Regeringens klimathandlingsplan har behandlats i miljö- och jordbruksutskottet

Publicerad:

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat regeringens skrivelse Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll. Utskottet anser att innehållet i handlingsplanen är väl avvägt och att riksdagen därmed kan lägga planen till handlingarna. S, V, C och MP invänder dock på flera punkter.

Enligt klimatlagen ska regeringen överlämna en klimathandlingsplan till riksdagen vart fjärde år. Den skrivelse som regeringen nu överlämnat presenterar den andra klimatpolitiska handlingsplanen i ordningen. Skrivelsen bygger på en överenskommelse mellan Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

I skrivelsen, som miljö- och jordbruksutskottet behandlat, beskriver regeringen hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under mandatperioden. Enligt regeringen behövs en rad åtgärder för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. I det ingår även det arbete som regeringen planerar på klimatområdet internationellt och inom EU. Regeringen presenterar även åtgärder för att underlätta för hushåll och företag att fatta de beslut som krävs för att nå de nationella och globala klimatmålen samt Sveriges klimatåtaganden gentemot EU.

Förutsättningar för brett stöd

Miljö- och jordbruksutskottet anser att den klimatpolitiska handlingsplanen tydliggör hur regeringen under valperioden ska verka för att nå klimatmålet till 2045 och Sveriges EU-åtaganden. Utskottet anser att det klimatpolitiska arbete som presenteras i handlingsplanen, inklusive de beslutade och planerade åtgärderna, är väl avvägt.

Utskottet menar också att den beskrivna politiken kommer att kunna få brett stöd i olika grupper över hela landet. Mot bakgrund av det föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Flera partier invänder

Flera partier har kommit med invändningar mot regeringens klimathandlingsplan. Exempelvis framför Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet i en gemensam reservation att de vill se en ny klimathandlingsplan.

Partierna menar att åtgärderna som redovisas är otillräckliga för att nå redan beslutade klimatmål, exempelvis etappmålet för 2030, och att planen saknar förslag och styrmedel som leder till tillräckliga utsläppsminskningar. Partierna menar därmed att regeringen inte lever upp till de förpliktelser som riksdagen har beslutat genom det klimatpolitiska ramverket.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt i ärendet är 20 maj och planerad dag för beslut är 22 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbrukstutskottets betänkande 2023/24:MJU15 Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll (publiceras 8 maj)

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande, miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 43 29, e-post: anna-lena.kileus@riksdagen.se