Vinnare av riksdagens uppsatstävling 2023

Publicerad:

Två vinnande bidrag har utsetts i 2023 års upplaga av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Vinnaruppsatserna handlar om olika former av svensk opposition inom EU-politiken samt riksdagsledamöters uppfattningar om sina egna möjligheter att agera inom ett politikområde.

(Rättelse: I tidigare version innehöll ingressen fel beskrivning av vinnaruppsatsernas innehåll. Detta är ändrat i denna version.)

Riksdagens uppsatstävling har inrättats för att främja kunskap och forskning om riksdagen och för att lyfta fram betydelsen av forskning och vetenskap. Tävlingen hålls varje år och är öppen för studenter på kandidat-, magister- eller masternivå som har skrivit en uppsats med anknytning till riksdagen.

– Årets vinnare bidrar på ett förtjänstfullt sätt till kunskapen om riksdagens arbete och den demokratiska processen, säger talman Andreas Norlén. 

Tävlingsbidragen har bedömts av en priskommitté som består av bland andra talmannen och de tre vice talmännen. Efter rekommendation av kommittén har riksdagsdirektör Ingvar Mattson sedan fattat beslut om vinnarna. De båda vinnarna får ett diplom och en gåva. En prisceremoni och ett seminarium kommer att hållas i Förstakammarsalen för att uppmärksamma uppsatserna under våren 2024.

Uppsats om olika former av svensk opposition inom EU-politiken

Elsa Karlsson Gustafsson, statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, har skrivit uppsatsen ”Oppositions as A Dialogue”. Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i diskussioner om miljö- asyl- och migrationspolitik i EU-nämnden – hur, oppositionsarbete kan ta sig i uttryck i riksdagens EU-nämnd.

Ur priskommitténs motivering: Genom att använda EU-nämndens stenografiska uppteckningar kompletterar uppsatsen på ett värdefullt sätt tidigare kvantitativ forskning om oppositionspolitiken i EU-nämnden. Författaren argumenterar väl för ett analytiskt fokus på miljö- respektive asyl- och migrationsfrågorna. Uppsatsen har goda kvaliteter, inte minst teoretiska. Uppsatsens kvalitativa ansats bidrar förtjänstfullt med en nyanserad och berikande bild av hur opposition kan förstås som politisk dialog.

Uppsats om riksdagsledamöters uppfattningar om sina egna möjligheter att agera inom ett politikområde – klimatpolitiken

Filippa Werner Sellbjer, statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, har skrivit uppsatsen ” Swedish MPs perceptions of their ability to act on climate change”. Uppsatsen undersöker – med utgångspunkt i intervjuer med riksdagsledamöter – hur dessa ledamöter uppfattar sina möjligheter att genomföra politiska förslag som syftar till att motverka klimatförändringar.

Ur priskommitténs motivering: Uppsatsen innehåller en imponerande kvalitativ analys av riksdagsledamöters uppfattningar om sina möjligheter att agera inom klimatpolitiken. Uppsatsen håller hög kvalitet i såväl teorival och metod som analys. Uppsatsen är även pedagogisk och transparent, vilket bl.a. avsnittet om operationaliseringar tydligt visar. Slutsatserna i uppsatsen är formulerade med en förtjänstfull omdömesgillhet. Författaren bidrar således genom sitt bidrag berömligt med värdefull kunskap i ett ämne med politisk aktualitet.

Om uppsatstävlingen

Uppsatstävling för studenter

För mer information