Mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd

Interpellation 2012/13:280 av Bucht, Sven-Erik (S)

den 18 februari

Interpellation

2012/13:280 Mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd

av Sven-Erik Bucht (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Sverige har sedan 1980- och 90-talen haft bra mobiltelefonitäckning i nästan hela landet tack vare GSM900- och NMT450-näten. Dock har det skett försämringar ute i Sveriges landsbygd de senaste åren. Allt oftare går det inte att ringa med mobiltelefon, ofta på platser där det tidigare fungerat. Detta har gjort att allt fler klagomål hörs runt om i landet från kommuner, företagare, myndigheter, som till exempel Länsstyrelsen i Västernorrland, privatpersoner och lokalpressen ute i landet. Notera att den här interpellationen berör mobiltelefonitäckning och inte yttäckningen för tjänster som mobilt bredband eller fast telefoni.

De senaste åren har ansvarig myndighet, Post- och telestyrelsen (PTS), förnyat de flesta frekvenstillstånd som används av telebolagen för mobiltelefoni och i samband med detta tagit bort kraven på yttäckning för mobiltelefoni i tillstånden eller i vissa fall ändrat dessa till synnerligen vaga skrivningar som med största säkerhet inte kan användas i praktiken för att säkerställa en bra yttäckning. Resultatet är enligt nedan.

Tillstånd för 800 megahertz: Nya tillstånd finns sedan år 2010. Det ställdes inga krav på yttäckning för mobiltelefoni.

Tillstånd för 900 megahertz: Tillstånden förnyades år 2010, helt gratis för de kommande 15 åren. De tidigare yttäckningskraven togs bort och ersattes av synnerligen vaga formuleringar som i praktiken inte kan användas för att säkerställa bättre yttäckning.

Tillstånd för 1 800 megahertz: Tillstånden förnyades år 2010. Det finns inte längre några krav på yttäckning för mobiltelefoni.

Tillstånd för 2 100 megahertz: De ursprungliga tillstånden som delades ut år 2000 har modifierats ett flertal gånger för att slutligen år 2011 modifieras på ett sätt så att samtliga krav på yttäckning för mobiltelefoni togs bort.

På det här sättet har PTS i praktiken tagit bort samtliga krav på yttäckning för mobiltelefoni. Resultatet har redan börjat visa sig med otillräcklig och rentav försämrad täckning då de fria marknadskrafterna inte själva förmår att erbjuda mobiltelefoni i stora delar av Sveriges glesbygd. Detta är inte acceptabelt och här måste regeringen och ansvarig myndighet agera.

Historiskt har det tidigare funnits krav på yttäckning för mobiltelefoni i de frekvenstillstånd som telebolagen har haft för att kunna bedriva sin verksamhet. Möjligheten till att ställa just den här typen av krav är till och med omnämnda i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och ger all möjlighet för statsmakten att anpassa kraven på just yttäckning efter de unika svenska förhållandena med stora glesbygdsområden.

Sedan var det frågan vad som hände med 450-nätet och mobiltelefoni och som ministern även kommenterade i kammaren den 4 december 2012. I dag är det bara 450-nätet som har ett entydigt krav på yttäckning för mobiltelefoni. Enligt PTS ska 450-nätet säkerställa just mobiltelefoni allra längst ut i svensk glesbygd genom sina goda täckningsegenskaper, precis som NMT450 gjorde redan på 1980-talet och framåt. Men det konstiga är att det sedan år 2009 inte längre går att ringa med några mobiltelefoner!

Statsrådet sade den 4 december 2012 att det berodde på att det inte finns några mobiltelefoner för det digitala 450-nätet. Detta påstående är helt felaktigt. Jag har själv hittat ett flertal olika modeller av digitala 450-mobiltelefoner. De nya digitala 450-mobiltelefonerna fungerade bra mellan år 2007 och 2009. Sanningen är att mobiltelefonifunktionen helt enkelt stängdes av år 2009 av de nya ägarna till 450-nätet, och som ett resultat tappade svensk glesbygd yttäckning för mobiltelefoni över mycket stora geografiska områden. Av den anledningen fungerar inte mobiltelefoni i det digitala 450-nätet men visst finns det mobiltelefoner! PTS var informerad om att mobiltelefoni på 450-nätet stängdes av och synes ha gett sitt tysta medgivande till detta.

Året därpå, år 2010, genomförde PTS tester av 450-nätets yttäckning. Dessa mätningar gjordes trots att mobiltelefonin var avstängd. PTS kom fram till att mobiltelefonitäckningen var bra och uppfyllde de krav som ställts i tillståndsvillkoren. Alla förstår ju att detta är helt omöjligt om man inte kan ringa med en mobiltelefon och nätet faktiskt är avstängt för att kunna ringa med mobiltelefon!

Statsrådet sade även den 4 december 2012 att jag misstolkat PTS villkorstext för det digitala 450-nätet vad avser innebörden av uttrycket ”handburen enhet” Enligt statsrådet skulle uttrycket ”handburen enhet” vara ”fysiska mätverktyg som används för att mäta täckning”. Jag är mycket ledsen att behöva informera ministern om att även detta är fel och att ministern är dåligt informerad. PTS förklarar syftningen av uttrycket ”handburen enhet” i sitt eget dokument, Konsekvensutredning för 450-bandet med Dnr. 04-13089/18. PTS skriver:

”Det är angeläget att tillståndsvillkoren gällande täckning är tillämpbara och ändamålsenliga. Tillämpbarheten upprätthålls i och med att villkor ställs om att tal skall medges utomhus på en höjd av 1,7 meter med en handburen terminal. Detta innebär att ett talsamtal skall kunna upprättas inom hela täckningsområdet utan någon extra utrustning förutom en handhållen telefon. Ett sådant krav medför att jord- och skogsbruk, friluftsverksamhet, fjällverksamhet, turism etc. i sina respektive näringsverksamheter får möjlighet att bedriva ändamålsenlig och effektiv kommunikation med omvärlden även i lands- och glesbygdsområden.”

PTS skriver ingenting om någon ”handburen testutrustning”, och ovanstående förklaring av PTS med syftet för 450-nätet måste anses vara övertydligt att det är mobiltelefoner som avses. PTS till och med nämner ett flertal användargrupper som i dag ofta saknar mobiltelefoni sedan 450-nätet stängdes av.

PTS ovan nämnda täckningsmätning, år 2010, för att testa 450-nätets täckning har dessutom gjorts med en fordonsmonterad installation med en stor takantenn på en bil. Alla vet att sådan installation ger bättre täckning än en mobiltelefon man bär med sig i fickan och kan hålla i handen och därför kraftigt överdriver verklig mobiltelefonitäckning. Således har PTS alltså inte ens använt handburen ”mätutrustning” enligt ministerns påstående om vad 450-tillståndsvillkoren avser och än mindre provat täckningen för handburen mobiltelefoni som är den enda meningsfulla tolkningen ur ett användarperspektiv för de användargrupper som PTS själv nämner. PTS och till synes även statsrådet tycks alltså ha varit fullt införstådda med att 450-nätet inte längre erbjuder mobiltelefoni.

Att mobiltelefonitjänsten är avslagen ska inte utgöra en ursäkt för att inte uppfylla tillståndsvillkoren. Det är väl tvärtom sådant agerande tillståndsvillkoren var tänkta att förhindra och därigenom säkerställa att människor i glesbygden kan ringa med mobiltelefon. För att säkerställa och i många fall återställa bra mobiltelefonitäckning i svensk glesbygd måste det finnas tydliga och väldefinierade krav på yttäckning för de frekvenstillstånd som delas ut till telebolagen, och telebolagen måste förstå att de inte kan fortsätta att ignorera dessa krav så som de gör i dag.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att tydliga och väldefinierade yttäckningskrav för mobiltelefoni återinförs i frekvenstillstånden för 800, 900, 1 800 och 2 100 megahertz och följs upp så att alla delar av Sverige, även glesbygden, kan få bra mobiltelefonitäckning?

Som tidigare nämnts är avstängningen i strid med syftet gällande villkor för 450-tillståndet. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa mobiltelefoni på 450-nätet då PTS inte tycks ha agerat för att kräva rättelse i samband med att mobiltelefonitjänsten i 450-bandet stängdes av?