Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU34

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 maj 2014

Beslut

Skyddet för våldsutsattas personuppgifter måste bli starkare (SkU34)

Regeringen har för avsikt att ta fram ett förslag som syftar till att göra sekretesskyddet för våldsutsattas personuppgifter starkare. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att arbetet bedrivs skyndsamt och att ett förslag läggs fram inom rimlig tid. Till grund för beslutet ligger en motion från Socialdemokraterna.

Dessutom sa riksdagen ja till regeringens förslag om förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Beslutet innebär bland annat att Skatteverket ska kunna fråga polis och socialnämnd om hjälp vid utredning av frågor om kvarskrivning och sekretessmarkeringar i folkbokföringen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen tillkännager för regeringen att det är viktigt att förslag som löser problemen på området utarbetas skyndsamt och läggs fram inom rimlig tid.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-10
Justering: 2014-04-29
Betänkande publicerat: 2014-04-29
Trycklov: 2014-04-29
Betänkande 2013/14:SkU34

Skyddet för våldsutsattas personuppgifter måste bli starkare (SkU34)

Regeringen har för avsikt att ta fram ett förslag som syftar till att göra sekretesskyddet för våldsutsattas personuppgifter starkare. Ett enigt skatteutskott föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om att det är viktigt att arbetet bedrivs skyndsamt och att ett förslag läggs fram inom rimlig tid. Till grund för utskottets förslag ligger en motion från Socialdemokraterna.

Skatteutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer. Förslaget innebär bland annat att Skatteverket ska kunna fråga polis och socialnämnd om hjälp vid utredning av frågor om kvarskrivning och sekretessmarkeringar i folkbokföringen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-05-07
Debatt i kammaren: 2014-05-08
4

Beslut

Beslut: 2014-05-08
4 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:178 punkterna 1 och 2.

1. Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).2. Ett starkare skydd för hotade och förföljda

Utskottets förslag:

2. Ett starkare skydd för våldsutsattas personuppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att avsaknaden av ett starkt skydd för våldsutsattas personuppgifter leder till otrygghet och utsatthet och att det därför är viktigt att ett förslag som löser problemen på detta område utarbetas skyndsamt och läggs fram inom rimlig tid.
Därmed bifaller riksdagen motion
2013/14:Sk8 av Leif Jakobsson m.fl. (S).