Ursprungsmärkning av drivmedel

Interpellationsdebatt 17 maj 2013

den 17 april

Interpellation

2012/13:385 Ursprungsmärkning av drivmedel

av Jens Holm (V)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Sedan hållbarhetskriterierna för biodrivmedel började tillämpas i Sverige har alla drivmedelsbolag infört system som gör att alla biodrivmedel kan spåras till sitt ursprung, deras klimatpåverkan kan bedömas och det kan säkerställas att vissa naturskyddskriterier respekteras. Bolagen rapporterar till Energimyndigheten, som årligen publicerar en sammanfattande rapport, och varje bolag kan fritt offentliggöra ursprung och klimatpåverkan för sina biodrivmedel.

För fossila drivmedel är kraven väsentligt lägre ställda; bolagen ska enbart kunna ange ursprung på massbalansnivå, utan krav på att redovisa miljö- och klimateffekter. I november 2012 rapporterade drivmedelsbolagen för första gången de fossila drivmedlens ursprung till Energimyndigheten. Dock anger bolagen själva, i Gröna Bilisters drivmedelsrapport från mars 2013, att de inte kan garantera att uppgifterna stämmer.

Den senaste tidens rapportering visar att det är mycket stor skillnad mellan olika fossila drivmedel som saluförs som samma drivmedel på macken. Det gäller till exempel tjärsandsolja och olja producerad i länder med bristfällig respekt för mänskliga rättigheter. Utifrån detta, och riksdagens och regeringens uttalade politik kring mänskliga rättigheter, bör det vara angeläget att ge konsumenten en rimlig möjlighet att kunna göra ett aktivt val. Sådan information finns för flera av världens mest handlade varor, exempelvis kaffe, där man som konsument direkt på produkten informeras om ursprung, råvara samt miljömässiga och sociala krav.

Mot denna bakgrund önskar jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ta initiativ till en ursprungsmärkning av drivmedel på macken så att konsumenten kan göra ett aktivt, upplyst val?

Avser statsrådet att ta andra initiativ för att säkerställa att konsumenten enkelt kan skilja mellan drivmedel vars ursprung och produktionsmetoder skiljer sig åt?