Konsekvenserna av reduktionsplikt i drivmedel

Interpellationsdebatt 9 april 2021

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 71 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! har frågat mig om det kommer att finnas ett undantag från reduktionsplikten för Försvarsmakten när propositionen presenteras i vår och om jag anser att detta krav på inblandning av biodrivmedel påverkar svensk försvarsförmåga i någon riktning.

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om en lagrådsremiss med förslag på successivt ökade reduktionsnivåer till 2030 för reduktionsplikten på bensin och diesel.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som Jörgen Berglund framför har Försvarsmakten särskilda behov för drivmedelsförsörjningen. Reduktionsplikten kräver inte att varje liter bensin och diesel som säljs i Sverige ska innehålla en viss andel biodrivmedel. Det finns också mekanismer så att aktörer som behöver använda drivmedel med särskilda egenskaper fortsatt ska kunna göra det. Försvarsmaktens behov skiljer sig dock från andra verksamheter. Myndigheten behöver bland annat kunna lagra drivmedel under lång tid, och vissa uppgifter i verksamheten omfattas av sekretess.

Det är inte helt utrett hur Försvarsmakten skulle påverkas av att bensin och diesel som används i verksamheten fortsatt omfattas av reduktionsplikten. I lagrådsremissen föreslår regeringen därför ett undantag för Försvarsmakten. I nästa kontrollstation för reduktionsplikten bör konsekvenserna av undantaget utredas mer detaljerat och ett nytt ställningstagande göras med utgångspunkt i resultatet av utredningen.


Anf. 72 Jörgen Berglund (M)

Fru talman! Tidigare i dag debatterade jag med försvarsministern, och jag konstaterade då att jag inte fick några svar på det jag frågat om, varken muntligen eller skriftligen. Men rätt ska vara rätt, för i den här debatten kan jag konstatera att statsrådet Ygeman har svarat på min mest centrala fråga om reduktionsplikten för Försvarsmakten. Dessutom är jag i princip nöjd med svaret. Jag ska återkomma lite senare till varför jag säger "i princip". Jag tycker att det finns några orosmoment kvar.

Jag ställde den här frågan för en månad sedan som en skriftlig fråga. Då fick jag liksom inget riktigt svar och tänkte därför att jag kunde skriva en interpellation. Jag vill som sagt understryka att när det gäller den centrala frågeställningen är jag väldigt nöjd.

Fru talman! Varför är den här frågan så viktig? Det korta svaret är att om en reduktionsplikt införs - det betyder att man gör en högre inblandning av biodrivmedel, eller förnybart, i diesel och bensin - skulle det få ganska allvarliga konsekvenser för Försvarsmakten. Den skulle kraftigt reducera vår möjlighet att försvara vårt land. Därför menar jag att det här är en fråga som är oerhört central och viktig.

Tanken är nu att man ska göra det här relativt snart, men Försvarsmakten är undantagen, i alla fall enligt lagrådsremissen. Jag vill understryka att det här med reduktionsplikt när det gäller drivmedel i grund och botten är någonting väldigt positivt. Det är inte det som är frågan här. Problemet är att en organisation som Försvarsmakten har otroligt många fordon. En del fordon är dessutom specialanpassade. Det finns en hel del äldre fordon, och de klarar inte av att drivas med en så här hög inblandning av biodrivmedel. Det betyder att om man inte kan blanda in biodrivmedel kan man heller inte använda fordonen.

Den här typen av bränslen fungerar dessutom sämre i kyla, och Försvarsmaktens uppgift är såklart att kunna operera i hela landet, året om och i alla väder.

En annan sak som är minst lika viktig är att när man lagrar sådana här drivmedel förkortas bränslets hållbarhet. Just lagring av drivmedel är viktigt inte bara för Försvarsmakten utan även för civil beredskap. Det kan handla om drivmedel för reservelverk för sjukhus, tillagningskök med mera. Jag sa att jag i princip är nöjd med svaret, men här skulle jag gärna höra hur regeringen har resonerat kring konsekvenserna för den civila beredskapen som vi också vet behöver byggas upp och som vi kommer att bygga upp de närmaste åren. Där kan man också behöva ha lager för att lösa sitt uppdrag.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Som sagt är jag i princip nöjd med svaret, men jag vill dubbelkolla en sak. Det här är en lagrådsremiss och inte en proposition. Kan jag då vara övertygad om att detta också kommer att finnas med i propositionen?


Anf. 73 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Det enkla svaret på Jörgen Berglunds fråga är ja. Det enda som skulle kunna hindra detta är om Lagrådet skulle uttrycka att det vore olagligt att ha ett sådant här undantag. Jag har mycket svårt att tänka mig det, men jag vill ändå ha hängslen och livrem när det gäller detta. I övrigt kommer det att ingå i propositionen.

Biodrivmedel är inte ett, utan det finns många olika biodrivmedel med olika egenskaper. Därför behöver vi lite tid att analysera de olika biodrivmedlen och deras lagringsegenskaper. Vissa kan ha betydligt sämre lagringsegenskaper än de fossila medan andra kanske har lika bra eller bättre, men det är för tidigt att säga.

Reduktionsplikten gör det inte omöjligt att sälja ett rent fossilt drivmedel. Det kräver bara att den som säljer det kan öka biodrivmedelsandelen i någonting annat eller sälja det. Det är väl den marknaden som behöver byggas upp för att man eventuellt skulle kunna ta bort undantaget från Försvarsmakten. Det kommer även att hjälpa de andra som har behov för en gammal maskin eller något sådant. Det kommer väl att bli lite dyrare med ett rent bränsle, men det kommer fortfarande med stor sannolikhet att gå att köpa på marknaden.


Anf. 74 Jörgen Berglund (M)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret!

Det här är, precis som statsrådet säger, inte svart eller vitt - det ska man komma ihåg - och det gör det såklart också extra komplicerat.

När det gäller den civila beredskapen är det kommuner och regioner som i mångt och mycket står för det här. Jag tänker mig att mycket av det som finns kvar och som fortfarande ingår i vår civila beredskap är ålderstiget. Vet man någonting om hur det här kommer att fungera? Kommer det att behöva köpas in ny utrustning - ser man det framför sig? Och vem ska då betala?

Jag ska ärligt säga att jag inte läste svaren från varenda remissinstans, för det var ganska många. Men vad har SKR, som brukar företräda våra kommuner och regioner på ett bra sätt, sagt? Det kan tyckas vara en liten fråga. Men det får ganska långtgående konsekvenser.

Statsrådet var inne på tillgången till drivmedel. Den är otroligt viktig. Om den stora delen av användarna har krav på sig att använda bränslen med högre inblandning är det klart att tillgången kan minska. Marknadsekonomi är ju ett fantastiskt system som reglerar det väldigt bra. Men om efterfrågan på ett renare bränsle minskar - med renare menar jag i det här fallet smutsigare, det vill säga att det är mer diesel och bensin i det - riskerar det också att bli dyrare, om det blir mer av en speciallösning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Man ska komma ihåg att i ett nationellt perspektiv och i ett ännu större, internationellt perspektiv är Försvarsmaktens behov ändå litet. Det får man ändå beteckna det som.

Det finns en del att fundera över här. Jag vill gärna höra av statsrådet hur man har funderat kring det här kopplat till den civila delen med kanske stora nyinvesteringar, vem som betalar och så vidare.

Också framåt blir det intressant. Precis som statsrådet sa kan man tänka sig att Försvarsmaktens undantag kommer att försvinna i framtiden. Det är logiskt. Men det innebär också att Försvarsmaktens nya fordon kommer att behöva klara av att drivas med det här drivmedlet. Försvarsmarknaden är en speciell marknad. Jag ska erkänna att jag inte har exakt koll på reduktionsplikt och eventuella utformningar internationellt. Men Sverige är en ganska liten aktör i de här sammanhangen. Det skulle kunna leda till att utbudet av nya fordon blir mycket mer begränsat och att det skulle bli dyrare för Sverige och svensk försvarsmakt att köpa in dem.

Jag lyssnar gärna på vad statsrådet har att säga om hur ni har resonerat.


Anf. 75 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jag tror inte att man ska överdriva svårigheten när det gäller att driva fordon med inblandade bränslen. Det handlar nog framför allt om certifiering, att man ska säkerställa att ett fordon ska gå att driva på ett visst drivmedel. Det är nog många fordon som går att driva på betydligt fler blandningar. Under kriget drevs bilar på gengas i Sverige, och det var inte ett certifierat bränsle innan dess.

Det finns ett antal frågor att titta på här, bland annat lagringsbeständigheten i bränslena.

När vi ändå är inne på den större bilden vill jag säga att det finns enorm potential här. Sverige skulle kunna göra sig fri från energileveranser från Ryssland och Gulfstater och producera vårt eget bränsle. Därmed skulle vi förhindra att bli avskurna i händelse av en kris- eller krigssituation. I längden är det naturligtvis mycket bättre för svensk försvarsförmåga. Men tills vi har kommit dit måste vi reda ut alla de frågor som jag och Jörgen Berglund har diskuterat i den här debatten.

Jag vill också understryka att det fossila bränsle som vi köper till Sverige är oinblandat. Det blandas i Sverige. Det gör det möjligt för alla som importerar bränslet till Sverige att sälja det vidare till Försvarsmakten eller andra kunder oinblandat. Men det bränslet kommer att bli lite dyrare, eftersom någon annan då behöver ha lite större inblandning av biodrivmedel.


Anf. 76 Jörgen Berglund (M)

Fru talman! Tack för svaren, statsrådet!

Jag delar helt statsrådets uppfattning att en ökad inblandning, som vi har här, minskar vårt beroende av utländskt bränsle från Gulfstaterna eller Ryssland. Det är helt korrekt.

Jag låter kanske något negativ, men jag vill understryka att jag inte är det i grund och botten. Jag känner dock en genuin oro för att det skulle kunna påverka. Det finns konsekvenser som man bör utreda vidare.

Jag utgår från att statsrådet är ärlig när han säger att man kan titta vidare på de här sakerna. Jag hoppas verkligen att man går till botten med alla de olika grenar och konsekvenser det kan leda till, inte bara för det militära försvaret utan även för den civila beredskapen där våra kommuner och regioner spelar en avgörande roll.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag är som sagt i grund och botten nöjd.


Anf. 77 Statsrådet Anders Ygeman (S)

Fru talman! Jörgen Berglund har skrivit en bra interpellation. Regeringen har i allt väsentligt gått på den linje som interpellanten har föreslagit. Nu har vi ett antal år på oss att driva utvecklingen framåt för att den reduktionsplikt som både regeringen och Moderaterna står bakom ska bli den bästa möjliga för både samhället och Försvarsmakten.

Jag vill tacka för en bra debatt.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2020/21:601 Konsekvenserna av reduktionsplikt i drivmedel

av Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

I vår ska kraven på att mer förnybart bränsle ska blandas in i diesel och bensin öka. Detta är i grund och botten ett bra förslag om vi ska kunna nå klimatmålen. Det kommer emellertid att ställa krav på många verksamheter för att det ska fungera, och det kommer att bli svårare för vissa verksamheter än för andra, till exempel för Försvarsmakten.

Försvarsmakten, som har en unik och avgörande roll för Sverige, nämligen att försvara vårt land och vårt sätt att leva, meddelade regeringen redan 2019 att än mer inblandning av förnybara bränslen blir svårt och får allvarliga konsekvenser. I ett remissvar till regeringen skriver Försvarsmakten att konsekvensen ytterst innebär att huvuduppgiften att försvara Sverige begränsas. Detta är naturligtvis oerhört allvarligt.

Det finns flera skäl till varför Försvarsmakten har svårt att klara de nya kraven. Ett handlar om att många fordon i Försvarsmakten inte klarar av biodrivmedel i den omfattning det nu blir fråga om. Att byta ut fordonen är kostsamt, och framför allt tar det lång tid. En annan aspekt är att biodrivmedel klarar kyla sämre. Försvaret av Sverige måste oavsett temperatur fungera på bästa tänkbara sätt.

Nu är det 2021 och snart ska lagförslaget presenteras för riksdagen, men några lösningar för Försvarsmakten finns inte på plats. Jag tycker det är undermåligt av regeringen och oroväckande för Sveriges säkerhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Kommer det att finnas ett undantag från reduktionsplikten för Försvarsmakten när propositionen presenteras i vår?
  2. Anser statsrådet att detta krav på inblandning av biodrivmedel påverkar svensk försvarsförmåga i någon riktning?