Fristående skolor m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2006

Beslut

Fristående gymnasier ska få starta individuella program (UbU13)

Skollagen ändras så att fristående gymnasieskolor kan inrätta individuella program. En elev som lämnar grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet kan komplettera sin utbildning på gymnasieskolans individuella program. Eleven ska läsa in vad han eller hon har har missat i grundskolan för att sedan kunna börja på ett vanligt nationellt program. I dag är det bara kommunala gymnasieskolor som får ha individuella program. Denna regel begränsar valmöjligheterna för elever som inte har uppnått gymnasiebehörighet. Riksdagen ändrade därför skollagen från den 1 juli 2006. Riksdagen beslutade också om lagändringar från den 1 juli 2006 som ger etableringsfrihet för förskolor och fritidshem. Kommunerna ska vara skyldiga att lämna tillstånd för förskolor och fritidshem som uppfyller vissa kvalitetskrav. Kommunerna ska också, om tillstånd finns och verksamheten är öppen för alla barn, lämna bidrag till verksamheten. Riksdagen gjorde dessutom tre uttalanden: Lika villkor ska gälla för skolor oavsett driftsform. Möjligheten för kommunerna att använda plan- och byggregler samt lokalfrågor för att hindra etableringar av fristående skolor ska tas bort. Regeringen bör snarast lägga fram förslag om hur kommunala beslut om bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas genom så kallade förvaltningsbesvär av huvudmannen för den fristående skolan. Besluten om etableringsfrihet för förskolor och fritidshem och om de tre uttalandena innebar att reservationer av fem partier i utbildningsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren.

Utskottets förslag till beslut: Antar utskottets förslag till ändring i skollagen med delvis bifall till motioner. Övriga motioner avslås.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels reservation 6 under punkt 9, dels reservation 7 under punkt 10, dels reservation 18 under punkt 17 och dels i övrigt bifall till utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Fristående gymnasier ska få starta individuella program (UbU13)

Utbildningsutskottet föreslår att skollagen ändras så att fristående gymnasieskolor kan inrätta individuella program. En elev som lämnar grundskolan utan att ha uppnått gymnasiebehörighet kan komplettera sin utbildning på gymnasieskolans individuella program. Eleven ska läsa in vad han eller hon har har missat i grundskolan för att sedan kunna börja på ett vanligt nationellt program. I dag är det bara kommunala gymnasieskolor som får ha individuella program. Denna regel begränsar valmöjligheterna för elever som inte har uppnått gymnasiebehörighet. Utskottet föreslår därför att riksdagen ändrar skollagen från den 1 juli 2006. De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår också lagändringar från den 1 juli 2006 som ger etableringsfrihet för förskolor och fritidshem. Kommunerna ska vara skyldiga att lämna tillstånd för förskolor och fritidshem som uppfyller vissa kvalitetskrav. Kommunerna ska också, om tillstånd finns och verksamheten är öppen för alla barn, lämna bidrag till verksamheten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vänder sig emot de fem partiernas förslag. De borgerliga partierna och Miljöpartiet föreslår också att riksdagen gör tre uttalanden:

  • Lika villkor ska gälla för skolor oavsett driftsform.

  • Möjligheten för kommunerna att använda plan- och byggregler samt lokalfrågor för att hindra etableringar av fristående skolor ska tas bort.
  • Regeringen bör snarast lägga fram förslag om hur kommunala beslut om bidrag till fristående skolor ska kunna överklagas genom så kallade förvaltningsbesvär av huvudmannen för den fristående skolan.
  • De borgerliga partierna och Miljöpartiet har majoritet när riksdagen ska rösta i kammaren.

    Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.