Till innehåll på sidan

Onsdag den 7 december 2022

Kammarens föredragningslistor 2022/23:33

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2022/23:33

Onsdagen den 7 december 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

 

 

 

Avtackning efter voteringens slut

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 16 november

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2022/23:68 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Undantag för tolk inom hälso- och sjukvården

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

3

2022/23:30 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2021
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 januari 2023

JuU

 

Motion

 

 

med anledning av prop. 2022/23:20 En tillfällig skatt på extraordinära vinster för vissa företag under 2023

 

4

2022/23:2297 av Helena Lindahl m.fl. (C)

 

 

 

SkU

 

EU-dokument

 

5

COM(2022) 384 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, om ändring av förordning (EU) 2021/1153 och förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordning (EU) nr 1315/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 februari 2023

TU

6

COM(2022) 684 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställandet av brottsrekvisit och påföljder med avseende på överträdelser av unionens restriktiva åtgärder
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 februari 2023

JuU

 

Ärende för bordläggning

Reservationer

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2022/23:UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

8

Bet. 2022/23:FiU14 En paneuropeisk privat pensionsprodukt

 

9

Bet. 2022/23:FiU16 Rätt till betalkonto i fler banker

 

10

Bet. 2022/23:FiU17 Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond

 

11

Bet. 2022/23:FiU18 Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online

 

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

12

Utl. 2022/23:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2023

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande och utlåtande

 

13

Bet. 2022/23:MJU3 En särskild straffbestämmelse för otillåten fartygsåtervinning

 

14

Utl. 2022/23:MJU4 EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier

1 res. (V, MP)

15

Avtackning efter voteringens slut

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.