Finansutskottets betänkande

2022/23:FiU14

 

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

 

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Förslaget innebär bl.a. att det ska införas en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen där det fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn av PEPP-produkter. Ändringar görs också i flera lagar främst på familjerättens och skatterättens områden samt på finansmarknadsområdet.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Behandlade förslag

Proposition 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt.

 

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Utskottets överväganden

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

 

 

 

 

 

 

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en pan-europeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt),

2. lag om ändring i föräldrabalken,

3. lag om ändring i ärvdabalken,

4. lag om ändring i äktenskapsbalken,

5. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,

6. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-medel,

7. lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor,

8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

9. lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,

10. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

11. lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler,

12. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

13. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

14. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),

15. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

16. lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

17. lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

18. lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

19. lag om ändring i lagen (2022:640) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:7 punkterna 1–19.

 

Stockholm den 1 december 2022

På finansutskottets vägnar

Edward Riedl

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Edward Riedl (M), Mikael Damberg (S), Oscar Sjöstedt (SD), Dennis Dioukarev (SD), Björn Wiechel (S), Jan Ericson (M), Charlotte Quensel (SD), Adnan Dibrani (S), Ida Drougge (M), Ali Esbati (V), Hans Eklind (KD), Martin Ådahl (C), David Perez (SD), Janine Alm Ericson (MP), Carl B Hamilton (L), Joakim Sandell (S) och Hanna Westerén (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt.

Förslaget innehåller en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt)[1], nedan PEPP-förordningen, så att svensk rätt överensstämmer med förordningen. Det gäller bl.a. villkor för in- och utbetalningar och Finansinspektionens tillsyn och ingripandemöjligheter. Därutöver föreslås ändringar i flera lagar främst på familjerättens och skatterättens områden samt på finansmarknadsområdet. Förordningen trädde i kraft den 14 augusti 2019 och tillämpas sedan den 22 mars 2022. Lagförslaget och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

I propositionen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till regeringens beslut om propositionen.

Utskottet överlade med regeringen om förslaget om en paneuropeisk privat pensionsprodukt den 5 september 2017, (COM(2017) 343 (fakta-PM 2016/17:118). Utskottet subsidiaritetsprövade kommissionens förslag den 14 september 2017. Utskottet ansåg att förslaget inte stred mot subsidiaritets­principen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Regeringens lag­förslag finns i bilaga 2. Lagförslaget har granskats av Lagrådet.

Utskottets överväganden

En paneuropeisk privat pensionsprodukt

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) och regeringens förlag till ändringar i bl.a. föräldrabalken, lagen om värdepappersmarknaden och offentlighets- och sekretesslagen. Därmed anpassas svensk rätt till EU-förordningen.

 

Propositionen

EU-förordningens tillämpningsområde

Av skälen till EU-förordningen framgår bl.a. att även om sparandet hos hushållen i Europeiska unionen är bland de högsta i världen hålls merparten av detta sparande på kortfristiga bankkonton. Huvuddelen av ålderspensionen tillhandahålls genom allmänna pensionssystem, vilka faller under medlemsstaternas exklusiva behörighet. Tillräckliga inkomster vid pensionering och de nationella pensionssystemens finansiella hållbarhet är avgörande för unionens stabilitet i allmänhet. Genom att kanalisera en större del av hushållens pensionssparande till långsiktiga investeringsprodukter, t.ex. frivilliga pensionsprodukter med ett långsiktigt pensionsändamål, skapas gynnsammare effekter både för enskilda, som drar nytta av högre avkastning och bättre pensioner, och för ekonomin i stort.

I PEPP-förordningen fastställs enhetliga regler för registrering, utveckling, distribution och tillsyn av privata pensionsprodukter som distribueras i unionen under beteckningen paneuropeisk privat pensionsprodukt eller PEPP-produkt. Harmoniseringen gör det möjligt att skapa en privat pensionsprodukt som har ett långsiktigt pensionsändamål och i största möjliga mån beaktar miljöfaktorer, sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer. En sådan produkt kommer att, så långt som möjligt, vara enkel, säker, rimligt prissatt, transparent, konsumentvänlig och flyttbar i hela unionen och komplettera de befintliga systemen i medlemsstaterna.

Allmänna utgångspunkter

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska vara behörig myndighet enligt PEPP-förordningen. Hänvisningar till förordningen bör enligt regeringen vara dynamiska, dvs. avse förordningen enligt den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Verksamhet som rör PEPP-produkter

Regeringen föreslår att det i lagen (2004:46) om värdepappersfonder införs en upplysningsbestämmelse om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om att ett fondbolag får utveckla PEPP-produkter. I lagen om värdepappers­marknaden införs det en upplysningsbestämmelse om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om att ett värdepappersbolag som har tillstånd för portföljförvaltning får utveckla PEPP-produkter. I försäkringsrörelselagen (2010:2043) införs det en bestämmelse om att ett försäkringsföretag som har tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse får utveckla sådana PEPP-produkter som avses i PEPP-förordningen. I lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder införs det en upplysningsbestämmelse om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om att en sådan förvaltare får utveckla PEPP-produkter. När det gäller kreditinstitut menar regeringen att dessa redan har rätt att utveckla PEPP-produkter enligt nuvarande lagstiftning när PEPP-förordningen börjar tillämpas. Tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser bör inte få utveckla PEPP-produkter.

Regeringen föreslår att det i lagen om värdepappersfonder införs en upplysningsbestämmelse om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om att ett fondbolag får distribuera PEPP-produkter. I lagen om värdepappersmarknaden införs det upplysningsbestämmelser om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om att ett värdepappersbolag som har tillstånd för portföljförvaltning eller investeringsrådgivning får distribuera PEPP-produkter. I försäkringsrörelselagen införs det en bestämmelse om att ett försäkringsföretag som har tillstånd för direkt livförsäkringsrörelse får distribuera sådana PEPP-produkter som avses i PEPP-förordningen. I lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder införs det en upplysnings­bestämmelse om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om att en AIF-förvaltare får distribuera PEPP-produkter. I lagen om försäkrings­distribution införs det en upplysningsbestämmelse om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om att en försäkringsförmedlare som har tillstånd för försäkringsförmedling får distribuera PEPP-produkter. Regeringen bedömer att kreditinstitut redan enligt nuvarande lagstiftning får distribuera PEPP-produkter när PEPP-förordningen har börjat tillämpas. Tjänstepensionsföretag och pensionsstiftelser bör inte få distribuera PEPP-produkter.

PEPP-faktablad och marknadsföringsmaterial

Regeringen föreslår att den eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om på vilket språk ett PEPP-faktablad ska upprättas. Bestämmelserna i marknadsföringslagen (2008:486), med undantag för bestämmelserna om marknadsstörningsavgift, ska även tillämpas om information som ska framgå av PEPP-faktablad och marknadsföringsmaterial inte tillhandahålls på det sätt och i den form som följer av PEPP-förordningen. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt den lagen.

Ett PEPP-sparinstitut bör ersätta en ren förmögenhetsskada som institutet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en PEPP-sparare genom att ett PEPP-faktablad innehåller uppgifter som är felaktiga, vilseledande eller strider mot uppgifterna i avtalshandlingarna. Detsamma gäller om PEPP-faktabladet inte har den form eller det innehåll som krävs enligt PEPP-förordningen. Den som vill göra anspråk på skadestånd ska underrätta PEPP-sparinstitutet om detta inom skälig tid efter det att han eller hon har märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit. Om en underrättelse inte görs inom skälig tid, faller rätten till skadestånd bort. Detsamma ska gälla om talan inte väcks inom tio år från det att PEPP-spararen har fått del av PEPP-faktabladet.

Sparande i en PEPP-produkt

Regeringen föreslår att ett PEPP-sparande inte ska få inledas före 18 års ålder eller efter 59 års ålder. Inbetalningar till ett PEPP-sparande ska göras under en period om minst fem år. Under de första fem åren ska de årliga inbetalningarna inte understiga 0,05 prisbasbelopp. Inbetalningarna under ett år ska inte få överstiga tre prisbasbelopp. Vid distansavtal eller avtal utanför affärslokaler ska ångerfristen för ett avtal om PEPP-sparande vara 30 dagar. Ett PEPP-sparinstitut ska vid dröjsmål med inbetalningar få säga upp PEPP-sparandet för upphörande eller begränsning av ansvaret enligt vad villkoren i PEPP-avtalet föreskriver. Detta ska dock bara gälla om dröjsmålet inte är av ringa betydelse.

Regeringen föreslår att PEPP-pensionsförmåner inte ska få betalas ut före den månad då PEPP-spararen fyller 65 år. Ett PEPP-sparande ska dock alltid kunna betalas ut om värdet på sparandet inte överstiger ett prisbasbelopp, om PEPP-spararen är på obestånd och genom inlösen av sparandet kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det finns andra synnerliga skäl. Detta ska benämnas inlösen. Inlösen ska avse hela sparandet och får ske efter begäran från spararen. En sådan begäran ska prövas av PEPP-sparinstitutet. Bestämmelserna om utbetalning och inlösen ska inte hindra återbetalning i samband med bodelning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken av PEPP-spararens tillgodohavande.

Regeringen föreslår att en PEPP-sparare till förmån för sina efterlevande ska kunna förfoga över sitt PEPP-sparande genom ett förmånstagar­förordnande. Det ska också vara möjligt att förfoga över ett PEPP-sparande på andra sätt än genom förmånstagarförordnande, t.ex. genom överlåtelse, belåning och pantsättning. Bestämmelser om detta ska tas in i den nya kompletteringslagen. Bestämmelserna om förmånstagarförordnande och andra förfoganden ska i huvudsak överensstämma med det som gäller för försäkringar enligt försäkringsavtalslagen (2005:104), föräldrabalken och äktenskapsbalken. Bestämmelser om en förmånstagares rätt att förfoga över ett PEPP-sparande ska dock utformas efter förebild av det som gäller för individuellt pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. En bouppteckning ska innehålla uppgift om ett PEPP-sparande som till följd av att förmånstagare insatts, inte ska ingå i kvarlåtenskapen. Bestämmelser om detta ska införas i ärvdabalken.

Regeringen föreslår att sparande i en PEPP-produkt ska behandlas på samma sätt som en pensionsförsäkring eller ett individuellt pensionssparande vid bodelning.

Regeringen föreslår att det ska införas bestämmelser som skyddar ett sparande i en PEPP-produkt från utmätning och återkrav vid konkurs eller företagsrekonstruktion. Bestämmelserna ska i huvudsak överensstämma med det som gäller för livförsäkringar enligt försäkringsavtalslagen. Efter förebild av lagen om individuellt pensionssparande ska det införas en särskild bestämmelse om det som ska gälla i förhållande till PEPP-spararens borgenärer om det har skett ett byte av PEPP-sparinstitut.

Regeringen bedömer att ett sparande i en PEPP-produkt inte bör omfattas av insättningsgarantin eller investerarskyddet. Det bör enligt regeringen inte i nuläget införas några bestämmelser om hur ett sparande i en PEPP-produkt ska hanteras vid fastställande av vissa förmåner enligt socialförsäkrings­balken.

Byte av PEPP-sparinstitut

Regeringen föreslår att det ska införas en upplysningsbestämmelse om att en PEPP-sparare får byta PEPP-sparinstitut på de sätt som anges i PEPP-förordningen.

Information till PEPP-kunder

Regeringen föreslår att det ska införas en upplysningsbestämmelse om att det i PEPP-förordningen finns bestämmelser om information som PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer ska lämna till PEPP-kunder.

Klagomålshantering

Regeringen bedömer att PEPP-förordningens krav om att behöriga myndigheter ska ha förfaranden för klagomålshantering tillgodoses av gällande rätt.

Alternativ tvistlösning

Regeringen bedömer att PEPP-förordningens krav på alternativ tvistlösning för tvister mellan PEPP-kunder och PEPP-sparinstitut eller PEPP-distributörer i fråga om rättigheter och skyldigheter enligt förordningen tillgodoses inom ramen för gällande rätt.

Penningtvättslagen

Regeringen bedömer att de finansiella företag som får bedriva verksamhet som PEPP-sparinstitut, PEPP-distributörer eller förvaringsinstitut omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Bestämmelser i den lagen som gäller för dessa företag kommer att gälla även för den verksamhet som företagen bedriver som PEPP-sparinstitut, PEPP-distributörer eller förvaringsinstitut.

Finansinspektionens tillsyn

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska ha tillsyn över att PEPP­sparinstitut, PEPP-distributörer och förvaringsinstitut följer PEPP-förordning­en och den nya kompletteringslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Regeringen föreslår att Finansinspektionen få begära att en fysisk eller juridisk person ska tillhandahålla uppgifter, handlingar eller annat för tillsynen över att PEPP-förordningen, den nya kompletteringslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen följs. Finansinspektionen ska även få besluta att den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken ska inställa sig till förhör. En begäran om upplysningar eller ett beslut om inställelse till förhör ska få förenas med vite. En begäran om upplysningar eller ett beslut om inställelse till förhör ska dock inte få strida mot den lagreglerade tystnadsplikten för advokater. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om information som ett PEPP-sparinstitut ska lämna enligt artikel 40.1 i PEPP-förordningen.

Regeringen föreslår att Finansinspektionen få genomföra en undersökning i verksamhetslokalerna hos ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör eller ett förvaringsinstitut om det är nödvändigt för tillsynen.

Regeringen föreslår att det ska införas en upplysningsbestämmelse i den nya kompletteringslagen om att det finns bestämmelser i PEPP-förordningen om produktingripanden.

Ingripanden

Regeringen bedömer att det inte finns skäl att införa bestämmelser om straffansvar för överträdelser av PEPP-förordningen.

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska ingripa mot

 1. ett PEPP-sparinstitut eller ett förvaringsinstitut som har åsidosatt sina skyldigheter enligt någon av de artiklar i PEPP-förordningen som ska kunna leda till ett ingripande
 2. ett PEPP-sparinstitut som inte uppfyller kraven i förordningen om ändring av utbetalningsform eller om pensionsplanering och rådgivning om utbetalningar
 3. en PEPP-distributör som har åsidosatt sina skyldigheter enligt förordningen
 4. ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör eller ett förvaringsinstitut som inte har rättat sig efter en begäran av Finansinspektionen eller inte har gett inspektionen tillträde till sina verksamhetslokaler
 5. ett PEPP-sparinstitut som inte har följt bestämmelserna om in- och utbetalningar och byte av PEPP-sparinstitut i den nya kompletteringslagen
 6. ett PEPP-sparinstitut eller en PEPP-distributör som har åsidosatt sina skyldigheter enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den nya kompletteringslagen
 7. ett PEPP-sparinstitut som har tillhandahållit eller distribuerat en PEPP-produkt som inte är registrerad eller har fått en sådan registrering genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt
 8. en PEPP-distributör som har distribuerat en PEPP-produkt som inte är registrerad.

Finansinspektionen ska inte ingripa om överträdelsen omfattas av ett föreläggande som har förenats med vite och den överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet.

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få förelägga ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvarings­institut som har åsidosatt sina skyldigheter enligt PEPP-förordningen eller den nya kompletteringslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller upphöra med ett visst agerande. Ett föreläggande ska få förenas med vite.

Regeringen föreslår att det ska införas en upplysningsbestämmelse i den nya kompletteringslagen om att det finns bestämmelser i PEPP-förordningen om avregistrering av en PEPP-produkt vid bl.a. allvarliga och systematiska överträdelser av förordningen. I kompletteringslagen ska det anges att lagens bestämmelser om ingripanden gäller vid andra överträdelser av förordningen. Finansinspektionen ska få besluta om anmärkning mot ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvaringsinstitut som har åsidosatt sina skyldigheter enligt PEPP-förordningen eller den nya kompletteringslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Ett beslut om avregistrering av en PEPP-produkt ska få förenas med ett förbud att fortsätta erbjuda och distribuera den avregistrerade produkten. Ett sådant beslut ska få förenas med vite.

Finansinspektionen ska få besluta att ta ut en sanktionsavgift av ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvarings­institut som har åsidosatt sina skyldigheter enligt PEPP-förordningen eller den nya kompletteringslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Om ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvaringsinstitut har åsidosatt sina skyldigheter enligt PEPP-förordningen eller den nya kompletteringslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen, ska Finansinspektionen ingripa mot en fysisk person som ingår i dess styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem. Ingripandet ska få ske genom en eller båda av följande administrativa sanktioner:

 1. förbud för personen i fråga att under en viss tid, lägst tre och högst tio år, vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, i ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör eller ett förvaringsinstitut
 2. sanktionsavgift.

Ett ingripande mot en ledande befattningshavare ska få ske bara om PEPP-sparinstitutets, PEPP-distributörens eller förvaringsinstitutets överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen. Ett beslut om förbud mot att vara styrelseledamot eller verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, ska få förenas med vite. Frågor om ingripanden mot fysiska personer på grund av en överträdelse från ett PEPP-sparinstituts, en PEPP-distributörs eller ett förvaringsinstituts sida ska tas upp av Finansinspektionen genom ett sanktionsföreläggande. Ett godkänt sanktionsföreläggande gäller som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Det ska införas en bestämmelse om vilka uppgifter ett sanktions­föreläggande ska innehålla. Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid ska Finansinspektionen få ansöka hos domstol om att en sanktion ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot PEPP-sparinstitutet, PEPP-distributören eller förvarings­institutet för samma överträdelse. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. En sanktion mot en fysisk person för ett PEPP-sparinstituts, en PEPP-distributörs eller ett förvaringsinstituts över­trädelse ska få beslutas bara om sanktionsföreläggandet har delgetts den fysiska personen inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum.

Regeringen föreslår att sanktionsavgiften för ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör som är en juridisk person och ett förvaringsinstitut vid överträdelser av PEPP-förordningen eller den nya kompletteringslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen som högst ska kunna fastställas till det högsta av

 1. ett belopp som per den 14 augusti 2019 i svenska kronor motsvarade 5 000 000 euro
 2. 10 procent av PEPP-sparinstitutets, PEPP-distributörens eller förvarings­institutets omsättning närmast föregående räkenskapsår
 3. i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå, eller två gånger den vinst som PEPP-sparinstitutet, PEPP-distributören eller förvaringsinstitutet gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgiften för ett PEPP-sparinstitut, en PEPP-distributör som är en juridisk person och ett förvaringsinstitut ska inte få bestämmas till ett lägre belopp än 5 000 kronor. Avgiften ska inte få bestämmas till ett belopp som är så stort att PEPP-sparinstitutet därefter inte kan fullgöra sina åtaganden mot PEPP-spararna. Om överträdelsen har skett under PEPP-sparinstitutets, PEPP-distributörens eller förvaringsinstitutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, ska omsättningen få uppskattas. Sanktionsavgiften för en fysisk person vid överträdelser av PEPP-förordningen, kompletteringslagen eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen ska som högst kunna fastställas till det högsta av

 1. ett belopp som per den 14 augusti 2019 i svenska kronor motsvarade 700 000 euro
 2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Sanktionsavgifterna ska tillfalla staten. Regeringen föreslår att Finansinspektionen vid valet av ingripande och vid utövande av tillsynsbefogenheter enligt den nya kompletteringslagen ska ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens inverkan på PEPP-spararnas intressen, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar för den som har begått överträdelsen. Finansinspektionen ska i försvårande riktning beakta om PEPP-sparinstitutet, PEPP-distributören, förvaringsinstitutet eller den fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning ska särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna. I förmildrande riktning ska det beaktas om den som har begått överträdelsen

 1. i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning
 2. snabbt upphört med överträdelsen eller snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen.

De omständigheter som ska vara styrande vid valet av ingripande ska beaktas även vid bestämmande av sanktionsavgiftens storlek. Utöver detta ska särskild hänsyn också tas till PEPP-sparinstitutets, PEPP-distributörens, förvarings­institutets eller den fysiska personens finansiella ställning och den vinst som gjorts till följd av överträdelsen, om den går att bestämma. Finansinspektionen ska få avstå från ingripande om

 1. överträdelsen är ringa eller ursäktlig
 2. den juridiska eller fysiska personen i fråga gör rättelse
 3. den fysiska personen verkat för att den juridiska personen gör rättelse
 4. någon annan myndighet eller något annat organ har vidtagit åtgärder mot den juridiska eller den fysiska personen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Regeringen föreslår att Finansinspektionen ska få förelägga ett utländskt PEPP-sparinstitut, en utländsk PEPP-distributör eller ett utländskt förvarings­institut som har åsidosatt sina skyldigheter enligt PEPP-förordningen eller den nya kompletteringslagen att inom viss tid vidta en viss åtgärd för att komma till rätta med situationen eller upphöra med ett visst agerande. Ett föreläggande ska få förenas med vite. Finansinspektionen ska under de förutsättningar som anges i PEPP-förordningen få förbjuda ett utländskt PEPP-sparinstitut eller en utländsk PEPP-distributör att bedriva PEPP-verksamhet i Sverige.

Regeringen föreslår att en sanktionsavgift som tas ut med stöd av den nya kompletteringslagen ska betalas inom 30 dagar efter det att ett beslut om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller föreläggandet. Om sanktionsavgiften inte betalas inom denna tid, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Sanktionsavgift som beslutats ska falla bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet fick laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkändes.

Finansinspektionens samarbete med andra tillsynsmyndigheter och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Regeringen bedömer att det informationsutbyte som enligt PEPP-förordningen ska ske mellan olika tillsynsmyndigheter och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kan komma till stånd inom ramen för gällande svensk rätt.

Behandling och skydd av vissa uppgifter

Regeringen bedömer att EU:s dataskyddsförordning, lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och förordning­en (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds­förordning utgör tillräcklig reglering av den personuppgiftsbehandling som kommer att ske med anledning av PEPP-förordningen och den nya kompletteringslagen. Någon ytterligare reglering av denna behandling behöver således inte införas.

Regeringen föreslår att sekretess ska gälla i en statlig myndighets verksamhet för en uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en anmälan eller utsaga, om uppgiften avser en överträdelse av en bestämmelse i en lag eller annan författning som gäller för PEPP-sparinstituts, PEPP-distributörers och förvaringsinstituts verksamhet enligt PEPP-förordningen och uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att han eller hon lider skada eller men. Sekretessen i Finansinspektionens verksamhet ska inte gälla beslut om sanktioner eller sanktionsförelägganden. Sekretessen för uppgifter i allmänna handlingar ska gälla i högst 50 år.

Regeringen föreslår att tystnadsplikt ska gälla för den som är eller har varit knuten till ett svenskt PEPP-sparinstitut, en svensk PEPP-distributör eller ett svenskt förvaringsinstitut som anställd eller uppdragstagare och omfatta vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans personliga förhållanden. Tystnadsplikten ska även gälla till skydd för en anmälares och den utpekade personens identitet när det gäller regelöverträdelser som rör PEPP-produkter. I det allmännas verksamhet ska i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen gälla. Brott mot tystnadsplikt ska kunna leda till straffrättsligt ansvar.

Regeringen föreslår att svenska PEPP-sparinstitut, svenska PEPP-distributörer och svenska förvaringsinstitut ska vara skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersök­ningsledaren eller om det begärs av åklagaren i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form. Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter ska få besluta att PEPP-sparinstitutet, PEPP-distributören och förvaringsinstitutet samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats ut eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder, s.k. meddelandeförbud. Ett sådant förbud ska få meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige. Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder ska förbudet dock få tidsbegränsas bara om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till detta. Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra. Brott mot ett meddelandeförbud ska kunna leda till straffrättsligt ansvar. En hänvisning till bestämmelserna om uppgiftsskyldighet och meddelandeförbud ska läggas till i lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Avgifter

Regeringen föreslår att företag som står under Finansinspektionens tillsyn med årliga avgifter ska bekosta inspektionens verksamhet enligt den nya kompletteringslagen och PEPP-förordningen. Finansinspektionen ska få ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt PEPP-förordningen. Regeringen ska få meddela föreskrifter om avgifterna.

Överklagande m.m.

Regeringen föreslår att Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande enligt den nya kompletteringslagen inte ska få överklagas. Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt den lagen ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Finansinspektionen ska få bestämma att vissa beslut om föreläggande eller förbud enligt kompletteringslagen eller ett beslut om avregistrering av en PEPP-produkt ska gälla omedelbart. Om Finans­inspektionen inte har meddelat beslut om att godkänna eller avslå en ansökan om registrering av en PEPP-produkt inom tre månader efter det att en fullständig ansökan lämnades in, ska inspektionen underrätta sökanden om skälen för detta. Det ska införas särskilda bestämmelser om dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan ska kunna väckas om Finansinspektionen inte fattar något beslut med anledning av en ansökan om registrering inom tre månader. Dröjsmålstalan ska också kunna inledas om Finansinspektionen inte lämnar över de uppgifter som en AIF-förvaltare har lämnat för att få tillhandahålla en PEPP-produkt i ett annat land inom EES och inte heller meddelar ett beslut om att uppgifterna inte ska lämnas över inom den frist om en månad som anges i artikel 15.2 andra stycket i PEPP-förordningen. En dröjsmålstalan väcks hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd ska krävas vid överklagande till kammarrätten. Om Finansinspektionen inte har meddelat ett beslut i fråga om registrering inom tre månader från det att en förklaring har lämnats, ska en sådan ansökan anses ha avslagits. Finansinspektionen ska anses ha beslutat att inte översända de uppgifter som en AIF-förvaltare har lämnat för att få tillhandahålla en PEPP-produkt i ett annat land inom EES, om inspektionen inte har översänt uppgifterna och inte heller har meddelat ett särskilt beslut om det inom en månad från det att en förklaring har lämnats.

Skatterättsliga frågor

Regeringen bedömer att sparande i en PEPP-produkt bör beskattas på motsvarande sätt som en kapitalförsäkring.

Regeringen föreslår att sparande i en PEPP-produkt ska avkastnings­beskattas. Skatteunderlaget för sparande i en PEPP-produkt ska i princip be­stämmas på motsvarande sätt som skatteunderlaget för kapitalförsäkring. Den framräknade schabloniserade avkastningen ska beskattas med en skattesats om 30 procent.

Regeringen föreslår att begreppet PEPP-produkt ska definieras i inkomstskattelagen (1999:1229). En PEPP-produkt ska aldrig anses vara en försäkring i inkomstskattelagens mening. Inkomster som är hänförliga till tillgångar och skulder i en PEPP-produkt som förvaltas för spararens räkning ska inte tas upp. Detsamma gäller inbetalningar till sådant sparande. Utgifter som är hänförliga till sådana inkomster eller inbetalningar ska inte dras av. Om intäkts- eller kostnadsposter ska delas upp mellan olika delar av verksamheten, ska fördelningen göras på ett skäligt sätt. Utbetalningar från en PEPP-produkt ska vara skattefria. Kapitalvinst som uppkommer vid avyttring av en PEPP-produkt ska inte tas upp till beskattning.

Regeringen föreslår att skattskyldiga till avkastningsskatt ska ha rätt till avräkning av utländsk skatt. Denna rätt ska motsvara den rätt till avräkning av utländsk skatt som gäller för de som är skattskyldiga till avkastningsskatt på kapitalförsäkring. Förhandsbesked ska kunna lämnas i frågor som avser avkastningsskatt på sparande i en PEPP-produkt. Bestämmelserna i skatteförfarandelagen om deklarationsskyldighet och kontrolluppgifter för avkastningsskatt ska omfatta avkastningsskatt på sparande i en PEPP-produkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023 och bedömer att det inte behöver införas några övergångsbestämmelser till lagändringarna.

Utskottets ställningstagande

Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskottet anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör anta regeringens lagförslag.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2022/23:7 En paneuropeisk privat pensionsprodukt:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldrabalken.

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i ärvdabalken.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken.

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

7.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

8.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

9.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål.

10.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

11.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

12.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

13.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

14.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

15.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

16.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

17.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

18.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:174) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

19.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2022:640) om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

 

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag


[1] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).