Regeringsförklaring

Regeringsförklaring 18 oktober 2022
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 1

Anf. 1 Ulf Kristersson (M)

Herr talman och ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är överens om att tillsammans med Sverigedemokraterna ta ansvar för Sverige. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att ingå i regeringen. Sverigedemokraterna samarbetar med regeringen i riksdagen, med politiska tjänstemän i Regeringskansliet.

Regeringsförklaring

I valet gav väljarna samarbetspartierna mandat att sätta Sverige på ny kurs. Samarbetet lägger grunden för en långsiktig politik med målet att på allvar lösa Sveriges stora samhällsproblem. Förändring var nödvändig; förändring är nu möjlig.

Våra fyra partier vet att samhället är större än staten - att hela samhället kan göra mer än bara staten. Men vi delar också övertygelsen om att det som staten bär ansvar för måste staten också göra riktigt bra. Därför måste nu statens kärnuppgifter vara regeringens och riksdagens fokus.

Flera av det svenska folkhemmets bärande bjälkar - den inre säkerheten, den yttre säkerheten, energiförsörjningen och den sociala sammanhållningen - måste repareras och stärkas. Går de sönder på riktigt blir skadorna oöverblickbara. Då blir Sverige inte längre Sverige. Förmågan att prioritera statens viktigaste uppgifter i en svår tid kommer att vara avgörande för framgång.

Låt mig därför i dag tala klarspråk. Den regering som nu tillträder tar över ansvaret för ett land som befinner sig mitt i flera parallella kriser. Fyra mycket krävande uppgifter ligger framför oss.

För det första: Omedelbart efter valet slog Sverige sitt eget blodiga rekord i dödsskjutningar. Kampen mot den grova kriminaliteten måste vinnas, och tryggheten måste återupprättas i hela vårt land. I denna mening ska staten nu ta tillbaka kontrollen. Bara det är en uppgift av en sådan magnitud, så stor, att många misstror att den ens är möjlig. Vi i den här kammaren har ett gemensamt ansvar att bevisa att vi klarar det.

För det andra måste Sverige än en gång ha kraften att ta sig genom en lågkonjunktur, samtidigt som många människor och företag utsätts för dramatiska kostnadsökningar genom hög inflation och extrema energi- och bränslepriser. Sveriges enskilt största ekonomiska och sociala problem beror på stor invandring i kombination med dålig integration, vilket har lett hundratusentals människor in i utanförskap och bidragsberoende.

För det tredje måste Sverige komma ur energikrisen för att både nå våra klimatmål och återge Sverige rimliga elpriser.

För det fjärde ska vi leda Sverige in i Nato, etablera oss som ett starkt medlemsland och rusta vårt försvar för en säkerhetspolitisk miljö som inte har varit så osäker sedan andra världskriget.

Mitt budskap i dag är alltså rätt kärvt. Det råder ett mycket tufft läge, som kan bli betydligt sämre. Men mitt budskap är också hoppfullt. Vi i Sverige har löst svåra problem förr; vi kan göra det igen. Generationer av svenskar har ställts inför tuffa tider och bestått provet.

Herr talman! Vi här inne, bokstavligt talat, har flera gånger visat att vi kan samarbeta när det krävs. Många av er har själva varit med, och ännu fler känner dem som var med - som under 90-talskrisen, under coronapandemin, när Ryssland inledde sitt anfallskrig och inte minst när vi fattade det historiska beslutet att söka medlemskap i Nato. Jag hoppas att vi som partier och som medborgare vill ställa upp för varandra igen - inte för att vi tycker lika om allt, för det gör vi inte. Låt oss därför hedra den svenska demokratin genom att frimodigt debattera och göra det som våra vänner i Ukraina just nu inte kan göra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Men låt oss samtidigt se möjligheterna att samarbeta. Jag kommer nu att bilda en regering för hela Sverige och för alla som bor här, en regering som är förankrad i starka värderingar och som därför har lätt att respektera andras värderingar, en regering som vill se det som förenar och inte bara det som skiljer - som vill samla, inte splittra. Jag vill som statsminister leda Sverige från ett delat land till ett enat land. Vi i denna kammare har ett extra stort ansvar för det vuxna samtalet. Låt oss axla det ansvaret.

Jag känner i dag tillförsikt inför de uppgifter vi står inför - som ni står inför och som jag och Sveriges regering står inför. Det beror inte alls på att jag underskattar Sveriges problem och inte heller på att jag överskattar vår eller min förmåga. Det här kommer att bli svårt. Det kommer att ta tid. Men det kommer att gå. För det finns ingenting som är så dåligt i Sverige att det inte kan lagas med allt det som är riktigt, riktigt bra.

Herr talman! Sveriges arbetslöshet är en av EU:s högsta, och vi har lägst tillväxt av alla länder i unionen. Den svenska tillväxtmotorn har stannat. Nästa år beräknas arbetslösheten öka från dagens dryga 7 procent. Faktum är att Sverige har en historiskt hög arbetslöshet vid ingången till en lågkonjunktur. Inflationen i Sverige snuddar vid 10 procent. I september höjdes räntan med 1 procentenhet, den största höjningen sedan inflationsmålet infördes 1993. Delar av näringslivet kämpar nu förtvivlat för att överleva skenande elkostnader.

Regeringen kommer att ta ansvar. Ordning och reda i statens finanser är en kärnuppgift. Finanspolitiken får inte elda på inflationen; budgeten får inte vara expansiv. Sverige får inte än en gång hamna i en pris- och lönespiral. Budgetramverket ligger fast, och statsbudgeten kommer att tas som en helhet.

En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushållen att klara den kommande vintern. Därför införs på kort sikt ett högkostnadsskydd mot extrema elpriser riktat mot hushåll och företag, där delar av kostnaderna för de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna. Regeringen kommer att agera för sänkta drivmedelspriser. Amorteringskravet följs upp med berörda myndigheter.

För att mer långsiktigt klara lågkonjunkturen måste arbetslinjen värnas och den svenska tillväxtkraften stärkas. Samtidigt måste den gemensamma välfärden vara pålitlig. Dagens nivå på a-kassan ska gälla även framgent.

Svenska företag, inte minst de små företagen, behöver lättnader från byråkrati och administration. Regeringen kommer att ta ett helhetsgrepp för att långsiktigt förbättra näringslivets förutsättningar. 3:12-reglerna ses över och förbättras. En ny produktivitetskommission tillsätts för att likt den för tre decennier sedan göra en samlad analys av den svenska ekonomins konkurrenskraft.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Det svenska näringslivet är ett drivhus för välstånd och innovation, men numera också en riktigt viktig miljörörelse, världsledande i hållbarhet och grön omställning. Regeringen kommer att vara en offensiv partner i det arbetet.

Alla de företagsamma människor som skapar jobb, välstånd och dynamik förtjänar respekt. Fri ekonomi och fri företagsamhet är grunden för svenskt välstånd.

(Applåder)

Herr talman! Få uppgifter är lika viktiga nu som att bryta utanförskapet. De som nu står utanför och år efter år har levt på bidrag behöver få en chans att byta bidragsberoende mot egenförsörjning. En stor bidragsreform ska genomföras. Det ska ske under mandatperioden, dels genom lägre skatt på framför allt låg- och medelinkomsttagare, dels genom ett bidragstak som gör att det alltid lönar sig bättre att arbeta än att leva på bidrag.

Ingenting skapar välstånd i ett land som arbete. Ingenting motverkar enskilda människors fattigdom som arbete, och ingenting skapar nya klassresor som att få sitt allra första arbete.

(Applåder)

Den som har jobbat ett helt arbetsliv har rätt till tillräckliga pensioner som ger en värdig ålderdom med god livskvalitet. Regeringens inriktning är reformer så att alla pensionärers ekonomi kan stärkas, bland annat genom sänkt skatt på pensioner. Regeringen kommer att bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna.

Drivkrafterna för att äldre som vill ska kunna stanna kvar längre i arbetslivet kommer att förbättras. Äldres erfarenhet och kompetens är ofta förbisedda i Sverige. Åldersdiskrimineringen kan vara oavsiktlig, men den är ändå kännbar. Den underskattar många äldres förmåga att bidra. Regeringen kommer att ha en tydligt ansvarig minister för de samlade äldrefrågorna.

Herr talman! Inget annat land i hela Europa har haft samma våldsutveckling som Sverige. Det har varit 53 dödsskjutningar hittills i år, ofta rena avrättningar. Även oskyldiga träffas och dödas av gängens kulor.

Kriminaliteten är nu systemhotande. Den skadar det förtroende och den tillit som det svenska samhället vilar på och är ett större hot mot samhällskontraktet än vad någon nu aktiv svensk politiker har upplevt. Regeringen tar detta på mycket stort allvar.

Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Att skärpa enskilda straff är nödvändigt men inte tillräckligt. Regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och till samhällsskydd. Straffen ska genomgående spegla brottets allvar.

En ny påföljd, förvaringsdom, ska införas. Ett samlat råd mot grov organiserad brottslighet ska inrättas på Justitiedepartementet. Rådet kommer att behöva samla alla berörda myndigheter i arbetet mot gängkriminaliteten och leda det arbete som ska snabbutreda danska insatser mot svenska brott.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Regeringen avser att införa dubbla straff för brott som utförs i gängkriminella miljöer och göra det straffbart att delta i kriminella nätverk. Fler kriminella utan svenskt medborgarskap ska utvisas, och mindre hänsyn ska tas till anknytning. Anonyma vittnen, vistelseförbud, hemliga tvångsmedel och tidsbegränsade visitationszoner ska införas. Straffrabatten för myndiga avskaffas. Dagens form av mängdrabatt avskaffas, och reglerna om villkorlig frigivning skärps.

Kriminalvården ska kraftigt byggas ut och möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands undersökas. Polisens uppdrag renodlas, och myndigheten ska få fler anställda med högre löner under mandatperioden. Polisen ska växa. Målet är att polistätheten minst ska motsvara genomsnittet i EU.

Allt detta kommer att ta tid, och låt oss förstå allvaret: Det kommer att bli konfliktfyllt när de kriminella gängens makt hotas. Jag vill understryka risken för att det kan bli värre innan det blir bättre.

De grovt kriminella som kontrollerar stadsdelar och illegala marknader kommer inte att ge upp dem frivilligt. De gäng som har infiltrerat lagliga verksamheter och korrumperar myndigheter och företag kommer inte att dra sig tillbaka självmant. Men det finns ingen annan väg framåt. Staten måste både ta och vinna den här kampen, för trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga.

(Applåder)

Herr talman! Många saker måste nu göras samtidigt och långsiktigt. Tullen får nya verktyg för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Stöldligor som i praktiken tillåts stjäla diesel, bildelar, jordbruksmaskiner och båtmotorer hotar många människors tilltro till rättsstaten. De förnedringsrån som drabbar många unga och den hänsynslösa kriminalitet som riktas mot många äldre kommer att tas på betydligt större allvar.

Uppgiften att ge alla barn en ärlig chans att lyckas är lika viktig som uppgiften att låsa in de vuxna som har förbrukat förtroendet. De förebyggande insatserna måste därför göras lika systematiskt som de brottsbekämpande. Riktig prevention, på ett evidensbaserat sätt, förebygger sociala problem och brottslighet.

Det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras under nästa mandatperiod. De viktigaste brottsförebyggande gemenskaperna är fungerande familjer och ett starkt civilsamhälle. Föräldraansvaret ska stärkas. Föräldrastödsprogrammen ska bli fler och socialtjänstlagen reformeras, så att socialtjänsten får mandat att besluta om fler obligatoriska insatser. Fler öppna stödformer inrättas, exempelvis vid familjecentraler som byggs ut. Det pågående arbetet med att stärka socialt utsatta barns rättigheter ska slutföras. Barns och ungas egna erfarenheter och åsikter ska tas till vara i det arbetet.

(Applåder)

Anmälningsplikt införs för skolor att alltid anmäla brott som begås på eller i anslutning till skolan. Staten ska ta ett större ansvar för grovt kriminella ungdomar, och ansvaret ska flyttas från kommunernas socialtjänst till kriminalvården. Särskilda ungdomsfängelser inrättas med Kriminalvården som huvudman.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

I decennier har det dödliga våldet mot kvinnor försummats. Förra året mördades fem kvinnor på tre veckor. Att stoppa mäns våld mot kvinnor handlar om att bekämpa grova brott, men det handlar också om frihet och jämställdhet. Regeringens mycket starka uppfattning är att inga flickor och kvinnor ska tvingas att anpassa sina liv efter våldsamma eller kontrollerande män.

(Applåder)

Vid misstanke om grov kvinnofridskränkning ska det ske obligatorisk häktning, och straffen ska skärpas kraftigt.

Herr talman! Invandringen till Sverige har varit ohållbar. Resultatet har blivit ett farligt utanförskap bland många utrikesfödda men också bland barn och ungdomar som är födda här i Sverige. Integrationsproblemen påverkar numera hela samhället i form av bostadssegregation och trångboddhet, arbetslöshet och bidragsberoende, hälsoproblem och dåliga skolresultat, brottslighet och utsatthet för brottslighet samt hedersförtryck, otrygghet och kränkningar av barns och ungdomars rättigheter.

Det har i Sverige aldrig funnits en genomtänkt syn på hur många som kan komma till vårt land och på vilka villkor, inte heller på vilka spelregler som krävs för att integrera människor in i den svenska gemenskapen när de kommer från länder med helt andra lagar, regler och kulturer.

Regeringens besked är: Så här kan det inte få fortsätta. Ett paradigmskifte kommer nu att ske inom svensk migrationspolitik.

Asylrätten kommer att upprätthållas genom de bindande internationella regler som Sverige har åtagit sig att följa. Utgångspunkten ska vara att skydd för den som flyr en konflikt eller kris ska erbjudas tillfälligt och för den som flyr Sveriges närområde. Sveriges lagstiftning för asylmottagande ska anpassas till att inte vara mer generös än vad som är en skyldighet för en medlemsstat enligt EU-rätten.

Följande reformer kommer att genomföras: Regeringen kommer att införa förstärkta möjligheter till inre utlänningskontroller, skärpta villkor för familjeåterförening och stimulanser för frivillig återvandring. Arbetet för att införa transitcenter påbörjas. Skärpta krav införs för medborgarskap, och återkallande av uppehållstillstånd ska ske i fler fall. En utredning ska analysera förutsättningarna att införa möjligheten att utvisa utländska medborgare som visar bristande vandel, till exempel samröre med kriminella, våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller andra miljöer som hotar grundläggande svenska värden.

Reformer genomförs som minskar risken för att människor söker sig just till Sverige av ekonomiska skäl. En utredning får i uppdrag att föreslå en modell för successiv kvalificering in i svenska välfärdsförmåner genom till exempel arbete eller medborgarskap. Rätten till ekonomiskt bistånd tas bort för den som vistas olovligen i landet. Högre aktivitetskrav ska ställas för försörjningsstöd och etableringsstöd.

En översyn ska göras av asylprocessen i syfte att stärka kvalitet, enhetlighet och rättssäkerhet. I översynen ska bland annat ingå kriterier för offentliga biträden och bedömningen av ärenden gällande bland annat konvertiter och hbtq-personer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Regeringen kommer att skärpa villkoren för arbetskraftsinvandring, bland annat genom högre inkomstkrav och förbud mot spårbyte, för att motverka fusk - detta samtidigt som reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, utländska forskare och doktorander förbättras för att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation.

En utredning tas fram med ett förslag på nationellt tiggeriförbud. En folkräkning ska genomföras, och samordningsnummer som inte bekräftas ska återkallas. Det blir ökad användning av biometriska data i utlänningsärenden, och åtgärder prioriteras som ökar andelen verkställda utvisningar. Förstärkta möjligheter införs för inre utlänningskontroll.

Herr talman! Det här är en regering för alla som anstränger sig och för alla som vill göra rätt för sig, oavsett om man har invandrat till Sverige eller om man är född här. Människor har under årens lopp kommit hit och bidragit med kunskap, entreprenörskap och skattepengar. När integrationen till det svenska samhället fungerar skapas ett rikare, tolerantare och mer framgångsrikt samhälle. Men, Sverige, vi får aldrig vara toleranta mot intoleransen.

Alla som kommer till Sverige ska naturligtvis också bli en del av det svenska samhället. En utredning tillsätts med uppdraget att förändra reglerna om samhällsorientering för nyanlända och samhällsintroduktion för asylsökande. Krav på att lära sig svenska och på egen försörjning införs för att få svenskt medborgarskap.

Samhällets kontaktyta med barn och deras familjer ska bli större. Programmen hos BVC utökas i de utsatta områdena, bland annat genom obligatorisk språkscreening, och språkförskola införs.

Regeringen intensifierar arbetet mot hedersförtryck. Oskuldskontroller, oskuldsoperationer och oskuldsintyg kriminaliseras. Insatserna för plötsligt försvunna barn ska förstärkas, och vite ska kunna utdömas för vårdnadshavare som inte medverkar till att barnen återförs. Äktenskap mellan kusiner ska inte vara tillåtet. Fler som döms för hedersrelaterade brott kommer att utvisas ur landet.

(Applåder)

Herr talman! För fyra decennier sedan genomförde Sverige en unik utbyggnad av kärnkraften som ledde till en elektrifiering som då saknade motstycke i världen. Fram till rätt nyligen var Sverige självförsörjande på el alla årets dagar, alla dygnets timmar. Totalt sex fungerande kärnkraftsreaktorer har sedan dess lagts ned av politiska skäl. Denna regerings uppfattning är att det var dåligt för näringslivet, dåligt för klimatet och dåligt för hushållsekonomin och dessutom dålig säkerhetspolitik.

De besluten gör nu framför allt södra och mellersta Sverige sårbart för kontinentens elpriser. Det svenska energisystemet måste återuppbyggas samtidigt som den akuta elkrisen mildras för svenska hushåll och företag. Riskerna just nu är mycket stora.

Energipolitikens mål är att Sverige går från hotande elunderskott till ett överflöd på fossilfri el. Svensk internationell konkurrenskraft bygger på god tillgång till prisvärd energi. Klimatomställningen och säkerhetspolitiken är nu två stora internationella faktorer som tillkommer. Varken Sverige eller Europa kan tillåtas vara beroende av rysk energiproduktion.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

På kort sikt måste risken undanröjas för akuta ekonomiska problem när hushåll och företag själva tvingas bära hela kostnaden för den misslyckade energipolitiken. Regeringen kommer därför att införa ett högkostnadsskydd. Samtidigt vidtas breda åtgärder för att minska energianvändningen i syfte att minska risken för oplanerade avbrott. Regeringen avser att förstärka och bredda stödet till energieffektiviseringar för privatpersoner.

För det andra kommer regeringen omedelbart att ge Svenska kraftnät ett förtydligat mandat att upphandla planerbar elproduktion där den bäst behövs för att öka elproduktionen och utreda möjligheten att återstarta planerbar elproduktion i södra Sverige. Priskonsekvenserna måste mildras. All ny elproduktion som stärker kraftsystemet och som bidrar till snabb expansion av kraftsystemet behövs. Det gäller även vind och sol. Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd pausas. Strömmande vatten och fiskvandringsvägar ska återskapas med hänsyn tagen till elproduktionen.

För det tredje kommer regeringen att understryka energipolitikens betydelse för klimatpolitiken. Det energipolitiska målet ändras från 100 procent förnybart till 100 procent fossilfritt.

Förutsättningarna för att behålla, utveckla och bygga ut svensk kärnkraft förbättras radikalt för att tillgodose både hushållens och den gröna omställningens massiva behov av ren svensk el.

Regeringen återkommer med förslag på kreditgarantier för nybyggnation av svensk kärnkraft samtidigt som lagändringar görs för att möjliggöra ny kärnkraft, bland annat genom kortare tillståndsprocesser och administrativa snabbspår. Förbuden i miljöbalken mot nya reaktorer på nya platser och förbuden mot fler än tio reaktorer i samtidig drift tas bort. Vattenfall ska få ägardirektiv att påbörja planeringen och upphandlingen av ny svensk kärnkraft.

(Applåder)

Herr talman! Landsbygdens utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Här har regeringen ett samlat fokus: Hela Sverige måste få förutsättningar att leva. Möjligheten att resa till jobbet och med familjen är grundläggande. Reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024 och gäller under mandatperioden.

Det svenska skogsbruket är centralt för svenskt klimatarbete. Den växande skogen är avgörande för biologisk mångfald. Regeringen kommer helhjärtat att stå upp för ett hållbart svenskt skogsbruk med omsorg om kommande generationer. Skyddet för äganderätten ska stärkas inom vissa områden. Konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas.

(Applåder)

Behoven inom den svenska infrastrukturen är stora, och underhållet är eftersatt. Satsningar på järnvägen ska i första hand underlätta för arbetspendling och godstrafik, som stärker jobb och tillväxt.

Miljöproblemen är en av vår tids stora gränsöverskridande frågor. Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös. Ett program för internationella klimatinvesteringar i enlighet med Parisavtalets artikel 6 utvecklas. Investeringarna bidrar till att nå det svenska klimatmålet om nettonollutsläpp 2045. Stora satsningar på laddinfrastruktur genomförs liksom på teknik för koldioxidinfångning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Särskilda insatser görs också för att motverka övergödning av Östersjön och för att flytta ut gränsen för storskaligt trålfiske.

Herr talman! Vi står nu inför de största utrikes, säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid.

Ryssland utmanar den fria världen med auktoritär inrikespolitik och aggressiv utrikespolitik. Genom sitt orättfärdiga och olagliga anfallskrig mot Ukraina har Ryssland brutit freden i Europa - ett angrepp på såväl den internationella rättsordningen som möjligheterna till ett effektivt mellanstatligt samarbete.

Det ryska kriget mot Ukraina har lett till att EU och Nato under besvärliga omständigheter uppvisat enighet, solidaritet och beslutsamhet. Det är ett styrkebesked från de västliga demokratierna.

Utrikes- och säkerhetspolitiken måste i denna farligare tid omorienteras för att möta de hot som Sverige och Europa nu står inför.

Rysslands anfallskrig och försvaret av Ukrainas frihet och suveränitet är de närmaste årens mest definierande utrikespolitiska uppgifter.

(Applåder)

Givet detta kommer regeringen att föra en i första hand svensk och europeisk utrikespolitik. Att värna svenska intressen och att stå upp för demokratiska värderingar är själva kärnan i denna politik. Lika självklart som att Sverige alltid eftersträvar dialog för att bidra till att lösa motsättningar kommer vi aldrig att tveka att i handling tillvarata våra egna vitala intressen.

Svensk utrikespolitik förs bäst tillsammans med länder som delar våra grundläggande värderingar. Det sker inom EU och inte minst tillsammans med våra nordiska och baltiska grannar. Ett närmare och starkare nordiskt samarbete är avgörande såväl för vår regions samlade inflytande i EU som för vårt eget bidrag till säkerhet inom ramen för det kommande Natomedlemskapet.

Det regelbaserade internationella systemet, respekten för FN-stadgan och skydd för mänskliga rättigheter är fortsatt grundläggande för utrikespolitiken. Vi tar detta för givet, samtidigt som miljoner iranier just nu kämpar för sin frihet. Sverige kommer aldrig att acceptera att aggressiva stater kränker demokratiska länders frihet och självbestämmande. Makt går inte före rätt.

(Applåder)

Herr talman! Kinas nya tonläge mot Taiwan inger oro. Hot om militärt våld är oacceptabelt. Det gäller alla länder och alldeles särskilt för permanenta medlemmar i FN:s säkerhetsråd. Sveriges relation till Kina bör vara förankrad i en gemensam europeisk strategi med en tydlig transatlantisk länk.

Vi står inför tre centrala utrikes, försvars- och säkerhetspolitiska uppgifter under den kommande mandatperioden. Det handlar för det första om att tillsammans med Finland fullfölja anslutningsprocessen till Nato, att stärka det svenska försvaret och leva upp till våra förpliktelser som medlem och att systematiskt integrera oss in i Natos olika strukturer. Detta paradigmskifte för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken kommer att vägleda regeringens arbete.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Regeringen kommer därför att såväl före som efter Natoanslutningen målmedvetet fullfölja trepartsöverenskommelsen mellan Sverige, Turkiet och Finland. Deltagande i terroristorganisationer kommer att förbjudas. Samarbetet med Socialdemokraterna och Centerpartiet i Natofrågan fullföljs. Den breda enigheten i Natofrågan är en styrka för Sverige.

(Applåder)

Sverige kommer som medlem i Nato att bidra till hela alliansens säkerhet. Vi har unika förmågor på marken såväl som på och under vattnet och i luften. Uppbyggnaden av totalförsvaret måste intensifieras. Samtliga försvarsgrenar ska stärkas, och en kontinuerlig anpassning måste göras till den snabba tekniska utvecklingen i alla domäner. Försvarsindustrin har länge varit en tillgång för Sverige, och genom Natomedlemskapet blir den nu en tillgång för fler.

Sverige ska uppnå sin förpliktelse om försvarsanslag som motsvarar målet om 2 procent av bnp så snart som möjligt men senast 2026. Beräkningsgrunden för tvåprocentsmålet anpassas till Natos. Vi kommer, bland annat i Försvarsberedningen, att söka brett politiskt stöd för vägen dit.

Även de civila delarna av totalförsvaret är eftersatta. Motståndskraften mot hybridhot ska öka. Cybersäkerheten måste förbättras. Därför kommer ansvaret för civilt försvar och krisberedskap att flyttas från Justitiedepartementet till Försvarsdepartementet. En särskild minister för civilt försvar kommer att utses.

För att samordna Sveriges säkerhetspolitiska agerande inrättas efter internationell förebild ett nationellt säkerhetsråd under statsministerns ledning. En ny nationell säkerhetsstrategi tas fram. Den utgör i sin tur grunden för det försvarsbeslut som regeringen planerar att förelägga riksdagen. Inom kort kommer regeringen också att utse den första nationella säkerhetsrådgivaren, som bland annat ska leda säkerhetsrådets operativa arbete.

Den andra centrala uppgiften, herr talman, är att axla rollen som EU:s ordförandeland från och med den 1 januari 2023. EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska plattform och helt avgörande också för Sveriges ekonomi. Sverige ska vara en aktiv, engagerad och pådrivande medlem i EU - före, under och efter ordförandeskapet.

De svenska riksdagspartierna har i brett samförstånd pekat ut ett antal områden som särskilt prioriterade för vårt ordförandeskap. Det handlar om att skapa säkerhet för Europas medborgare och att gemensamt stödja Ukraina. Lika viktiga områden är energiförsörjningen, klimatomställningen och att stärka unionens konkurrenskraft genom större fokus på digitalisering och teknologi i samverkan med inte minst USA. Som en öppen, exportberoende ekonomi ligger det i Sveriges intresse att stärka EU:s inre marknad, den digitala inre marknaden och EU:s ställning som handelsblock.

För det tredje måste vi ge mesta möjliga stöd till det krigsdrabbade Ukraina - politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Ett långsiktigt och sammanhållet program för såväl civil återuppbyggnad som militärt stöd utformas. Detta inkluderar överföring av mer kvalificerade vapensystem.

(Applåder)

Svensk biståndspolitik är fortsatt generös. Biståndsramen sätts för tre år men frikopplas från bni. Det ska vara resultaten som räknas, inte ett utbetalningsmål. Kärnstödet riktas om från multilaterala organisationer till civilsamhället. Utöver ökat stöd till Ukraina görs tematiska prioriteringar med fokus på humanitärt stöd, fattigdomsbekämpning och hälsoinsatser för de allra mest utsatta, demokratibistånd till människorättsförsvarare och demokratikämpar, utökat och effektiviserat klimatbistånd samt kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Biståndspolitiken är också ett verktyg för att motverka irreguljär migration, öka återvändandet och bidra till ett effektivt arbete för frivillig återvandring. Biståndet ska även rymma effektiva åtgärder för att minska grundorsakerna till migration.

På längre sikt är det handel och ekonomisk utveckling som är vägen från fattigdom till välstånd. I regeringen sammanförs därför ansvaret för utvecklingsbistånd och utrikeshandel till ett statsråd. Den tillträdande bistånds- och utrikeshandelsministern ges ett särskilt ansvar för det samlade svenska stödet till återuppbyggnaden av Ukraina.

(Applåder)

Herr talman! Utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd. Efter flera år med fallande resultat har de stora reformer som genomfördes under alliansregeringen långsiktigt burit frukt.

Samtidigt har den svenska skolan allvarliga problem. Många barn börjar sin skolgång med bristande språkkunskaper och svagt stöd hemifrån. Integrationen ställer helt nya krav på skolpolitiken - men barn får aldrig användas som integrationsverktyg.

Det statliga ansvaret stärks för att öka likvärdigheten. Steg tas för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm. Nationella satsningar görs på läroböcker. Skolans styrdokument ska reformeras med fokus på lärande och faktakunskaper. För att hjälpa elever i behov av stöd tillförs fler speciallärare, och fler elever ska få undervisning i särskilda undervisningsgrupper. Samtidigt görs satsningar på fler spetsklasser.

Skolor ska ha behörighet att föreskriva extra studietid för de elever som behöver stöd utanför ordinarie undervisningstid. Lovskola ska erbjudas från lägre årskurser, vilket förutsätter både regeländringar och statsbidrag. En utredning ska se över modersmålsundervisningen.

Rektors ansvar att upprätthålla trygghet och studiero ska skrivas in i skollagen. Skolledningen ska ha mandat att besluta om ordningsregler. Lärarnas auktoritet ska stärkas, och den administrativa bördan ska minska. En bred översyn görs i syfte att frigöra arbetstid för planering och undervisning. Skollagens långtgående krav på elevnära dokumentation begränsas. Karriärtjänstreformen utvecklas.

Det unika svenska friskolesystemet ska utvecklas genom konkreta reformer. Nationella kvalitetskrav ska införas, och digitala nationella prov som rättas centralt ska påskyndas. Skolvalet blir obligatoriskt, och kötiden kortas betydligt jämfört med i dag.

En sanktionstrappa införs med höjda viten, sanktionsavgifter samt byte av ledning eller tvångsförvaltning. Skolinspektionen ska stärka sin granskning av skolor med konfessionell inriktning, och krafttag ska tas mot extremism och islamism. Vinstutdelning ska inte förekomma under de första åren efter att en skola har startats eller köpts av nya ägare. Syftet är att garantera långsiktigt ägande och att de som startar eller förvärvar en friskola har tillräcklig ekonomisk styrka. En insynsprincip i fristående skolor införs, som motsvarar dagens offentlighetsprincip.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Behovet av kvalificerad arbetskraft är i dag akut i många branscher. För att säkra kompetensförsörjningen ska utbildningsutbudet, i synnerhet inom vuxenutbildningen, i högre grad anpassas efter arbetsmarknadens och de yrkesverksammas behov. Yrkeshögskoleutbildningen förstärks med fokus på kvalitet.

Universitet och högskolor bidrar starkt till samhällets utveckling och näringslivets konkurrenskraft. Bildningsbegreppet är viktigt, och det ska inte ställas i motsats till yrkesskicklighet och anställbarhet. Universitet och högskolor ska styras mer utifrån principer av utbildningskvalitet och vetenskaplig excellens än av rena volymmål. Vetenskap och forskning ska alltid stå fria från politisk styrning.

Herr talman! Svensk hälso- och sjukvård är av mycket hög kvalitet - när man får tillgång till den. Sedan 2014 - redan före pandemin - har vårdköerna fördubblats. Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin tredubblades under motsvarande period.

Färre än hälften av alla kvinnor med bröstcancer och inte ens var tredje man med prostatacancer får vård i tid. Det är ett stort misslyckande.

Regeringen avser att öka det nationella ansvaret för vården. Det behövs mer av ett nationellt ledarskap. En utredning tillsätts om för- och nackdelar med att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap. En gemensam nationell digital infrastruktur genomförs.

En nationell vårdförmedling i statlig regi ska inrättas där ledig kapacitet redovisas, och patienter ska ges möjligheten att söka vård i hela landet. En nationell långsiktig strategi för att ta fram fler vårdplatser tas fram.

En omfattande utbyggnad av primärvården påbörjas med målet att fler allmänspecialister och distriktssköterskor ska finnas inom primärvården. Rätten till en fast läkarkontakt ska följas upp.

En särskild satsning görs på jämlik, nära och patientsäker vård i hela landet, med särskilt fokus på landsbygd och glesbygd. En särskild satsning görs också på cancer- och barncancervården inklusive eftervård och rehabilitering.

En utredning tillsätts för att stärka tandvårdens högkostnadsskydd för att mer efterlikna det som finns i övrig vård. Äldre med sämst munhälsa ska prioriteras.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering. Att integrera funktionsrättsperspektivet i fler politik- och samhällsområden fortsätter att vara i fokus. Åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas.

En större satsning genomförs riktad mot mer jämställd vård, kvinnosjukdomar och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. Unga kvinnor ska inte behöva acceptera att det är normalt att leva med smärta. En speciell satsning görs inom vård för migrän, endometrios och klimakterievård. Lagstiftningen ändras så att möjligheten att göra abort även i hemmet tillåts. En nationell förlossningsplan tas fram för att öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. Så många födande kvinnor som möjligt ska ha tillgång till ett barnmorsketeam före, under och efter förlossningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

Få frågor, herr talman, är så viktiga som att tidigt nå barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Statistiken är illa nog. Men för den som i sin närhet har någon med psykisk ohälsa är det inte alls statistik utan djup och personlig tragik. Vi är många som själva har upplevt det allra värsta i vår omedelbara närhet.

En lagstadgad vårdgaranti införs med innebörden att barn som behöver hjälp och stöd ska få det inom 30 dagar. Elevhälsan ska stärkas. Varje skola ska ha skolhälsovård, och en elevhälsogaranti införs. Den nya nationella strategin för psykisk hälsa och suicidprevention ska redovisas senast den 1 september 2023. Ett nationellt forskningsprogram ska inrättas.

En nationell samordnare med ett samlat ansvar för det suicidpreventiva arbetet ska inrättas. Uppföljning av patienter med suicidalt beteende ska bli en självklar del av vårdprocessen. Varje gång en människa avslutar sitt liv ska en "haverikommission" tillsättas för att socialtjänst, skola, polis och sjukvård ska kunna göra en utredning och dra lärdomar för framtiden till nytta för andra.

(Applåder)

Psykisk ohälsa handlar om lagar och regler, men också om medmänsklighet. Fler måste bry sig - och visa att de bryr sig. Fler behöver orka prata om psykisk ohälsa och göra insatser för varandra. Politiken kan göra mycket mer, men politiken kan inte göra allt.

Den svenska idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och sammanhållning kan inte överskattas. Regeringen avser att göra flera satsningar under mandatperioden.

Herr talman! Fria medier, obunden forskning och ett levande kulturliv är omistliga beståndsdelar i det öppna samhället. Kulturen och dess utövare är en omistlig del av det civila samhället och håller det demokratiska samtalet levande.

Regeringens kulturpolitik vägleds av flera viktiga riktmärken. En är principen om armlängds avstånd, som fredar kultursektorn från politisering och otillbörlig styrning. Både kvalitet och tillgänglighet ska premieras. Kulturskapares villkor ska förbättras genom fler långa stipendier och mer gynnsamma förutsättningar för egenföretagande.

Sverige ska stå upp för det fria ordets ambassadörer. Regeringen kommer att fortsätta arbetet för att uppnå en frigivning av journalisten Dawit Isaak och förläggaren och poeten Gui Minhai.

(Applåder)

Vi kommer att göra detta både enskilt och i samarbete med andra demokratier. Lärdomar kommer att dras av den granskning som publiceras inom kort.

Kulturen och vår gemensamma historia utgör grunden för vår kollektiva identitet. Den skapar sammanhållning och ökar vår förståelse för varandra. Fristående expertkommittéer ska ta fram förslag på en svensk kulturkanon. Ett utredningsarbete ska genomföras för att säkerställa att organisationer som tar emot medel från Allmänna arvsfonden följer demokratiska värderingar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Regeringsförklaring

En stark demokrati förutsätter en mångfald av starka, fria och oberoende medier. Public service-mediernas långsiktiga finansiering vidmakthålls och värnas som en del av den demokratiska infrastrukturen. Det är inriktningen för tillståndsperioden 2026-2033.

Den pågående grundlagsutredningen, som bland annat syftar till att stärka domstolarnas oberoende, ska fullföljas utifrån gällande direktiv. En ny grundlagsutredning ska tillsättas för att bland annat utreda hur aborträtten kan stärkas, genom att kvinnans rätt till abort ges skydd i regeringsformen.

Tjänstemannaansvar ska införas.

(Applåder)

Arbetet mot antisemitism ska prioriteras, och en utredning ska se över förbud mot utländsk finansiering av trossamfund för att motverka bland annat islamism och separatism.

I Sverige har alla rätt att vara den man är och att älska vem man vill. Regeringen står upp för hbtq-personers rättigheter, oavsett vem som hittar sätt att inskränka eller kränka dem. Ett förslag om att förbjuda omvändelseterapi som sker under hot eller tvång ska utredas.

Herr talman! Regeringen tar över ansvaret för ett fantastiskt land. Vi bär nu alla och på olika vis ansvar för Sveriges framtid. Men vi lär också av Sveriges historia.

Sverige mötte oljekrisen på 70-talet med en helt ny energipolitik, bröt kopplingen mellan tillväxt och ökande utsläpp, och blev en av världens första nästan helt fossilfria industrinationer. Efter 80-talets överbudspolitik såg vi gemensamt sanningen i vitögat och lade på 90-talet om kursen till strama budgetramverk, låg statsskuld och välskötta offentliga finanser. När en halv miljon människor hade förtidspensionerats och Sverige hade dubbelt så många sjukskrivna som andra länder, återupprättade vi på 00talet idén om arbetslinjen. Jag är övertygad om att det nu är dags igen. Vi står inför en ny historiskt viktig uppgift för vårt land.

Jag vill därför i dag be det svenska folket att förbereda sig på tuffa tider. Men jag kan också lova att den nya regeringen kommer att göra allt som står i vår makt för att vara goda ledare på vägen. Det offentliga finns till för att tjäna medborgarna, aldrig tvärtom.

Fyra samarbetspartier gick till val på att tala ärligt om situationens allvar och sökte mandat för förändring och för att börja lösa Sveriges allvarliga problem. Vi är ödmjuka inför uppgiftens storlek, men vi är också beslutsamma i att ta oss an uppgiften.

Regeringsförklaring

Sverige ska vara ett land där lagen och jämställdheten gäller alla. Ett land där alla barn får se sina föräldrar gå till jobbet och där det alltid lönar sig att arbeta och göra sitt allra bästa. Ett land där klimatsmart vind, vatten- och kärnkraft ger ren, stabil och billig el. Ett land där gröna innovationer, världsledande utbildning och forskning och nya jobb - inte kravaller och dödsskjutningar - ger oss stora rubriker utomlands.

Det Sverige som vi älskar har präglats av dynamiken mellan frihet och ansvar - friheten att bestämma över sitt eget liv och gå sin egen väg men också plikten att ta ansvar för varandra eftersom ensam inte alls alltid är stark.

Frihet och ansvar är djupt kända svenska ledstjärnor. Min regering kommer att navigera landet efter de ledstjärnorna.

(Applåder)

Anmälan om utsedda statsråd

Statsminister Ulf Kristersson (M) avger en regeringsförklaring till riksdagen.

Regeringsförklaringen tolkas till teckenspråk och engelska och sänds via webb-tv.

Relaterade videor