Djurförsök

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 24 maj 2013

Interpellation: Djurförsök

Interpellation 2012/13:417 av Holm, Jens (V)

den 16 maj

Interpellation

2012/13:417 Djurförsök

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

En av landsbygdsminister Eskil Erlandssons första insatser på djurskyddsområdet var att dra tillbaka de resursförstärkningar som den tidigare socialdemokratiska regeringen, i samarbete med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tagit initiativ till då det gäller den djurförsöksetiska prövningen. Vi såg redan då att det behövdes ytterligare resurser för att nämndernas arbete skulle bli rättssäkert. Landsbygdsministern valde dock att spara in på detta område genom att dra in resurserna i stället för att åtgärda bristerna.

I Riksdag och Departement den 13 maj 2013 publicerades artiklar om verksamheten i de djurförsöksetiska nämnderna. Enligt artikelförfattarna är myndigheterna medvetna om att nämnderna inte fungerar som det var tänkt. I artiklarna citeras såväl forskare som djurskyddsrepresentanter och ordföranden i de djurförsöksetiska nämnderna, och dessa parter, som ofta har olika uppfattningar om djurförsök i sig, ger unisont uttryck för att det saknas resurser för den prövning som ska ske i de djurförsöksetiska nämnderna. Flera pekar på ett faktum som varit känt under en längre tid, nämligen att de regionala djurförsöksetiska nämndernas beslut inte är samstämmiga. Någon använder ord som ”lotteri” om prövningen.

I juni 2012 lade en utredning utförd av Jordbruksverket, Vetenskapsrådet och Sveriges lantbruksuniversitet fram sitt slutbetänkande Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök (den 15 juni 2012) som även den visade på brister i den djurförsöksetiska prövningen. I rapporten pekade man bland annat på att det behövs ett nationellt kompetenscenter som ska kunna ge råd och stöd till de djurförsöksetiska nämnderna.

Vänsterpartiet har i riksdagen vid flera tillfällen pekat på att det krävs resursförstärkningar till den djurförsöksetiska prövningen. Landsbygdsminister Eskil Erlandssons insatser på det här området har i princip bestått i att dra in resursförstärkningar som den tidigare regeringen beslutade om. Av de förslag som lagts på landsbygdsministerns bord har det inte blivit en tumme ens. Det är hög tid att landsbygdsministern agerar nu.

Enligt den senaste statistiken (Jordbruksverket, 2011) utnyttjades drygt 800 000 djur i djurförsök enligt såväl Sveriges som EU:s definitioner. Siffran har gått upp och ned något genom åren, men det slående är att det, trots ambitioner om att minska antalet djur i djurförsök, fortfarande är väldigt många djur som utnyttjas. Lägger man dessutom till fiskar som används i djurförsök blir siffran över åtta miljoner djur.

Vänsterpartiet tror att mer skulle kunna göras för att minska antalet djur som utnyttjas i djurförsök. Förslag i den riktningen presenterades i slutbetänkandet från ovan nämnda utredning. Utredningen hade arbetat ett år med att hitta lösningar till det framtida arbetet med att stimulera alternativa metoder till djurförsök enligt den så kallade 3R-modellen; replace, reduce, refine (ersätta, minska, förfina). Ett av utredningens huvudförslag var att inrätta ett nationellt kompetenscenter för alternativa metoder till djurförsök. Utredningen föreslog att kompetenscentret skulle ha en bemanning av fem handläggare med vetenskaplig kompetens. De framhöll vikten av långsiktighet och att nya medel behöver tillföras för att driva centret. Det är snart ett år sedan förslaget kom.

Vänsterpartiet tror också att det vid sidan av ett 3R-center behövs ökat fokus på att minimera användningen av djur i djurförsök. Vi vill därför ha en handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök.

Jag vill fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson följande:

Avser landsbygdsministern att vidta åtgärder så att de djurförsöksetiska nämnderna får de resursförstärkningar som krävs för att arbetet och besluten i de regionala djurförsöksetiska nämnderna ska bli mer samstämmiga?

Avser landsbygdsministern att verka för inrättandet av ett nationellt kompetenscenter för alternativa metoder till djurförsök, med tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten på det sätt som beskrivits i ovan nämnda utredning?

Avser landsbygdsministern att ta initiativ till en handlingsplan för att minimera användandet av djur i djurförsök i Sverige?