Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 april 2010

Beslut

Nej till motioner om cykelfrågor (TU14)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om mål för cykelpolitiken och om infrastruktur för cykling, såsom krav på separata cykelvägar i anslutning till så kallade två-plus-ett-vägar. Många förslag gäller också ändrade regler för att underlätta cykeltrafik, till exempel genom att tillåta cykling i motsatt riktning på en enkelriktad gata.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om cykelfrågor (TU14)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om cykelfrågor. Motionerna handlar bland annat om mål för cykelpolitiken och om infrastruktur för cykling, såsom krav på separata cykelvägar i anslutning till så kallade två-plus-ett-vägar. Många förslag gäller också ändrade regler för att underlätta cykeltrafik, till exempel genom att tillåta cykling i motsatt riktning på en enkelriktad gata. Utskottet konstaterar att cykelfrågorna har getts en ökad prioritet under senare år. Många av de initiativ som tidigare har presenterats i olika politiska och andra dokument är realiserade eller på god väg att bli det. Utskottet vill dock understryka vikten av en än högre ambitionsnivå och ytterligare initiativ. Dessutom förutsätter utskottet en fördjupad uppföljning av cykeltrafiken inom ramen för den årliga mål- och resultatuppföljningen på transportområdet. Utskottet förutsätter vidare att regeringen överväger ytterligare initiativ om inte cykeltrafikens möjligheter förbättras i tillräcklig grad.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.