Fristående skolor

Utbildningsutskottets betänkande 2004/05:UBU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2005

Beslut

Sista datum för besked om tillstånd att starta friskola (UbU8)

Riksdagen har beslutat att införa ett sista datum för när Skolverket måste lämna besked till dem som ansökt om att få starta friskola. Riksdagen anser att de sökande ska få besked från Skolverket i så pass god tid att de hinner söka till nästa ansökningsomgång eller hinna överklaga beslutet om de får ett avslag. De som får tillstånd att starta friskola bör få besked så att de hinner förbereda skolstarten inför kommande hösttermin. Beslutet bygger på en fempartireservation (m, fp, kd, c och mp). De borgerliga partierna och Miljöpartiet fick också stöd för en reservation om lika villkor för friskolor och kommunala skolor när riksdagen röstade i kammaren. Reservationerna lämnades in i samband med utbildningsutskottets behandling av motioner från allmänna motionstiden om friskolor. Riksdagen sade nej till övriga motioner om friskolor.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels reservation 11 under punkt 10 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Sista datum för besked om tillstånd att starta friskola (UbU8)

Riksdagen bör besluta om att införa ett sista datum för när Skolverket måste lämna besked till dem som ansökt om att få starta friskola. Det föreslår de borgerliga partierna och Miljöpartiet i en gemensam reservation. Partierna anser att de sökande ska få besked från Skolverket i så pass god tid att de hinner söka till nästa ansökningsomgång eller hinna överklaga beslutet om de får ett avslag. De som får tillstånd att starta friskola bör få besked så att de hinner förbereda skolstarten inför kommande hösttermin.

De borgerliga och Miljöpartiet har också lämnat in en reservation om lika villkor för friskolor och kommunala skolor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som utgör majoriteten i utskottet, vill avvakta regeringens kommande förslag till ny skollag och föreslår att riksdagen säger nej till reservationernas förslag. Reservationerna har lämnats in i samband med att utbildningsutskottet behandlat motioner från allmänna motionstiden 2004 om friskolor. De borgerliga partierna och Miljöpartiet har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.