)
Reservation 2 (v)

2. Kriterier för vilka miljöorganisationer som har klagorätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 16 kap. 13 § andra stycket regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:182 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:Ju420 yrkande 7 i denna del, 2005/06:MJ57 yrkandena 1 och 3, 2005/06:MJ58 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:MJ596 yrkande 40.

Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

3. De särskilda straffreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 29 kap. 11, 12 och 14 §§ regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken med den ändringen att bestämmelserna får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:182 punkt 1 i denna del.

4. Överträdelse av villkor meddelade i samband med lagligförklaring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 17 § regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken med den ändringen att bestämmelsen får den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:182 punkt 1 i denna del.

5. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i miljöbalken,
b) lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken,
c) lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlyssning av allmän farled och allmän hamn,
i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:182 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2005/06:MJ203 och 2005/06:MJ204 yrkandena 1-3.

6. SMHI:s deltagande i EUMETNET

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut SMHI deltar som medlem i Conference of the National Meteorological Services in Europe, EUMETNET.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:182 punkt 2.

7. Miljöorganisationers rätt att överklaga i andra regelverk än miljöbalken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ596 yrkande 41.

Reservation 6 (kd, mp)

8. Styrmedel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ525 yrkandena 3 och 4.

9. Miljöförbättrande åtgärder bör löna sig

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ532 yrkande 2.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

10. Styrmedel avseende den enskildes miljöval

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ532 yrkande 16.

11. Lagstiftningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ522 yrkande 15 och 2005/06:MJ596 yrkande 12.

Reservation 8 (m)

12. Egenkontroll genom certifierade miljöledningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ522 yrkande 16.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

13. Frågor om naturreservat m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:MJ412 yrkande 3, 2005/06:MJ439 yrkande 2, 2005/06:MJ447 yrkande 4 och 2005/06:Bo245 yrkande 2.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (v, mp)

14. Miljöbalkens följdförfattningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:MJ448 yrkande 7.

Reservation 12 (mp)

15. Frågor om lagstiftning och administration som har behandlats tidigare under mandatperioden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi7 yrkandena 7 och 9, 2005/06:MJ232, 2005/06:MJ339 yrkandena 1 och 3, 2005/06:MJ361 yrkandena 2 och 4, 2005/06:MJ394 yrkandena 19 och 34, 2005/06:MJ412 yrkandena 1, 2 och 4, 2005/06:MJ441 yrkandena 14 och 15, 2005/06:MJ449 yrkandena 37 och 55, 2005/06:MJ523 yrkande 6, 2005/06:MJ596 yrkandena 24 och 26, 2005/06:N309 yrkande 3, 2005/06:N445 yrkande 11 och 2005/06:N480 yrkande 14.