Problem med samordningsnummer

Interpellationsdebatt 14 februari 2020

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 51 Finansminister Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Niklas Wykman har frågat mig varför jag inte har presenterat några förslag som innebär att samtliga samordningsnummer i närtid återkallas och verifieras i syfte att få kontroll över problematiken och om jag har för avsikt att återkomma med ytterligare och mer effektfulla åtgärder framgent för att stoppa missbruket av samordningsnummer.

Jag välkomnar den debatt som varit om samordningsnummer den senaste tiden och de frågor som Niklas Wykman nu har ställt. Det är uppenbart att kunskapen om samordningsnummer är mycket låg i samhället, och det finns därför skäl att klargöra vad ett samordningsnummer är och vad det inte är.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Ett samordningsnummer kan tilldelas efter begäran av en myndighet om den myndigheten i sin verksamhet behöver ett nummer för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer.

Ett samordningsnummer ger inte några rättigheter eller förmåner i sig. Det är inte samordningsnumret som berättigar till utbetalningar från välfärdssystemen eller ger rätt till hälso- och sjukvård i Sverige. Samordningsnumret är inte ett arbetstillstånd och ger inte heller rätt att resa in i Sverige eller att vistas här. Ett samordningsnummer är dessutom inte tillräckligt för att någon ska kunna öppna ett bankkonto.

Samordningsnummer fyller däremot en viktig funktion genom att bland annat tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige men som ändå behöver registreras. Detta behov finns även om det råder osäkerhet om personens identitet, exempelvis när en person ska registreras i misstankeregistret eller i beskattningsdatabasen.

För cirka hälften av alla samordningsnummer råder osäkerhet om personens identitet, och myndigheternas behov av dessa så kallade ostyrkta samordningsnummer är således inte obetydligt. Det framgår dock tydligt i folkbokföringsregistret vilka nummer som är styrkta och vilka som inte är styrkta.

Men systemet har i dag brister, och det är nödvändigt att strama upp reglerna för att våra register ska innehålla korrekt och aktuell information. Samordningsnummer ska vara korrekt utfärdade, och personer som felaktigt har tilldelats ett nummer ska avregistreras.

Finansdepartementet har därför nyligen remitterat en promemoria med förslag som syftar till att skärpa systemet med samordningsnummer. Det handlar bland annat om att personer med samordningsnummer ska kunna avregistreras automatiskt efter fem år om ett fortsatt behov av numret inte har anmälts. En enskild som anmäler ett sådant fortsatt behov kan då behöva inställa sig personligen. Samtliga personer som tilldelats samordningsnummer före 2016 ska enligt förslaget avregistreras vid utgången av 2021 om inte en myndighet eller den enskilde har anmält att det finns ett fortsatt behov av numret.

Men avregistrering ska även kunna ske tidigare än så. Skatteverket föreslås kunna besluta om avregistrering om det finns särskilda skäl för det, till exempel om en person har tilldelats ett nummer på felaktiga grunder. Vidare införs krav på att aktuell kontaktadress till den enskilde ska anmälas till Skatteverket.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

De förslag som nu har remitterats innebär sammantaget en omstart av hela systemet med samordningsnummer. Omstarten görs på ett ordnat sätt med hänsyn till behovet av att undvika personförväxlingar och att behålla historisk information.

Avslutningsvis vill jag nämna att regeringen även har tillsatt en utredning som ska se över hela systemet med samordningsnummer. Utredningen redovisar sitt uppdrag senast den 1 april 2021.


Anf. 52 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Sverige har en rad problem, utmaningar och större och mindre kriser att hantera. Jag är den förste att vara ödmjuk inför att en finansminister i det läget är både stressad och pressad. Magdalena Andersson har haft ansvar för Sverige sedan slutet av 2014. Det var inte så att Sverige då var ett perfekt och problemfritt land, men problemen har sedan Magdalena Andersson blev finansminister accelererat i hög takt.

En del av det, fru talman, beror givetvis på saker som har hänt i omvärlden bortom Magdalena Anderssons påverkan. Mycket beror dock på att Magdalena Andersson inte har agerat eller har agerat senfärdigt.

I frågan om samordningsnummer är det svårt att tro på finansministerns framställning, det vill säga att dessa nummer inte skulle ha någon betydelse för att få tillgång till välfärdstjänster och att de mer eller mindre skulle vara helt ofarliga. Detta är svårt att tro på mot bakgrund av den verklighet vi har, fru talman, och den rapportering som alla kan ta del av i medierna där polis, tull och andra myndigheter säger att en och samma person kan ha flera olika identiteter och att hundratusentals personer har en ostyrkt identitet.

Om de här numren inte hade någon betydelse för välfärdstjänster och tillgång till det svenska samhället eller möjligheten att genom brott och bedrägerier tillskansa sig fördelar i och utnyttja det svenska samhället är det väldigt konstigt att det är en så hög efterfrågan på dessa nummer. Varför vill så många människor ha numren? Varför handlas det och fuskas med numren om de inte har något värde?

Det är alldeles uppenbart att finansministern inte ser verkligheten som den är när hon hävdar att det är bra att vi har den här debatten eftersom det finns en brist på fakta. Finansministern har ju i medierna tydligt hävdat att jag och andra som har uppfattningen att vi behöver styra upp systemet mer noggrant saknar kunskap och så vidare.

Fru talman! Det är inte så trovärdigt att det är vår kunskap som brister. Det är nämligen alldeles uppenbart att de här numren används för att på olika sätt tillskansa sig fördelar, begå brott mot människor eller på olika sätt utnyttja det svenska samhället på ett sätt som det inte är tänkt. Detta skapar stor osäkerhet.

Fru talman! Det som kanske allra mest talar emot finansministerns egen retorik är ju att hon - trots att dessa nummer inte sägs vara så viktiga, inte spelar någon roll och inte har någon betydelse - väljer att gå fram med förslag som vi har argumenterat för och gör en åtstramning av systemet. Det hänger inte ihop.

Min samlade bedömning är att svenska folket är mycket trötta på den typen av politisk retorik. Här är det alldeles uppenbart att vi har ett problem, och jag är den förste att berömma finansministern för att man nu åtgärdar delar av problemet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill ha den här debatten för att ge ett erbjudande om att åtgärda hela problemet. Två saker behövs uppenbart i samordningsnummersystemet: dels att man gör en riktig omstart och verifierar alla identiteter som finns i systemet, dels att man ser till att det inte går att manipulera och fuska. Man bör införa något slags biometri i systemet så att samma person inte kan ha flera nummer och så att man så långt det är möjligt vet vem som har vilket nummer.

Bemöt då inte det, finansministern, med att det finns undantagsfall och att det finns personer som polisen behöver kontroll över och så vidare! Det är ju nästan 1 miljon sådana här nummer som är utdelade på olika sätt, och alla är inte av det slaget.

Jag sträcker här i dag ut en hand för att vi ska införa biometri i systemet. Vidare ska vi verifiera alla nummer och inte bara de dryga två tredjedelar som finansministern har föreslagit.


Anf. 53 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag vill börja med att påpeka att ungefär hälften av samordningsnumren är ostyrkta. Det syns tydligt i registren om ett samordningsnummer är styrkt eller ostyrkt. De ostyrkta samordningsnumren är i huvudsak begärda av till exempel polisen som behöver dem för personer som är misstänkta för brott i Sverige.

Niklas Wykman säger att människor vill ha dessa nummer. Då vill jag bara understryka att det är myndigheter som begär ut samordningsnummer och inga andra.

Däremot är det viktigt att vi har kontroll över våra register, vilket jag också påpekar, och därför är det viktigt att vi gör en omstart av samordningsnumren. Detta innebär att alla samordningsnummer automatiskt kommer att avregistreras om det inte är så att man begär att de ska finnas kvar.

Om vi genom att helt avskaffa systemet med samordningsnummer skulle komma till rätta med de problem som vi har i Sverige med människor som arbetar svart, utnyttjar våra välfärdssystem och välfärdstjänster och ägnar sig åt grov organiserad brottslighet skulle jag vara den första att förespråka det. Min bedömning är dock att många av de problem som i dag förknippas med samordningsnummer inte har sitt ursprung i samordningsnumren. Även utan samordningsnummer skulle människor på olika sätt försöka fuska med välfärdssystemen, komma i åtnjutande av välfärdstjänster de inte har rätt till, arbeta svart och ägna sig åt annan kriminell verksamhet.

Vi behöver fokusera på det som är grunden i problemet. Därför behöver vi en bättre samordning mellan brottskämpande myndigheter, och vi behöver se till att polisen och hela rättskedjan har alla de resurser som man behöver.

Jag delar helt Niklas Wykmans uppfattning att det är orimligt att personer har olika identiteter. Identifieringen av dem som har styrkta samordningsnummer behöver också stramas upp. Här har Skatteverket bedrivit ett arbete med andra myndigheter för att skärpa sin kontroll. Man har infört en ny applikation så att det inte ska gå att använda samma identitetshandling till flera olika samordningsnummer. Det är ett arbete som jag gärna ser att våra myndigheter utvecklar för att bedöma vad de anser är det allra mest effektiva sättet att gå vidare.


Anf. 54 Niklas Wykman (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Det finns ett uttryck som är att man gör något med en dåres envishet. Det brukar betyda att man hävdar något trots att man är överbevisad om att det är fel sak att göra.

När finansministern envist håller fast vid att samordningsnummer är något som inte är eftersträvansvärt för den enskilde att ha, att det är något som myndigheter utfärdar, kan man säga att hon hävdar det med en dåres envishet. Om det bara var något som myndigheter vill dela ut och som människor inte vill ha, då skulle det inte finnas en marknad för att köpa sådana nummer. Då skulle det inte finnas människor som vill tillskansa sig 10-20 sådana nummer. Det är ju för att dessa nummer används på ett sätt som det kanske inte är tänkt att de ska användas på och åtnjuter en legitimitet som kanske är större än lagstiftarna tänkt sig som de är attraktiva. Om man inte förstår det eller vill ta det till sig är det såklart svårt att möta problemen med tillräcklig kraft.

Numren används alltså på ett annat sätt än det är tänkt, vilket gör att de har ett större värde än det är tänkt. Det i sin tur gör att kriminella och andra som vill utnyttja samhället, eller bara skaffa sig en plats i det svenska samhället som de egentligen inte har rätt till, vill skaffa sig den typen av nummer. Om man inte vill ta det till sig är det såklart svårt att bemöta problemet.

Däremot har finansminister Magdalena Andersson alldeles rätt i att bättre ordning på samordningsnumren inte löser Sveriges problem. Sverige har ju många problem, och Sverige har svåra problem. Vi läser om ungdomar som drabbas av helt orimliga rånbrott. Vi läser om pensionärer som trots att de jobbat hela livet inte får ihop sin ekonomi. Vi har en mycket stor mängd människor som kommit till Sverige som står väldigt långt från arbetsmarknaden. Vi har stora brister i välfärdssystemen. Vi har växande sjukvårdsköer. Vi har den lägsta tillväxten per person i Europeiska unionen. Vi har snart den högsta arbetslösheten i EU trots att vi skulle ha den lägsta. Sverige har massiva problem, och de problemen har vuxit mycket snabbt under åren då Magdalena Andersson varit finansminister.

Alldeles självklart löser man inte detta genom att bara skapa ordning i folkbokföringen eller samordningsnummersystemet. Det är ingen som tror eller hävdar det. Men att man har många problem och svåra problem är inget argument för att inte försöka lösa något av dem. Tvärtom bör man då rulla ut reformpaket på reformpaket och åtgärder på åtgärder, åtstramning på åtstramning och satsning på satsning för att lösa de problem man har.

Det är alldeles självklart, fru talman, att Sveriges problem inte löses genom någon quickfix eller genom att göra en sak. Det är förminskande för regeringen och för Sverige att vi har en finansminister som påstår att oppositionen eller någon annan hävdar att så skulle vara fallet. Det är alldeles självklart att det inte är så.

Sverige står inför ett mycket stort behov av tuffa politiska åtgärder och prioriteringar. Men, fru talman, om man inte har ordning på de mest grundläggande systemen - samordningsnummer, folkbokföring - är det svårt att lösa andra problem. När vi lever i ett land där vi inte längre vet vem som är vem, där man inte kan styrka sin identitet eller där man kan intyga att man har flera identiteter, blir det svårt för välfärden att ha koll. Då blir det svårt att ha koll på bidragssystemen. Då blir det till slut svårt att hyra ut lokaler, driva företag och skapa arbeten, för man vet inte vem som är vem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi såg senast i förrgår rapportering om att 200 000 personer anses vara folkbokförda på ett felaktigt eller kanske till och med kriminellt sätt. Här behöver vi skapa ordning, Magdalena Andersson, inte för att det löser alla problem men för att det är en förutsättning för att lösa många av de problem som Sverige har och som finansministern delvis har orsakat och nu behöver hantera.


Anf. 55 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Vad gäller samordningsnumren låter det faktiskt som om jag och Niklas Wykman är helt eniga.

Anledningen till att jag så ofta upprepar vad samordningsnummer inte är och att de inte ger dessa rättigheter är just att det tycks finnas en utbredd missuppfattning om vad samordningsnummer är. Därför tar jag alla tillfällen som över huvud taget finns i akt att upplysa så många som möjligt om vad samordningsnummer inte är.

Det jag kanske är mest oroad över är det finns små arbetsgivare som nu har personer med samordningsnummer anställda som tror att det innebär att dessa personer också har rätt att vistas och arbeta i Sverige och som därmed faktiskt begår en illegal handling och riskerar att bli dömda för det. Här tycker jag att det är oerhört viktigt att vi använder alla tillfällen vi har att sprida informationen om samordningsnummer.

Det är därför jag med en dåres envishet upprepar detta gång på gång - inte för att jag inte tror att det finns några missuppfattningar utan för att reda ut alla missuppfattningar. Därför välkomnar jag också denna debatt och de skriverier som varit om samordningsnumren.

Jag delar också Niklas Wykmans uppfattning att vi behöver ha bättre kontroll i våra register när det gäller både folkbokföringen, där vi också har tillfört register, och samordningsnumren. Det är därför vi föreslår en omstart av hela det systemet. Vi behöver ha ordning och reda i våra register i Sverige.

Problemen med felaktig folkbokföring är ett reellt problem också vad gäller våra välfärdsutbetalningar, för de allra flesta välfärdsutbetalningar från Försäkringskassan är bosättningsbaserade och utgår från folkbokföringen. Det har dock inget med samordningsnumren att göra eftersom man per definition inte är folkbokförd om man har samordningsnummer.

Utbetalningarna från våra välfärdssystem till personer med samordningsnummer rör sig om 50 miljoner kronor. Det är alltså inte där de stora bedrägerierna mot välfärdssystemen i Sverige sker, utan det är på helt andra vägar.


Anf. 56 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Finansminister Magdalena Andersson är varmt välkommen till skatteutskottet och ska också komma dit vid ett annat tillfälle för att prata om folkbokföringen, där vi också har allvarliga problem.

Fru talman! Som jag sa i början välkomnar jag det regeringen nu gör. Man kan alltid, särskilt i opposition, säga att den borde gjort mer och gjort det tidigare och så vidare. Men jag tycker att det är bra, det regeringen nu gör - att den skaffar sig ökad kontroll över samordningsnumren. Jag kan kanske överraska finansministern genom att säga att de åtgärder som regeringen nu gör, om de genomförs på det sätt som regeringen beskriver, långsiktigt kommer att lösa de problem vi har och förhindra att vi hamnar i vår nuvarande situation en gång till.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det regeringen inte gör i sitt förslag är att hantera alla de problem vi har i dag. Ungefär 300 000 sådana här nummer kommer det att råda stor osäkerhet kring under många år även efter ett genomförande av regeringens förslag.

Det finns också en allvarlig brist, och det är att man inte inför biometri i systemet, det vill säga att man inte säkerställer att en person aldrig på något sätt kan ha mer än en identitet genom irisavtryck, fingeravtryck och andra saker som vi har i våra pass. Det vore inte orimligt att vi i samordningsnumren i så stor utsträckning som möjligt hade lika god information som vi har i våra pass. Detta är inte alltid eller varje gång möjligt för en person som vistas en dag i Sverige och ska betala skatt och så vidare här, absolut inte, men man kan utforma lagstiftningen på ett bra sätt.

Jag räcker därför ut en hand till finansministern. Låt oss göra denna typ av biometrisk information tillgänglig och ta tag inte bara i de flesta samordningsnummer utan också i de 285 000 nummer som inte blir kontrollerade. Det är min uppmaning till finansministern att göra detta.

I övrigt önskar jag trevlig helg.


Anf. 57 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! De kraftfulla åtgärder som regeringen vidtar för att skapa bättre kontroll i våra register över samordningsnummer ser jag inte som slutstation utan tvärtom som ett led i ett arbete med samordningsnumren som kommer att behöva fortsätta. I det finns också en utredning som ser över hela systemet med samordningsnummer.

Att införa biometri är en fråga som vi inte har tittat närmare på. Det skulle behövas en grundlig analys av vad det skulle betyda för våra myndigheter och de behov som våra myndigheter har. Men det är en fråga som jag är beredd att diskutera vidare tillsammans med andra frågor.

Samtidigt är det viktigt att säga att de administrativa resurser som vi lägger på att strama upp samordningssystemet också måste vägas mot vad som är mest effektivt för att bekämpa olika former av brottslighet - i förhållande till att lägga mer pengar på polisen, till exempel. Detta är en avvägning som vi hela tiden behöver göra när vi jobbar med dessa frågor: Var är det mest effektivt att lägga pengarna?

En del av de förslag som Moderaterna har haft i debatten är inte vid en första anblick det uppenbart mest effektiva sättet att använda resurserna när vi vill uppnå det som jag är säker på att vi har som gemensamt intresse, nämligen att med full kraft bekämpa alla olika former av brottslighet. Trevlig helg!

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:255 Problem med samordningsnummer

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Missbruket av samordningsnummer har ökat de senaste åren. Sverige har utfärdat nästan 900 000 samordningsnummer, och Skatteverket har under flera år larmat om ett systematiskt missbruk av dessa.

Ett stort problem med att det saknas kontroll kring samordningsnumren är att de kan ge tillgång till de svenska välfärdssystemen, utan att nödvändiga kontroller görs. Fusk med samordningsnummer kan därför kopplas till bidragsfusk och utnyttjande av socialförsäkringarna. Det banar väg för parallellsamhällen och betydande kostnader för skattebetalarna. Polisen har dessutom pekat på hur missbruket av samordningsnummer bidrar till att kriminella kan skaffa sig ett antal olika identiteter, vilket försvårar arbetet med att lagföra kriminella.

Uppmärksammade fall vittnar om hur kriminella kan ha en mängd olika identiteter. Uppgifter från medierna beskriver hur sajter i andra länder i dag säljer svenska samordningsnummer. Det här är ett allvarligt problem som urholkar tryggheten i Sverige. 

Finansministern har nu, om än väldigt sent, presenterat en del åtgärder på det här området. Finansministern har dock inte aviserat att något ska göras för att verifiera de samordningsnummer som finns utdelade, utan har förslagit en ordning som innebär att det ska sättas upp en tidsgräns på flera år efter vilken numren ska förnyas. Det innebär att stora delar av dagens problem tillåts kvarstå.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Varför har inte ministern presenterat några förslag som innebär att samtliga samordningsnummer i närtid återkallas och verifieras i syfte att få kontroll över problematiken?
  2. Har ministern för avsikt att återkomma med ytterligare och mer effektfulla åtgärder framgent för att stoppa missbruket av samordningsnummer?

Besvarades tillsammans med