Luftvärnets tekniska skola i Göteborg, LvTS-Lv6

Motion 1991/92:Fö326 av Erling Bager och Kenth Skårvik (fp)

av Erling Bager och Kenth Skårvik (fp)
Lv6 och LvTS är en rationell utbildningsanläggning med
tillgång till för luftvärnet speciella lokaler och anordningar
för utbildning på bl.a. radar, robot, centralinstrumentering,
luftvärnsautomatkanon m.m. samt för utbildning av
tekniker.
I ett nu aktuellt förslag föreslås en flyttning av
luftvärnets tekniska skola till Östersund eller Norrtälje.
Om en sådan flyttning genomförs kommer detta att
försvåra det samarbete som nu finns mellan
luftvärnsutbildningen och berörd industri.
Inom den teletekniska triangel som ugörs av Chalmers-
Ericsson radar, Electronics AB i Mölndal och LvTS i
Göteborg pågår ett framgångsrikt samarbete uppbyggt
under många år. Värdet av att i närområdet förfoga över
såväl utbildnings- och forskningsfunktioner som industriell
högteknologi och fältanvändning med
erfarenhetsåterföring kan inte nog betonas.
Det är angeläget att inte förändra de arbetsvillkor som
hittills bidragit till den unika kompetensutveckling som
gjort viktiga högteknologiska industrisatsningar möjliga i
Göteborgsregionen.
Samverkan med försvarsindustrin
Vid Ericssons marknadsföring för utländska kunder
utgör LvTS och Lv6 en viktig del.Rekryteringen till
Ericsson utgår till stor del från LvTS och Lv6 vad avser
personal till marknadsföring och utbildning av utländska
kunder.Teknisk kunskap och fördjupning för LvTS
personal erhålls främst genom nära samverkan.
Tillgången på teknisk personal har en avgörande
betydelse för effekt och tillgänglighet av högteknologiska
vapensystem. Riksdagen har avsatt 2 miljarder kr. för
anskaffning av ett nytt luftvärnssystem -- Robotsystem 90.
För att detta nya robotsystem skall bli användbart mellan
1993 och 1998 erfordras att det vid LvTS utbildas 120
värnpliktiga systemtekniker och 30 tekniska yrkesofficerare
under åren 1992--1998.
Kompetensen avseende utbildning finns i dag till 90 %
vid LvTS i Göteborg. En enkät bland personalen visar att
75 % ej avser flytta från Göteborgsområdet vid ett
eventuellt beslut att flytta LvTS. Detta innebär att ny
kompetens måste byggas upp på den nya orten och detta tar
minst 4--5 år. LvTS kommer ej att kunna utbilda teknisk
personal i tillräcklig omfattning fram till 1998 om en
flyttning genomförs 1994.
Bedömd kostnad för återtagande av kompetens är totalt
ca 100 milj.kr. (20 tekniska yrkesofficerare till en kostnad
av ca 5 milj.kr./individ).
Sammanfattning
LvTS flyttning innebär att införandet av Robotsystem
90, som kostar 2 milj.kr., försenas 4--5 år.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en flyttning av LvTS-Lv6 från
Göteborg.

Stockholm den 27 januari 1992

Erling Bager (fp)

Kenth Skårvik (fp)
Motionskategori: - Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10
Yrkanden (2)