En effektiv kriminalvård och färre återfall

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 juli 2022

Interpellation: En effektiv kriminalvård och färre återfall

Interpellation 2014/15:319 av Beatrice Ask (M)

Interpellation 2014/15:319 En effektiv kriminalvård och färre återfall

av Beatrice Ask (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

En av de största utmaningarna för framtidens kriminalvård är att hitta former för att bedriva ett framgångsrikt återfallsförebyggande arbete. Den tidigare regeringens insatser innebar bättre tillgång till arbetsmarknadsåtgärder och studier samt utökade möjligheter till utslussning för intagna under verkställigheten. Den nya fängelselagen kompletterar de senaste årens reformarbete, bland annat genom kravet på att varje intagen ska ha en individuellt utformad verkställighetsplan.

Kriminalvården använder numera nationella brotts- och missbruksrelaterade behandlingsprogram, som utifrån en vetenskaplig bedömning anses ha effekt på risken för återfall i brott. Trots verksamhetsutvecklingen återfaller många i brott. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet återfaller ungefär 40 procent av dem som döms för brott i Sverige inom tre år. Bland dem som döms till fängelse är risken för återfall ännu högre: två av tre återfaller inom tre år efter frigivningen. Statistiken visar att mycket återstår att göra när det gäller arbetet med att förebygga återfall i brott.

Det är självklart viktigt att ta reda på vilka återfallsförebyggande åtgärder som är framgångsrika och hur arbetet i högre grad kan anpassas till klienternas olika behov och förutsättningar. Arbetslinjen är av central betydelse för möjligheten till återanpassning, och arbetsdriftens betydelse för att förbättra klienternas förutsättningar på arbetsmarknaden är därför av särskilt intresse. Likaså behövs bättre samverkan mellan olika myndigheter för att säkerställa att påbörjad behandling och/eller utbildning inte avbryts vid frigivningen.

Alliansregeringen beslutade förra året att tillsätta en utredning med uppgiften att studera framgångsrika internationella exempel på återfallsförebyggande insatser, kartlägga och analysera Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbete och utifrån en jämförelse med några relevanta länder bedöma om arbetet bedrivs effektivt samt om formerna för samverkan är effektiva och ändamålsenliga. Arbetet inklusive förslag skulle redovisas senast vid årsskiftet 2015/16. Socialdemokraterna och Miljöpartisterna i regeringen har emellertid nyligen beslutat att utredningen för att förebygga återfall i brott ska upphöra.

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka insatser för att vidareutveckla Kriminalvården planerar ministern och regeringen?

Vilka åtgärder anser justitie- och migrationsministern är nödvändiga för att kunna ha ett gott beslutsunderlag avseende insatser för att förebygga återfall i brott?