Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2021

Nästa händelse: Justering 9 december 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-12-02, 2021-11-25, 2021-11-23