Kriminell användning av samordningsnummer

Interpellationsdebatt 19 december 2019

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 38 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Mikael Oscarsson har frågat mig om jag avser att klarlägga om och varför det på drygt 20 år har utfärdats 700 000 samordningsnummer, varav endast 150 000 har övergått i personnummer, samt om jag avser att även göra det kriminellt för personer med samordningsnummer att vara skrivna på fel adress.

Frågan bygger på den felaktiga föreställningen att en person som tilldelats ett samordningsnummer är folkbokförd i landet. En person med ett samordningsnummer är inte bosatt i Sverige enligt folkbokföringslagens kriterier och har heller aldrig varit det. Däremot kan det finnas en adress registrerad för personen. Adressen är en kontaktuppgift och behöver inte vara personens bostadsadress.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Ett samordningsnummer är inte ett tillfälligt personnummer, och att en person har tilldelats ett samordningsnummer innebär inte ett första steg mot att personen ska bli folkbokförd. Tvärtom visar de uppgifter Mikael Oscarsson själv åberopar att det stora flertalet personer med samordningsnummer inte blir folkbokförda i landet.

Det är också en vanlig missuppfattning att en person kan öppna ett bankkonto enbart genom att ha ett samordningsnummer och att personen automatiskt har rätt till utbetalningar från välfärdssystemet eller till hälso och sjukvård i Sverige.

Ett samordningsnummer ger inte några rättigheter eller förmåner i sig. Att någon har tilldelats ett samordningsnummer innebär inte heller att personen därmed har rätt att resa in i landet eller att vistas här. Det finns inte någon koppling mellan ett tilldelat samordningsnummer och personens rätt att arbeta här. Ett samordningsnummer är inte ett arbetstillstånd, och en arbetsgivare som anställer någon som inte har rätt att arbeta i Sverige kan dömas för det.

Samordningsnummer fyller däremot en viktig funktion genom att tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Samordningsnumrens funktion har dessutom kommit att få en betydelse för personer som vistas i Sverige under en inte helt kortvarig tid och som har ett starkt behov av en identitetsbeteckning för att kunna sköta sina vardagliga liv.

Men systemet har i dag brister som bland annat är förenade med ofullständiga identitetskontroller, och det är nödvändigt att strama upp reglerna. Regeringen har därför tillsatt en utredning som bland annat ska utreda och lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att tillgodose behovet för både enskilda och andra aktörer av en tillförlitlig och användbar identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda. Parallellt med utredningens uppdrag pågår även ett arbete inom Regeringskansliet som syftar till att skyndsamt åtgärda vissa brister i systemet med samordningsnummer.


Anf. 39 Mikael Oscarsson (KD)

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Detta är en viktig fråga. Samordningsnumret är ju ett sätt att identifiera sig i kontakten med svenska myndigheter, men det gäller inte som giltig identifikation. Det kan ges ut om man till exempel inte kan styrka sin identitet när man söker arbetstillstånd under asyltiden eller om man som utländsk medborgare ska jobba här under en begränsad tid. Man får det då av beskattningsskäl.

Det är Skatteverket som utfärdar numret, men det kan också rekvireras från andra myndigheter eller utbildningsinstitut. Exempelvis kan polisen ge det till en person som blir dömd till straff och inte har personnummer.

Samordningsnumren gäller i princip för evigt; de tas inte bort. Till skillnad från när det gäller tilldelning av personnummer behövs ingen personlig närvaro.

Samordningsnummer kan missbrukas och används i penningtvättsupplägg. Det är detta problem som jag har intresserat mig för. Jag har bett riksdagens utredningstjänst att ta fram uppgifter, och då har det visat sig att det har utfärdats över 1 miljon samordningsnummer på 20 år. Takten är ungefär 240 samordningsnummer per arbetsdag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Av dessa 1 miljon samordningsnummer är det ungefär 150 000 som har övergått till att bli personnummer. Då återstår alltså långt över en halv miljon nummer. Enligt polisen och Skatteverket är problemet så omfattande att det har skapat ett skuggsamhälle där utländska medborgare inte bara genom detta utan också i kombination med andra saker kan jobba, betala skatt och få tillgång till olika förmåner i samhället illegalt.

Jag rekommenderar statsrådet att läsa en rapport från Skatteverket från 2017. Där sägs det att den person som arbetar i Sverige har rätt till arbetsbaserade förmåner oavsett om personen har person- eller samordningsnummer och oavsett om personen kommer från ett EU-land eller ett tredjeland. Exempel på arbetsbaserade förmåner är sjukpenning, föräldrapenning baserad på inkomst, tillfällig föräldrapenning vid vård av barn och närståendepenning och så vidare.

Polisen säger att detta är en del av en organiserad brottslighet som årligen kostar samhället väldigt stora summor.

Upprinnelsen till mitt engagemang kom våren 2017. Då var det en artikel i UNT som handlade om en person som stoppats på E4, och det visade sig att personen i fråga hade 1,1 miljoner i skuld och över 1 000 p-böter och andra bilskulder. Då kunde man inget göra, för han hade inte felparkerat. Han fick köra vidare.

Det finns en rapport, som jag också rekommenderar statsrådet att läsa. Den kom för tre år sedan och handlar just om samordningsnummer och kriminalitet. Det handlar om att man skriver tusentals bilar på samordningsnummer. I den här rapporten, som överlämnades till regeringen för tre år sedan, säger polisen att man borde sätta en gräns på en bil per samordningsnummer.

Det är en konkret fråga till att börja med: Kan regeringen tänka sig att sätta en sådan gräns?


Anf. 40 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag vill tacka Mikael Oscarsson för att han tar upp denna fråga i en interpellationsdebatt. Det är en viktig fråga. Det finns också väldigt mycket att klargöra, eftersom det uppenbarligen finns väldigt många missuppfattningar kring vad samordningsnummer är för något.

Det behövs inte personlig inställelse när man får ett samordningsnummer. Man kan fundera på om det finns tillfällen då det borde behövas, men det finns uppenbarligen tillfällen då det inte är lämpligt. Personlig inställelse bygger ju på att personen vill ha ett samordningsnummer. Det kan finnas många situationer där en myndighet behöver ett samordningsnummer för att ha en identitetsbeteckning på en person som inte själv vill samverka. Det kan till exempel vara en person som är misstänkt för ett brott. Skulle det inte vara så här skulle det försvåra för en del myndigheter.

Det är viktigt att veta bakgrunden till att vi har dessa samordningsnummer. Det är för att det underlättar för myndigheter att ha en identitetsbeteckning på personer. Och en av orsakerna handlar just om att minska möjligheterna till brott.

Sedan gällde det antalet bilar. Det finns en utredning som ser över hur man kan arbeta mot bilmålvakter. Det är ett viktigt arbete. Det leds dock inte av mig - det leds på Näringsdepartementet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det sker en hel del brottslighet i Sverige. Det är svartarbete. Människor arbetar trots att de inte har arbetstillstånd. Vi har problem med bilmålvakter. Det finns människor som befinner sig i Sverige för att begå brott eller för att arbeta svart. Det är ett stort problem. Frågan är dock: Är det samordningsnummer som skapar det problemet? Nej, det är det inte. Det är tyvärr så att många av dessa människor säkert skulle fortsätta att befinna sig i Sverige och arbeta svart eller begå brott även om de inte hade ett samordningsnummer. Det tycker jag är viktigt att ha med sig i debatten.

Vi arbetar intensivt på Finansdepartementet för att strama upp regelverket kring samordningsnummer, men vi kan inte luta oss tillbaka med det. Problemen kommer nämligen att finnas kvar även med en uppstramning av regelverket kring samordningsnummer.

Det arbete som polisen gör med arbetsplatskontroller och ett intensifierat arbete mot kriminalitet måste pågå med exakt samma intensitet även när vi har bättre åtgärder kring utdelningen av samordningsnummer.

Där är det viktigt att påpeka, även efter Mikael Oscarssons senaste inlägg, att ett samordningsnummer inte är ett arbetstillstånd. Den arbetsgivare som har missuppfattat detta och tror att ett samordningsnummer är ett arbetstillstånd bör omedelbart kontrollera all sin personal för att säkerställa att de har ett arbetstillstånd. Annars riskerar den arbetsgivaren att bli dömd i en domstol.


Anf. 41 Mikael Oscarsson (KD)

Herr talman! Jag ska säga något om samordningsnummer och bilar. Det var en rapport som visade att 500 tillfälliga personnummer ägde 30 000 bilar. Det gjordes en ny sökning i början av året, och då hade det ökat med 30 procent. Det finns alltså personer som äger över 3 000 bilar.

Rapporten kom 2016 från Nationella operativa avdelningen. Jag tog upp det i maj juni 2017. Då sa den minister som då var ansvarig att man skulle ta itu med detta. Det skulle ordnas. Det visade sig att det är först nu, tre år senare, som det har tillsatts en utredning. Och den, herr talman, ska vara färdig om två år.

Detta är en långbänk som bara hjälper en grupp, och det är just den organisade brottsligheten.

Om man dör i Sverige gäller inte längre personnumret. Men nu ska jag läsa innantill i Skatteverkets information. Där står det att ett samordningsnummer kan "'leva' för evigt". Man tittar på ett förslag som innebär att samordningsnumret ska avslutas vid 105 års ålder. Detta är orimligt. Det kan bli en ny religion i Sverige. Man kan tydligen flytta hit och leva för evigt. Detta är naivt, och det måste ändras.

Sedan är det en annan sak. Jag bor i Uppsala, och jag förmodar att finansministern bor i Stockholm. Låt oss säga att någon av oss skulle komma på idén att skriva sig i Korpilombolo - det är säkert ett trevligt ställe. Om man samtidigt bor kvar - i mitt fall skulle det vara i Uppsala, och i finansministerns fall kanske det skulle vara i Stockholm - är det ett brott mot folkbokföringslagen. Man får inte göra så. Men för personer som bor i Sverige som har registrerat sig på en adress finns inte den regeln. Det borde vara detsamma.

Det finns en adress i Hässelby - det har blivit allmänt känt - där just nu 500 personer har skrivit sig. Personen som driver detta tar 200 kronor i månaden. Det blir 100 000 i månaden, som han tjänar på det. Detta driver brottslighet - det är bara så. Många blir också brottsoffer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Detta är, herr talman, som att hälla energidryck på brottslighet och kriminalitet. Vi kan inte ändra på det med ett klubbslag, men vi kan göra en rad saker. En sak är att se till att man inte kan bo på ett ställe och låta posten komma till ett annat ställe.

Många av dessa människor blir sedan brottsoffer. När de kanske flyttar härifrån kan ju ägaren antingen slänga posten eller själv börja nyttja dessa samordningsnummer och börja registrera exempelvis bilar eller bolag.

Om det här inte är något problem undrar jag: Hur kan det komma sig att det är en sådan efterfrågan? Detta är alltså något som utannonseras på Blocket. Det finns en väldig efterfrågan på dessa samordningsnummer.

Man borde göra som i Norge. I Norge har man sagt fem år. Om man åker till USA får man fylla i en ESTA-ansökan. Då gäller den i två år. Det kan vara två år eller fem år men inte som i Sverige - här är det för all evighet.

Vi kan agera. Vi kan göra någonting. Jag tror att acceptansen för att man bara säger att det måste utredas är ganska liten. Titta på grannländerna! Gör någonting, och se till att Sverige blir mindre attraktivt att verka i för den organiserade brottsligheten! Det vore en välkommen julklapp till svenska folket.


Anf. 42 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi inte bidrar till att ytterligare förvirra diskussionen kring samordningsnummer. Till exempel är ett samordningsnummer inte ett tillfälligt personnummer, som Mikael Oscarsson säger. Jag tror att det riskerar att undergräva eller ytterligare spä på den förvirring som finns om man säger så. Det kanske också gör att personer, arbetsgivare och andra, tror att ett samordningsnummer är någonting som det faktiskt inte är. Jag skulle vilja be Mikael Oscarsson att inte kalla det för ett tillfälligt personnummer, vilket det inte är.

Sedan gäller det dem som har ett samordningsnummer och som har en kontaktadress kopplad till det samordningsnumret. Syftet med det är inte att man ska bo där, utan det är ett ställe dit myndigheter kan skicka post. Om man däremot bor långvarigt i Sverige ska man vara folkbokförd. Många av de personer som har ett samordningsnummer och en kontaktadress kopplad till det samordningsnumret bor rimligen över huvud taget inte i Sverige utan någon annanstans.

Hur kan 500 personer vara registrerade på en och samma adress? Ja, om det är ett företag som hyr ut utländsk arbetskraft, till exempel, verkar det inte orimligt att den arbetskraften har det företagets adress som sin kontaktadress. Då kan det vara helt i sin ordning. Är det däremot en privatperson som har 500 samordningsnummer kopplade till sin adress verkar det konstigt, och då bör polisen omedelbart utreda det. Jag har glädjande nog sett att polisen har gjort utredningar när det gäller adresser där det inte verkar finnas några företag och som väldigt många samordningsnummer är kopplade till. Då kanske det handlar om personer som vistas i Sverige och som inte gör det på rätt grund.

Frågan är varför det finns en efterfrågan på samordningsnummer givet att ett sådant nummer ju inte ens ger rätt att vistas i Sverige. Jag är rädd att det tycks finnas en stor förvirring kring vad ett samordningsnummer är. Det finns en risk för att arbetsgivare har trott att ett samordningsnummer är ett tillfälligt personnummer och att en adress som är kopplad till ett samordningsnummer innebär att personen är folkbokförd här och har rätt att vistas i landet. Därför är hela den debatt som varit väldigt bra på så sätt att den ger möjlighet att klargöra att ett samordningsnummer inte ger någon rätt att vistas eller arbeta i Sverige eller något annat heller, för den delen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Mikael Oscarsson har en poäng när han undrar varför vi har dessa samordningsnummer för evigt. Detta har jag själv också frågat mig. Det är en av de saker vi har möjlighet att titta på.

Det är inte så att vi inte från Finansdepartementets och myndigheternas sida har gjort något när det gäller samordningsnumren. Skatteverket har under min tid fått ökade resurser. En sak de har gjort är att utbilda andra myndigheter i hur identitetsbeteckningar ska kontrolleras. En särskild applikation har tagits fram för att se till att man inte ska kunna använda samma id-handling för att få ut flera samordningsnummer.

Därutöver har vi skrivit direktiv till den utredning som ser över hela systemet med samordning. På Finansdepartementet arbetar vi också med ett snabbspår för att i närtid kunna komma fram med nya förslag för att strama upp hanteringen kring samordningsnumren.


Anf. 43 Mikael Oscarsson (KD)

Fru talman! Vi har alltså en situation där det utfärdas ungefär 240 nya samordningsnummer per dag. Gränspolisen säger också att spökpersoner utnyttjar det svenska systemet. I UNT kan man läsa om en 63-åring i Gottsunda som är ägare till 676 bilar, en person med samordningsnummer. Om ministern är intresserad har jag här en lista över dem som har allra flest bilar. Många av dem har samordningsnummer.

När det gäller den aktuella adressen har medierna kommit fram till att det där bor en person som genom att byta ägare på bilar och använda den bakdörr som finns hos Transportstyrelsen har lyckats få fram 1 000 nya samordningsnummer. Detta är alltså alltför lätt.

Flera myndigheter frågar, fru talman, efter att kunna ha en elektronisk sensor som plingar till när det bor exempelvis mer än 10 eller 15 personer på en och samma adress. Då skulle man kunna knacka på och fråga hur det egentligen är fatt. Även hos Transportstyrelsen borde det kunna plinga till i systemet - här är en person som har inte en eller två utan flera hundra bilar registrerade på sig med samordningsnummer. Då måste man kunna agera.

Här behöver vi sätta gränser och se till att det blir tidsbegränsat. Skatteverket bör också ges möjlighet att ta bort alla som inte kan visa att de finns och kan legitimera sig.

För övrigt måste vi, fru talman, också ge tullen möjligheter när de ser att det kommer stöldgods utifrån landet. Vi måste agera mot stöldligorna och den internationella brottsligheten.


Anf. 44 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Det finns flera saker vi behöver göra vad gäller samordningsnummer. Jag tror att det absolut viktigaste är att öka kunskapsnivån i samhället om vad ett samordningsnummer är, så att ingen arbetsgivare och ingen som arbetar på vårdcentral eller någon annanstans tror att ett samordningsnummer ger en människa rätt att vistas i landet, arbeta, öppna bankkonto eller få tillgång till hälso- och sjukvård eller andra sociala förmåner. Ett samordningsnummer ger ingen rätt till detta över huvud taget. Mot denna bakgrund välkomnar jag denna debatt men också de skriverier som har varit kring samordningsnummer.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det andra vi behöver göra är att skärpa hanteringen kring samordningsnummer. Där har en hel del skett. Inte minst har Skatteverket försökt utbilda andra myndigheter som uppenbarligen haft brister i sin hantering och där det enligt rapporter verkar finnas en del brister kvar. En myndighet måste identifiera en person innan ett samordningsnummer beställs.

I andra fall kan det vara viktigt att ha en identitetsbeteckning på en person även om personen själv inte vill det, till exempel om man är brottsmisstänkt. Personlig inställelse och annat som kräver att personen medverkar är alltså inte lämpligt i alla fall.

Här krävs en ytterligare skärpning. Vi har gjort en del, och ytterligare förslag kommer, både på kort och på lång sikt.

Men vi ska inte vara naiva och tro att vi, om det inte finns några samordningsnummer, kommer att bli av med en del av den brottslighet som i dag utövas av personer med samordningsnummer. Så kommer det inte att vara. Även efter en uppstramning gällande personnummer krävs ett arbete från polisen och våra myndigheter för att stoppa kriminaliteten, inte minst arbetsplatsinspektioner för att säkerställa att personer som inte har rätt att vistas i Sverige och inte har arbetstillstånd inte heller finns på våra arbetsplatser och blir utnyttjade.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2019/20:176 Kriminell användning av samordningsnummer

av Mikael Oscarsson (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I Svenska Dagbladet den 4 november 2019 vittnas om hur utländska medborgare missbrukar Skatteverkets tillfälliga personnummer, så kallade samordningsnummer, för att begå brott eller illegalt få tillgång till svensk välfärd. Polisen kallar dem för spökpersoner, och de blir allt fler.

Av artikeln framgår att över 700 000 samordningsnummer har utfärdats sedan systemet med samordningsnummer infördes för ca 20 år sedan. Ungefär 150 000 av dem ska ha övergått i personnummer, men hur många verkliga personer som finns bakom de resterande 550 000 samordningsnumren är oklart.

Ett annat problem är att ett obegränsat antal personer med samordningsnummer kan registrera sig på en och samma adress. Exempelvis finns det en adress i norra Stockholm där hela 500 personer är skrivna. På samma lägenhet har sammanlagt 2 000 personer varit skrivna de senaste två åren. Enligt polisen och Skatteverket är problemet så omfattande att det skapats ett skuggsamhälle där utländska medborgare kan jobba, betala skatt och få tillgång till alla förmåner i samhället, illegalt. De menar att det handlar om organiserad brottslighet som årligen kostar samhället miljarder kronor.

För en svensk medborgare är det straffbart att inte skriva sig där man bor, men samma krav att skriva sig på rätt adress ställs inte på personer med samordningsnummer.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Avser ministern att klarlägga om och varför, det har utfärdats 700 000 samordningsnummer på drygt 20 år varav endast 150 000 har övergått i personnummer?
  2. Avser ministern att även göra det kriminellt för personer med samordningsnummer att vara skrivna på fel adress?