Utskott säger ja till utvidgat utreseförbud för barn

Publicerad:

Regeringen har föreslagit ett mer omfattande utreseförbud för barn och unga. Socialutskottet ställer sig bakom förslaget som innebär att utreseförbud ska kunna utfärdas om det finns en påtaglig risk för att ett barns hälsa eller utveckling skadas under en utlandsvistelse. Socialdemokraterna och Miljöpartiet lämnar synpunkter på förslaget i reservationer.

Med nuvarande lagstiftning ska utreseförbud utfärdas om det finns en påtaglig risk att en person under 18 år förs utomlands för att ingå äktenskap eller för att könsstympas. Utreseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialtjänsten.

Utreseförbud vid påtaglig risk för barnets hälsa

Regeringens lagförslag innebär att beslut om utreseförbud även ska kunna ska kunna tas om det finns en påtaglig risk för att ett barn förs utomlands och barnets hälsa eller utveckling skadas under utlandsvistelsen på grund av omständigheter som kan leda till vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Det kan till exempel handla om så kallade uppfostringsresor, omvändelseförsök eller barn som vill lämna Sverige för att ansluta sig till terroristorganisationer och andra kriminella organisationer.

Regeringen föreslår också att uppgifter om barn med utreseförbud ska omfattas av sekretess hos Polismyndigheten, eftersom det kan handla om känsliga uppgifter om barns personliga förhållanden. 

Enligt förslaget ska även straffansvaret för egenmäktighet med barn utvidgas till att gälla när ett barn under 15 år förs bort eller undanhålls för att hindra att vård enligt LVU inleds.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juni 2024.

Reservationer

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har synpunkter på förslaget i tre reservationer. Socialdemokraterna invänder mot att könsstympning inte uttryckligen nämns i det nya förslaget till lag. I en annan reservation menar Miljöpartiet att utreseförbud bör kunna meddelas för unga upp till 20 år istället för som i förslaget, upp till 18 år. Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se ökade insatser för barn som har förts utomlands. Partierna vill även att regeringen ser över vilka resurser som socialtjänsten och förvaltningsdomstolarna behöver för att lagstiftningen ska kunna användas på det sätt som det är tänkt.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är torsdagen den 2 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Dokument

Socialutskottets betänkande 2023/24: SoU24 Ett utvidgat utreseförbud för barn (Publiceras 26 april)

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Geir Nordqvist, föredragande socialutskottet, telefon: 072-219 64 01, e-post: geir.nordqvist@riksdagen.se