Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2013/14:AU9

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen uppmanade samtidigt regeringen att återkomma med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Datum för beslutet: 24 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Tillkännagivande om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorientering, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation. Bifall till motionerna 2013/14: A8, 2013/14:A288 yrk. 13, 2013/14:A7 yrk. 1 och 2013/14:A400 yrk. 1. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:AU9 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning
I detta ärende behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens proposition In- satser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. (prop. 2013/14:104) och tre motioner som har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas också 42 motionsyrkanden om integration från den allmänna motionstiden hösten 2013.
I propositionen lämnar regeringen fyra förslag om insatser för vissa nyanlända invandrares etablering.
För det första föreslås att en nyanländ invandrare som utan godtagbart skäl avvisar ett erbjudet lämpligt arbete inte ska ha rätt till fortsatta insatser enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (etableringslagen). Detta ska gälla under förutsättning att han eller hon har arbete eller arbetssökande som huvudsaklig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

21 motioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-06-12
Betänkande publicerat: 2014-06-12
Trycklov: 2014-06-12
Reservationer 13
Betänkande 2013/14:AU9

Insatser för nyanlända invandrare (AU9)

Regeringen har fyra förslag som gäller nyanlända invandrare som får hjälp att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. En nyanländ invandrare som säger nej till ett lämpligt arbete utan goda skäl ska inte få fortsatta insatser enligt etableringslagen. Detta gäller om hon eller han har arbete eller är arbetssökande enligt sin etableringsplan. En etableringsplan får förlängas mer än 24 månader för en nyanländ som på grund av föräldraledighet deltar på deltid i etableringsinsatser. Den rätt till ersättning utifrån prestation som finns inom utbildningen i svenska för invandrare, så kallad sfi-bonus, ska avskaffas. En nyanländ som är familjemedlem till en utlänning som har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort, ska också få rätt till samhällsorientering.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet uppmanar samtidigt regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag om att fler nyanlända ska få samhällsorientering. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om integration.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-23
4

Beslut

Beslut: 2014-06-24
11 förslagspunkter, 8 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 24 juni 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Krav på nyanlända att acceptera erbjudet lämpligt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 9 § i regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:104 punkt 1 i denna del. 

Reservation 1 (V)

2. Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar

a) regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan,

2. lag om upphävande av lagen (2010:538) om prestationsbaserad stimulansersättning inom utbildning i svenska för invandrare,

3. lag om upphävande av lagen (2009:657) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare,

4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),

5. lag om ändring i lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete,

b) utskottets förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lag om ändring i lagen (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

3. Etableringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M102005
MP00250
FP22002
C21002
SD01802
V00181
KD15004
Totalt1601814328

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Samhällsorientering för fler nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation.

Reservation 6 (M, FP, C, KD)

5. Övriga frågor om samhällsorientering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

6. Flyktingmottagande och kommunbosättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 7 (MP)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M101006
MP00250
FP22002
C21002
SD18002
V01801
KD15004
Totalt277182529

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Urbant utvecklingsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 9 (MP)

8. Invandrade kvinnors situation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 10 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02500
FP22002
C20003
SD18002
V01801
KD15004
Totalt176143030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Insatser för invandrade akademiker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 11 (S)

10. Nationellt valideringsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 12 (V)

11. Sluten kontanthantering i detaljhandeln

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 13 (V)