Tåg i Bergslagen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 1 juni 2010

Interpellation: Tåg i Bergslagen

Interpellation 2009/10:493 av Nilsson, Pia (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:493 Tåg i Bergslagen

av Pia Nilsson (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Transportsystemet ska underlätta vardagen för människor och företag genom att erbjuda effektiva och klimatsäkra transporter. Så har riksdag och regering bestämt. För människor boende i Bergslagens kommuner är ett bra och sammanhållet kommunikationssystem nödvändigt för att vardagen ska fungera. Tåg i Bergslagen trafikerar långa sträckor och flera län som utifrån ett miljö- och jämställdhetsperspektiv är strategiskt viktiga.

Tåg i Bergslagen har sedan starten erhållit ekonomiskt stöd från Rikstrafiken, ett stöd som har varit helt och hållet avgörande för tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner för människor i Bergslagen.

Trafiken inom Tåg i Bergslagen bedrivs i dag med stort underkott som täcks av berörda län tillsammans med Rikstrafiken.

Rikstrafikens förslag att från december år 2011 kraftigt reducera och på vissa håll helt ta bort stödet kommer att försämra tillgängligheten dramatiskt. Stödet kommer även framdeles att behövas. Detta gäller både stödet till Tåg i Bergslagen och till Genvägstrafiken som bidrar till att binda ihop hela Bergslagen. För den sistnämnda vore det kontraproduktivt om stödet från Rikstrafiken togs bort eftersom staten, genom Trafikverket, satsat över 200 miljoner kronor på att elektrifiera den delen.

Rikstrafiken har undersökt marknadens intresse av att bedriva delar av trafiken kommersiellt, men något sådant föreligger inte.

Mot denna bakgrund vill jag veta vilka åtgärder statsrådet Åsa Torstensson är beredd att vidta för att människor och företag ska erbjudas effektiva och klimatsäkra transporter även fortsättningsvis i Bergslagen.