Utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad

Interpellation 2012/13:427 av Brink, Josefin (V)

den 20 maj

Interpellation

2012/13:427 Utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

I en ny LO-rapport analyseras de mekanismer som, inom ramen för EU:s fria rörlighet, gör att svenska kollektivavtal i dagsläget inte förmår skapa konkurrensneutrala villkor mellan de företag som verkar på svensk arbetsmarknad.

Rapporten visar att valet av utstationeringsland utgör en konkurrensfaktor när det gäller möjligheten att pressa arbetskraftskostnaden. Även om utstationerande företag följer lagar och avtal blir konkurrensförhållandena mellan svenska och utstationerande företag ofta snedvridna. Detta sker eftersom kollektivavtalen reglerar de anställdas bruttolöner utan att beakta variationer i socialförsäkringsavgifter mellan olika länder. Utstationeringslandet har även betydelse för den utstationerade arbetstagaren. Storleken på skatter och egenavgifter varierar från land till land vilket gör att det blir olika mycket kvar i plånboken beroende på utsändningsland.

I rapporten framkommer också att vissa företag tycks utnyttja skillnader i skatte- och avgiftssystemen på ett sätt som inte förutsetts inom ramen för EU-rätten. Rapporten visar bland annat att polska arbetstagare skeppats till Irland och sedan därifrån utstationerats till Sverige. Anledningen till det är med största sannolikhet att skatter och sociala avgifter är lägre på Irland än i Polen. Därmed kan de företag som är villiga att planera utstationerings- och etableringsland tjäna stora pengar.

LO:s rapport visar tydligt vilka systemfel som ligger bakom de senaste årens skandaler där utländska arbetare i Sverige lurats på löner och tvingats jobba till villkor som står i strid med både lagar och avtal. För att den svenska kollektivavtalsmodellen ska kunna fungera i en europeisk kontext krävs en rad åtgärder. I rapporten ger LO förslag på åtgärder som bör genomföras på nationell respektive EU-nivå.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Hillevi Engström:

Avser arbetsmarknadsministern att ta några initiativ för att komma till rätta med de problem som framkommer i rapporten?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta på nationell nivå?

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta på EU-nivå?