Industriella utvecklingscentra

Interpellationsdebatt 14 oktober 2008

Protokoll från debatten

Anföranden: 7

Anf. 28 Maud Olofsson (C)

Fru talman! Låt mig inledningsvis poängtera att jag helt nyligen redan besvarat Lars Mejern Larssons riksdagsfråga i samma ämne som han nu interpellerar i. Lars Mejern Larsson frågar mig alltså återigen om jag anser att den industriella utvecklingen fortfarande har möjligheter att bidra till regional och nationell tillväxt, och om jag avser att vidta åtgärder för det. På den första frågan är därför mitt svar: Ja, det anser jag. Näringslivets och inte minst de små och medelstora företagens förmåga att utvecklas och konkurrera på nya marknader är en nyckelfråga för regional tillväxt. På den andra frågan är därför mitt svar också ja. Låt mig påminna om att jag och regeringen redan har vidtagit en rad åtgärder för att främja näringslivets utveckling som grund för regional och nationell tillväxt, och det tänker vi fortsätta med. Sådana åtgärder utgår från att skapa goda generella villkor för företagande och näringsliv och handlar bland annat om regelförenklingar, sänkta skatter och reformerade arbetsregler. Vidare ska den regionala tillväxtpolitiken bidra till utvecklingskraft i alla delar av landet och stärka lokal och regional konkurrenskraft. Politiken bygger på att varje region ges ansvar och inflytande som innebär möjligheter att växa utifrån sina egna förutsättningar.

Anf. 29 Lars Mejern Larsson (S)

Fru talman! Jag vill tacka ministern för hennes ja-det-anser-jag-svar och för hennes ja-svar. Jag hade dock trott att näringsministern skulle vara lite mer uttömmande i sitt interpellationssvar än i svaret på den skriftliga frågan. I den frågade jag om ansvarig minister är beredd att satsa medel när IUC Sverige har lämnat in en offert, för att bland annat identifiera företagarnas möjligheter och förutsättningar till utveckling och därmed tillväxt. Svaret från landets näringsminister var minst sagt ljummet och ger skäl att befara att intresset för industripolitiken inte är prioriterat inom departementet. I den situation vi befinner oss i där varslen duggar tätt borde utveckling och kompetenshöjande åtgärder för och till företag vara prioriterat. I Värmland storsatsar IUC och där kommer 230 verkstadsföretag att delta i ett omfattande program för kompetensutveckling. Men för detta krävs vissa förberedelser innan verksamheten kan komma i gång, så för att ge projektet rätt förutsättning är det angeläget att de inblandade får veta om projektet kan starta som planerat. Fru talman! Det svar jag fått från näringsministern är bara ytterligare ett bevis på att den moderatledda regeringens tal om jobben, företagandet och arbetslinjen inte håller måttet när det verkligen gäller. Varslen ökar lavinartat, arbetslösheten stiger, landets kommuner betalar alltmer av sina skattepengar i försörjningsstöd. Regeringen har struntat i alla signaler om en sämre utvecklig i ekonomin och ställt alltför stor tilltro till marknaden när det gäller utvecklingen av sysselsättningen och tillväxten. Regeringen har heller inte utnyttjat högkonjunkturen för att rusta vare sig de människor som behöver utbildning eller Sverige som nation. Nu blir notan kännbar och den drabbar hela landet. Varslen är många. Hemma i Värmland besökte jag de drabbade på Volvo Wheel Loaders i Arvika för någon vecka sedan. Jag känner starkt med alla de familjer som drabbas av dessa hårda besked och som är oroliga. Om två löner blir en, säger de, hur ska vi då klara att betala villan? Fru talman! I partiledardebatten i söndags påpekade näringsministern, tillsammans med de övriga partiledarna på högerkanten, att det är viktigt att företagen tar ett ansvar i den rådande situationen med varsel och osäkerheter. I IUC-bolagen finns redan detta ansvar genom att företag tillsammans är delägare i sitt gemensamma regionala utvecklingsbolag med utvecklingsinsatser som gagnar jobb och tillväxt. Här har näringsministern ett praktiskt exempel på hur god samverkan och företagsansvar kan bli verklighet. Genom IUC-bolagen finns redan tillgång till regionala företagsnätverk, och mellan bolagen en nationell samordning genom IUC Sverige. Precis som näringsministern påpekade i söndagens partiledardebatt är det viktigt att fylla verktygslådan inför framtida utmaningar. Jag anser att IUC är ett alldeles utmärkt verktyg att fylla näringsministerns verktygslåda med. Har näringsministern för avsikt att nyttja detta verktyg eller känner hon inte till att det finns?

Anf. 30 Maud Olofsson (C)

Fru talman! Det var hårda ord från ett parti som säger sig vilja ha samtal och samarbete. Jag tycker att det är viktigt att inledningsvis säga att det är viktigt att man inte lägger ord i min mun som jag inte har sagt. Jag tror på en industriell utveckling i Sverige. Jag tror att svensk industri har goda förutsättningar framöver. Men det är också viktigt att se vilka verktyg vi behöver för att stärka den delen. Vi gör en översyn av alla insatser som företagsstöd, program och annat, för att få det så effektivt som möjligt. Det gör vi tillsammans med dem som ingår i de industriella utvecklingscentrumen. Vi är alla lika medvetna om att vi behöver titta på om det är det bästa vi gör, om det är anpassat till situationen här och nu eller om vi behöver göra andra saker. Behöver vi kraftsamla för några saker på några orter, eller hur ska vi göra? Den dialogen tänker jag slutföra innan jag ger besked om hur vi ska gå vidare med den ansökan som det pratas om. Jag tror också att det är viktigt att säga att om vi har minskat utanförskapet med 180 000 personer har vi gett oss ökade möjligheter att investera för framtiden. Därför kunde regeringen lägga fram en budget på 32 miljarder kronor i investeringar för framtiden på forskning och innovation, infrastruktur, sänkta kostnader för företag och så vidare. Det är självklart att vi i det här läget ska se till att kraftsamla. Vi ska kraftsamla för att stärka de lokala och regionala arbetsmarknaderna och vi ska se till att de verktyg vi har är så vassa som de bara kan vara för att möta situationen på olika ställen. Olika delar av Sverige har ju olika förutsättningar. Det är de olika förutsättningarna som vi ska ta till vara. Värmland har sina förutsättningar. Mitt eget hemlän Västerbotten har andra. Västra Götaland har ytterligare andra förutsättningar. Vi ska se till att vi har verktyg som passar de olika delarna av landet. Därför är vi noga med att jobba med generella åtgärder som sänkta kostnader för företagen, regelförenklingar, en miljö som gör att de vill investera och kan vara konkurrenskraftiga med övriga världen. Det är det som skapar en stark industriell bas. När det gäller IUC vill jag återkomma när vi har gjort den gemensamma genomgången och se hur vi kan kraftsamla och vilka insatser vi behöver göra.

Anf. 31 Lars Mejern Larsson (S)

Fru talman! Jag önskar att näringsministern kunde vara ännu mer konkret. Globaliseringsrådets prognos som kom förra veckan antyder att antalet anställda inom industrin kommer att minska kraftigt, med 30-40 procent, under en 10-15-årsperiod. Om den prognosen bara till en viss del blir infriad så finns det inte tid att vänta in marknadens återhämtning utan det måste tas krafttag nu. Det går inte att göra som regeringen och sitta still och se på i dessa tider av oro. Regeringen måste visa handlingskraft och börja agera nu och inte i morgon. Det är dags att näringsministern tar initiativ som kan skapa de nya jobben och den nya industrin. IUC:s arbetssätt och målbild inom Offert 2009 känns som ett mycket bra stöd för näringsministern i sitt arbete att så snabbt som möjligt inleda en strategisk process för fler jobb inom den nya svenska industrin. Därför är det med stor oro som jag konstaterar att regeringen via näringsministern visar att den rådande politiken inte har skapat de förutsättningar som ger trygghet för företag och deras anställda i tider av oro. Trots den senaste tidens ras i världsekonomin som gör mig och säkert också näringsministern orolig konstaterar jag att regeringens politik inte skapar sådana förutsättningar och inte heller tar till vara möjligheter för att skapa nya jobb så att anställda i Göteborg och Arvika kan känna den trygghet som man ska känna i Sverige i dag 2008. Vad de värmländska småföretagarna och deras anställda behöver är stabila och långsiktiga spelregler och inte populistiska skattesänkningar. Fru talman! Det vore förmätet av mig att ge regeringen råd som den inte vill ha, men jag tänker göra det i alla fall. Regeringen borde öppna för samtal med oppositionen för att hitta kraftfulla åtgärder för att möta jobbkrisen - en aktiv åtgärdsplan för stöd och utbildning för alla som drabbas av varsel och uppsägningar så att de står rustade när konjunkturen vänder och efterfrågan på arbetskraft tar fart. Detta måste ske trots att regeringen har valt att lågprioritera sådana satsningar i sin senaste budget. Ambitionsnivån inom de strategiska framtidsinvesteringarna på områden som forskning, infrastruktur, energi och exportstöd måste höjas. Fru talman! Det är viktigt att ministern inser att IUC-bolagen faktiskt är ägda av företagen och i synnerhet då de små och medelstora. Men fler intressenter deltar i arbetet - storföretag, kommuner, fackföreningsrörelsen och andra intresseorganisationer. Alla dessa har regional förankring och kunskap. Även om näringsministern säkert känner till detta faktum är det viktigt att påtala det eftersom dessa ägare både satsar kapital och eget engagemang för att skapa bättre fart och struktur i den regionala och industriella utvecklingen. Det vore ett direkt slöseri med samhällets resurser om inte staten och regeringen tog till vara denna kraft och snarare förstärkte den som det operativa komplement som det kan vara till andra regionala insatser.

Anf. 32 Maud Olofsson (C)

Fru talman! Jag hoppas att Lars Mejern Larsson har noterat den finansiella kris som pågår globalt och att regeringen har varit mycket aktiv för att hitta en europeisk lösning på detta område, vilket jag tror är en av de viktigaste sakerna för att lösa det som är här och nu. Lars Mejern Larsson säger att regeringen sitter still. Jag vill rekommendera en läsning av den budget som presenterades för inte så länge sedan. Den innehåller kraftfulla satsningar på infrastruktur och på forskning och innovation, och vi gör detta tillsammans med näringslivet. Det är också kraftfulla satsningar på sänkningar av skatter för företag och annat. Jag blir då lite bekymrad när jag hör debatten. Det sägs att regeringen genomför populistiska skattesänkningar. Är det populism att sänka skattetrycket för företag och för enskilda? Är inte det en del i en tillväxtpolitik som skapar jobb framöver? Lars Mejern Larsson vill att vi ska samtala med oppositionen. Det finns två förutsättningar för det. Den första är att det måste leda till jobbskapande. Jag tror inte att mer Amspolitik är det som skapar den långsiktiga sysselsättningen. Vi har gjort det i fullskaleförsök under den förra mandatperioden. Då hade vi en miljon människor i utanförskap. När vi har minskat utanförskapet med 180 000 personer har vi siktat på en politik som leder till att människor kommer tillbaka till jobb. Det som ni nu föreslår i er budgetmotion är att skatterna ska höjas för dem som står längst från arbetsmarknaden. Den skattechock på 70 miljarder som ni vill införa under den kommande perioden kommer att drabba företag och enskilda. Straffskatten på unga som ni vill genomföra kommer också att innebära att många unga kommer att förlora sina arbeten. Den andra viktiga förutsättningen för mig är att man ska hålla utgiftstaken. Att i en finansiell kris lägga fram en budget som innebär att man sätter i gång sedelpressarna precis som man vill är en mycket oansvarig politik. Det ger fel signaler till det näringsliv som behöver bra, långsiktiga och stabila spelregler. Vi kommer att fortsätta att jobba för ett bättre företagsklimat. Det finns mer att göra i det sammanhanget för att skapa stabila spelregler och också se till att banksektorn nu startar utlåning igen så att företag vågar investera för framtiden.

Anf. 33 Lars Mejern Larsson (S)

Fru talman! Jag tycker att dagens debatt på ett påtagligt sätt visar att landet är illa ute med en regering som backar och tvekar när världen befinner sig mitt i en finansiell kris. Sedan jag fick ministerns interpellationssvar i min hand i går eftermiddag har ytterligare anställda på olika svenska företag varslats. I går kväll rapporterade Nyheterna Mälardalen i TV 4 att ett företag i Köping varslar 220 industriarbetare samt 30 tjänstemän. I morse meddelade SVT att 65 personer har varslats i Skellefteå och 19 personer på Gotland. Även 115 personer i Sundsvall varslas. Samtidigt finns offerten från IUC. IUC skulle genom utvecklingsinsatser kunna gagna jobb och tillväxt genom samverkan med staten och regionen. Jag är övertygad om att IUC har en viktig roll att spela när det gäller såväl den regionala som den nationella tillväxten av företag och därmed sysselsättning i landet. IUC är ett viktigt verktyg i verktygslådan för jobben. Som gammal snickare säger jag bara att jag aldrig skulle åka ut på ett jobb med en tom och intetsägande verktygslåda. Inte tänker väl ministern göra det heller?

Anf. 34 Maud Olofsson (C)

Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att vi kraftsamlar nu och också är noga med att inte skrämma upp folk i onödan. Det är också viktigt, oavsett om man sitter i regering eller i opposition. Det är allvarligt med den finansiella krisen och det som pågår. Vi har därför ett ansvar att skapa trygghet för de människor som drabbas av varsel. Vi har suttit med fordonsindustrin på förmiddagen. Jag tror att samordning och koordinering av insatser med hjälp av verktyg från de verktygslådor som vi har är A och O just nu. De som blir varslade och som kanske till och med blir uppsagda ska veta att vi finns där för att hjälpa dem. Det kan handla om olika insatser. Det kan handla om att starta eget. Det kan handla om utbildning. Det kan handla om matchning till nya jobb. Men om de ska kunna gå till nya jobb måste det finnas några jobb att gå till. Det är därför som den generella företagspolitiken är helt A och O för att vi också ska kunna skapa trygghet på det området. När det gäller de industriella utvecklingscentrumen kommer jag att återkomma när vi har haft den dialogen. Alla som jobbar med dessa frågor är nämligen överens om att vi nu måste se till att detta ska bli så bra som möjligt. Vi måste kraftsamla kring olika delar på olika håll i landet. Men den genomgången måste vi få göra innan vi kan återkomma med besked om IUC:s framtid i detta fall.

den 24 september

Interpellation

2008/09:13 Industriella utvecklingscentra

av Lars Mejern Larsson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Alla är överens om att Sverige ska konkurrera med kompetens och inte med låga löner. Till detta krävs det att forskning och utveckling pågår hela tiden inom industrin. För att hinna följa utvecklingen och dess möjligheter som företagare och medarbetare är det avgörande att de har nödvändiga resurser för att driva strategiskt utvecklingsarbete, oberoende av om det handlar om kunskap, kompetens, pengar eller tid.

Industriella utvecklingscentra, IUC, har därför en viktig roll i detta utvecklingsarbete. IUC:s målsättning är att bidra såväl till den regionala som till den nationella tillväxten av företag och därmed till sysselsättningen i landet. IUC arbetar nära och direkt med företagen, vilket gör dem unika. I sitt arbete sammanför de kompetenser som saknas och tillvaratar ägarnas erfarenheter.

För att bidra till den regionala och den nationella utvecklingen har IUC Sverige ansökt om medel för att bland annat identifiera företagens möjligheter och förutsättningar till utveckling och därmed tillväxt. Projektet, som startar 2009 och sträcker sig över tre år, beskriver också hur IUC skulle kunna bidra till uppgiften.

Jag ställde an skriftlig fråga till näringsministern nyligen om hon avser att satsa på Industriella utvecklingscentra. I svaret informerade näringsministern mig om hur offerten från IUC bereds inom departementet och att svaret ges så snart ärendet är färdigberett.

Det var ett minst sagt ljummet svar från landets näringsminister. Svaret ger skäl att befara att intresset för industripolitik inte är prioriterat inom departementet, trots att den industriella tillväxten var förutsättningen för att göra Sverige till ett välfärdsland. På samma sätt finns det utomordentliga möjligheter att i dag utveckla nya industriella produkter, inte minst inom miljöområdet. Därför tjänar frågan på att tas på stort allvar.

Det krävs också vissa förberedelser innan verksamheten kan komma i gång, varför det är angeläget att de inblandade får veta om projektet kan komma i gång som planerat.

Jag vill fråga näringsministern om hon anser att den industriella utvecklingen fortfarande har möjligheter att bidra till regional och nationell tillväxt, och om hon avser att vidta åtgärder för det.

Avser näringsministern att på något sätt stödja fortsatt industriell utveckling i landet?