Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 2010

Beslut

Nyanlända invandrare ska snabbare komma i arbete (AU7)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen sa ja till nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att snabbare komma in i samhället och komma i arbete. I dag har kommunerna hand om introduktionen av nyanlända, och den skiljer sig i olika delar av landet. Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete. Från den 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över kommunernas ansvar för att samordna introduktionen. Kommunerna ska även i fortsättningen ha hand om sådant som bostadsförsörjning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och insatser för barn och ungdomar. Direkt efter att den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen genomföra ett etableringssamtal med honom eller henne. Syftet är att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Arbetsförmedlingen ska därefter upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Det kallas en etableringsplan, och den ska minst innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En så kallad etableringslots ska hjälpa den nyanlände att hitta ett arbete. Etableringslotsen, som kan vara exempelvis ett företag, en ideell förening eller en branschorganisation, arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände ska själv kunna välja lots genom ett valfrihetssystem. Nyanlända som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska ha rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen kommer att besluta om ersättningen. Kommunerna kommer inte längre att betala ut introduktionsersättning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 2-9, 11 och 12. Delvis bifall till propositionen punkterna 1 och 10. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

10 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-02-02
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-03-09
Trycklov: 2010-03-08
Reservationer 6
Betänkande 2009/10:AU7

Nyanlända invandrare ska snabbare komma i arbete (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till nya regler som ska göra det lättare för nyanlända invandrare att snabbare komma in i samhället och komma i arbete. I dag har kommunerna hand om introduktionen av nyanlända, och den skiljer sig i olika delar av landet. Det tar lång tid för nyanlända att komma i arbete. Från den 1 december 2010 tar Arbetsförmedlingen över kommunernas ansvar för att samordna introduktionen. Kommunerna ska även i fortsättningen ha hand om sådant som bostadsförsörjning, svenskundervisning för invandrare (sfi) och insatser för barn och ungdomar.

Direkt efter att den nyanlände har fått uppehållstillstånd ska Arbetsförmedlingen genomföra ett etableringssamtal med honom eller henne. Syftet är att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Arbetsförmedlingen ska därefter upprätta en individuell plan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. Det kallas en etableringsplan, och den ska minst innehålla sfi, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En så kallad etableringslots ska hjälpa den nyanlände att hitta ett arbete.

Etableringslotsen, som kan vara exempelvis ett företag, en ideell förening eller en branschorganisation, arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den nyanlände ska själv kunna välja lots genom ett valfrihetssystem.

Nyanlända som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska ha rätt till etableringsersättning. Arbetsförmedlingen kommer att besluta om ersättningen. Kommunerna kommer inte längre att betala ut introduktionsersättning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-17
4

Beslut

Beslut: 2010-03-17
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 mars 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A10 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 1 och
2009/10:A11 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m800115
c20009
fp23005
kd20004
v01903
mp16003
-0001
Totalt159122167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Nyanländas etablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:A10 yrkandena 2-4 och 2009/10:A410 yrkande 12.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0103027
m810015
c20009
fp23005
kd20004
v00193
mp16003
-0001
Totalt1601031967

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ett reformerat mottagande av nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sf320 yrkandena 18 och 23-27 samt 2009/10:A11 yrkande 2.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1030027
m810015
c20009
fp23005
kd20004
v01903
mp16003
-0001
Totalt26319067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Lotsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A12 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 4 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s990427
m800016
c20009
fp23005
kd20004
v00193
mp01603
-0001
Totalt242162368

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Vissa etableringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A260 av Yilmaz Kerimo (s),
2009/10:A317 av Anna Tenje (m) och
2009/10:A379 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 1.

6. Kommunersättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A12 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 5 (mp)

7. Antagande av lagförslag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Antagande av regeringens lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (punkt 1), med den ändringen att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
2) lag om ändring i skollagen (1985:1100) (punkt 2),
3) lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag (punkt 3),
4) lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (punkt 4),
5) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) (punkt 5),
6) lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395) (punkt 6),
7) lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) (punkt 7),
8) lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (punkt 8),
9) lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (punkt 9),
10) lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag (punkt 10), med den ändringen att 15 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
11) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (punkt 11).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:60 punkterna 2-9 och 11 samt bifaller delvis proposition 2009/10:60 punkterna 1 och 10.

b) Upphävande av riktlinjer
Riksdagen godkänner att de riktlinjer som gäller för ersättning till kommuner för flyktingmottagande upphävs (punkt 12).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:60 punkt 12.

c) Antagande av utskottets lagförslag
Riksdagen antar utskottets förslag till lag om upphävande av lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar i bilaga 3.

8. Övriga integrationspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 11 och
2009/10:A220 av Annie Johansson (c).

Reservation 6 (s)