EU och kärnkraft

Interpellationsdebatt 24 maj 2005
  • Bädda in video

den 24 maj

Interpellation 2004/05:667

av Sven-Erik Sjöstrand (v) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om EU och kärnkraft

I det fördrag som gäller i dag för EU finns inte energi som särskild rättslig grund för eget politikområde. Detta har ändrats i det nya förslaget till konstitution.

Artikel 111@256 i förslaget till det konstitutionella fördraget innebär att en särskild rättslig grund skapas för åtgärder på energiområdet. Målet med detta är att unionens energipolitik ska garantera att energimarknaden och energiförsörjningen fungerar och att energieffektivitet och förnybara energikällor främjas. Enligt artikeln ska åtgärder på unionsnivå inte påverka medlemsstaternas rätt att besluta om villkoren för utnyttjande av resurser eller val mellan olika energikällor eller hur energiförsörjningen planeras.

Det motsägelsefulla är att Euratomfördraget som har till syfte att främja kärnkraft trots detta fortfarande finns kvar i förslaget till konstitution. Med detta befästs en fortsatt och ökad satsning på kärnkraft. EU:s planerade ramprogram för forskning 2007@2013 ger ökade anslag till forskning om kärnkraft. Exempel är 2 167 miljoner euro till fusionsenergi, 395 miljoner euro till fissionsenergi och strålskydd samt 395 miljoner euro anslagna till nukleära aktiviteter. Det utgör sammantaget en summa på 3 103 miljoner euro. I förhållande till den senaste budgeten för Euratom är det en ökning med 230 %. Detta ger kärnkraften en ekonomisk gräddfil på energimarknaden.Det är samtidigt tio gånger mer än vad som föreslås satsas på förnyelsebar energi.

I praktiken hindrar Euratom utvecklingen och etableringen av förnyelsebara energikällor i EU. I en tid när förnybara energislag efterfrågas och elmarknaderna avregleras runtom i Europa bibehålls en konstitutionell särställning för kärnkraften, med syftet att skynda på tillväxten av kärnkraftsindustrin. Vänsterpartiet menar att kärnkraften är både ekonomiskt och ekologiskt ohållbar och omodern. Den tillhör gårdagens energikällor tillsammans med bland annat den fossila kolkraften. Tyskland, Danmark, Belgien och Sverige har moderna idéer om hur framtidens ekologiskt hållbara energiförsörjning ska se ut utan kärnkraft.

Mina två konkreta frågor till ministern är följande och berör hur svenska regeringen resonerat när de ställt sig bakom förslaget till konstitution.

1.Avser ministern att vidta åtgärder för att Euratom stryks ur fördraget?

2.Avser ministern att vidta åtgärder gällande det finansiella stöd som visa skattebetalarna går till atomindustrin i EU?