Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU41

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 16 juni 2021

Nästa händelse: Behandling 16 juni 2021

Beslut

Uppmaningar till regeringen om att förbättra polisens effektivitet (JuU41)

Riksdagen riktade totalt sju tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om åtgärder för att förbättra polisens effektivitet. Uppmaningarna rör följande frågor:

 • renodling av polisens verksamhet
 • stärkt förmåga hos Försvarets radioanstalt att bistå Polismyndigheten med signalspaning
 • genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter med flera
 • förbättrade anställningsvillkor för poliser
 • förstärkt skydd för polisers personuppgifter
 • utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga
 • ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem.

Tre av tillkännagivandena har sin grund i utskottsinitiativ från justitieutskottet, nämligen uppmaningarna om signalspaning, kapacitet inom rättsväsendet och teknisk inhämtningsförmåga. Det betyder att förslagen har väckts i utskottet och att de inte bygger på regeringsförslag eller riksdagsmotioner, vilket annars är det vanliga. Övriga tillkännagivanden har sin grund i förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om ökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel preventivt, renodling av polisens verksamhet, stärkt förmåga hos Försvarsmakten att bistå Polismyndigheten med signalspaning, genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter m.fl., förbättrade anställningsvillkor för poliser, förstärkt skydd för polisers personuppgifter, utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga och ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-05-20, 2021-05-04

Uppmaningar till regeringen om att förbättra polisens effektivitet (JuU41)

Justitieutskottet föreslår totalt åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om åtgärder för att förbättra polisens effektivitet. Uppmaningarna rör följande frågor:

 • ökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel preventivt
 • renodling av polisens verksamhet
 • stärkt förmåga hos Försvarets radioanstalt att bistå Polismyndigheten med signalspaning
 • genomlysning av och ökad kapacitet inom rättsväsendets myndigheter med flera
 • förbättrade anställningsvillkor för poliser
 • förstärkt skydd för polisers personuppgifter
 • utveckling av polisens tekniska inhämtningsförmåga
 • ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystem.

Fyra av förslagen om tillkännagivanden är utskottsinitiativ, nämligen uppmaningarna om hemliga tvångsmedel, signalspaning, kapacitet inom rättsväsendet och teknisk inhämtningsförmåga. Det betyder att förslagen har väckts i utskottet och att de inte bygger på regeringsförslag eller riksdagsmotioner, vilket annars är det vanliga. Förslagen om övriga tillkännagivande har sin grund i förslag i motioner.

Förslagspunkter

1. Användning av hemliga tvångsmedel i preventivt syfte

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, C, V, MP)

2. Renodling av polisens verksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om renodling av polisens verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:639 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 9 och 41,

2020/21:2064 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S) yrkande 3,

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 61,

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 12,

2020/21:3272 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 6 och

2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 2 (S, V, MP)

3. Försvarets radioanstalts förmåga att bistå Polismyndigheten

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om en översyn av Försvarets radioanstalts förmåga att bistå polisen och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 3 (S, V, MP)

4. Genomlysning av kapaciteten inom rättsväsendets myndigheter m.fl.

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om en genomlysning av kapaciteten inom rättsväsendets myndigheter och hos de myndigheter som samverkar med polisen inom ramen för det brottsförebyggande och den brottsutredande verksamheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Reservation 4 (S, V, MP)

5. Polisers anställningsvillkor

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om åtgärder för att förbättra polisernas anställningsvillkor och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2020/21:3300 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

2020/21:3306 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3 och

2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21.

Reservation 5 (S, V, MP)

6. Skyddet av polisers personuppgifter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om åtgärder för att förstärka skyddet för polisers personuppgifter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:639 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 34,

2020/21:3300 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13 och

2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 29.

7. Polisens tekniska inhämtningsförmåga

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om att utveckla polisens tekniska inhämtningsförmåga och tillkännager detta för regeringen.


8. Samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystemen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det utskottet anför om ökad samverkan i syfte att förhindra bedrägerier mot välfärdssystemen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen delvis motionerna

2020/21:2957 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 15 och 16,

2020/21:3302 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 7 och 41,

2020/21:3307 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 38 och

2020/21:3365 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 7.