Störningar på webbplatsen

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU10

Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras (CU10)

Lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras för att göra det enklare att driva kooperativa företag. Lagen ska anpassas till dagens förutsättningar vad gäller verksamhet, organisation och kapital. Den ska också ändras så att den bättre stämmer överens med reglerna i aktiebolagslagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar att gälla den 1 juli 2016. Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande där regeringen ska återkomma med ett lagförslag som rör arbetskooperativa föreningar. Till skillnad från regeringen anser riksdagen att en medlemsinsats ska kunna betalas tillbaka med ett högre belopp än andelens nominella värde.

Datum för beslutet: 27 januari 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:CU10 (pdf, 7 MB)
Sammanfattning
Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen om ekonomiska föreningar.
De lagändringar som utskottet tillstyrker innebär att lagen om ekonomiska föreningar moderniseras i syfte att förbättra möjligheterna att bedriva kooperativt företagande. Lagen anpassas till de förutsättningar som råder i dag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Lagen förenklas också och anpassas till motsvarande regler i aktiebolagslagen. Flera av de föreslagna ändringarna omfattar även bostadsrättslagen, lagen om kooperativ hyresrätt samt lagstiftningen om kreditmarknadsföreningar, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Vidare föreslår utskottet ett tillkännagivande. Enligt utskottet bör
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-10
Justering: 2016-01-19
Trycklov: 2016-01-22
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:CU10

Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras (CU10)

Lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras för att göra det enklare att driva kooperativa företag. Lagen ska anpassas till dagens förutsättningar vad gäller verksamhet, organisation och kapital. Den ska också ändras så att den bättre stämmer överens med reglerna i aktiebolagslagen.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2016. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande där regeringen ska återkomma med ett lagförslag som rör arbetskooperativa föreningar. Till skillnad från regeringen anser civilutskottet att en medlemsinsats ska kunna betalas tillbaka med ett högre belopp än andelens nominella värde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-01-26
Debatt i kammaren: 2016-01-27
4

Beslut

Beslut: 2016-01-27
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 januari 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
2. lag om ändring i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
3. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar,
4. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614),
5. lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar,
6. lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554),
7. lag om ändring i ellagen (1997:857),
8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
9. lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,
10. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
11. lag om ändring i naturgaslagen (2005:403),
12. lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ,
13. lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263),
14. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).2. Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde och tillkännager detta för regeringen.


Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:3258 av Ola Johansson m.fl. (C, FP, M, KD).

Reservation 1 (MP, V, S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 99 0 14
M 76 0 0 8
SD 38 0 0 10
MP 1 23 0 1
C 17 0 0 5
V 0 17 0 4
L 13 0 0 6
KD 16 0 0 0
- 0 0 0 1
Totalt 161 139 0 49