Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU1

Pengar till miljö- och naturvård (MjU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen och användningen av pengar i statsbudgeten till miljö- och naturvård. Samtidigt sa riksdagen delvis ja till regeringens förslag i dessa frågor. Vidare gav riksdagen regeringen tillåtelse att upphäva överskottet av utsläppsutrymme från Kyotoprotokollets första period.

Den sammanlagda summan i statens budget för miljö- och naturvård är drygt 5,3 miljarder kronor. Mest pengar går till skydd av värdefull natur (715 miljoner) och åtgärder för havs- och vattenmiljö (knappt 667 miljoner).

Datum för beslutet: 19 december 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition 2014/15:1. Bifall till motionerna 2014/15:2461 yrkandena 2 och 3 och 2014/15:2981 yrkandena 1, 8, 9, 12 och 16.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:MJU1 (pdf, 801 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar miljö- och jordbruksutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och motioner med dels ett gemensamt alternativt budgetförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, dels ett alternativt budgetförslag från Sverigedemokraterna. Utskottet behandlar även andra motionsförslag från den allmänna motionstiden 2014.

Den 3 december 2014 fastställde riksdagen budgetramen för utgiftsområde 20 till 5 348 118 000 kronor. I betänkandet tillstyrker utskottet att riksdagen anvisar anslagen i enlighet med Moderaternas, Centerpartiets, Folkpartiets och Kristdemokraternas förslag om fördelningen av anslag och anslagsvillkor inom utgiftsområde 20.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

8 motioner
2

Beredning

Justering: 2014-12-15
Trycklov: 2014-12-15
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:MJU1
3

Debatt

Bordläggning: 2014-12-17
Debatt i kammaren: 2014-12-18
4

Beslut

Beslut: 2014-12-19
5 förslagspunkter