Det politiska ansvaret för pensionssystemet

Interpellationsdebatt 15 november 2022

Protokoll från debatten

Anföranden: 10

Anf. 45 Statsrådet Anna Tenje (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Det är en ynnest att återigen efter tolv år få inta talarstolen i riksdagen och faktiskt ha min första interpellationsdebatt. Jag riktar ett stort tack till Martina Johansson och Kalle Olsson för de interpellationer som de har ställt till mig om det politiska ansvaret för pensionssystemet.

Martina Johansson har frågat mig vilka skälen är till att regeringen nu överger överenskommelsen om det nuvarande pensionssystemet. Interpellanten frågar även vilka skälen är till att regeringen bjuder in partier som inte står bakom grundfundamenten i pensionssystemet till förhandling och vad regeringen hoppas uppnå med att bjuda in samtliga partier till samtalen. Interpellanten frågar också vilka ytterligare delar i överenskommelsen som regeringen är beredd att överge och hur jag ämnar säkerställa ett pensionssystem som garanterar ekonomisk trygghet på äldre dagar för unga och yrkesverksamma.

Vidare har också Kalle Olsson frågat mig hur regeringen avser att gå vidare för att säkerställa fortsatt långsiktiga spelregler gällande pensionssystemets utformning. Han har även frågat om jag och regeringen anser att de fem partier som ingick den ursprungliga pensionsöverenskommelsen har ett särskilt ansvar att vårda överenskommelsen och hur jag avser att agera utifrån min ståndpunkt i frågan.

Fru talman! Samarbetet i Pensionsgruppen fungerade väl till en början och har varit en garant för pensionssystemets finansiella stabilitet och förmåga att ge trygga pensioner. Det övergripande syftet är att vårda och utveckla ett långsiktigt hållbart pensionssystem. Pensionssystemet och de grundläggande och långsiktiga principerna har värnats samtidigt som nödvändiga reformer har genomförts.

Men som de båda interpellanterna konstaterar har samarbetet i Pensionsgruppen de senaste åren inte fungerat riktigt lika bra som det gjorde i början. Det är bland annat en följd av att Socialdemokraterna gjorde en uppgörelse med Vänsterpartiet om grundpensionerna, för att söka stöd för dåvarande statsminister Magdalena Anderssons regeringsbildning i slutet av 2021.

Pensionsgruppen är en parlamentarisk arbetsgrupp som över tid har bestått av representanter för de fem partier som stod bakom 1994 års pensionsöverenskommelse. Regeringen vill vara tydlig med att den pensionsöverenskommelsen kvarstår.

Dock öppnar regeringen nu upp för ett omtag för att försöka säkerställa att vi åter kan få ett väl fungerande samarbete om pensionerna. Det gynnar pensionssystemet, pensionsspararna och pensionärerna. Vi kommer att föra samtal med samtliga partier i riksdagen och se till att formerna för samarbetet om pensionerna fungerar väl även på längre sikt och i en föränderlig tid.


Anf. 46 Martina Johansson (C)

Fru talman! Tack för svaret, statsrådet! Och välkommen tillbaka till riksdagen! Jag som kommer från grannkommunen tycker att det är särskilt roligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det har varit en mandatperiod där pensionerna har diskuterats och en period där de här diskussionerna delvis har varit svåra. Jag ska väl erkänna att det aldrig är ens fel när två träter om huruvida ett system fungerar eller inte. Alla vi som ingår i Pensionsgruppen har väl på olika sätt bidragit till att diskussionerna landade som de gjorde i våras. Vi har såväl ett inkomstpensionstillägg som ett garantitillägg och reaktionen på garantitillägget. Där har alla partier på något sätt varit och ruckat i gränslandet.

Jag har ändå hela tiden, under den relativt korta tid som jag har ägnat mig åt de här frågorna, känt att bland annat Moderaterna har varit noga med att värna Pensionsgruppen. Det har varit min upplevelse. Därför blev jag väldigt förvånad när jag satt här i kammaren och lyssnade till Ulf Kristerssons regeringsförklaring.

Samtidigt är jag glad att svaret jag nu får är att pensionsöverenskommelsen från 90-talet gäller. Men vi ska komma ihåg att den överenskommelsen har sina politiska grundprinciper när det gäller pensionssystemet. Det handlar om att varje generation ska stå för sin egen pension, att det ska särskiljas från budgeten och att det ska vara ekonomiskt hållbart och förutsägbart när det gäller livsinkomsten och individuellt. Men vi har också en överenskommelse om att det ska råda konsensus mellan oss fem partier som är satta att värna systemet.

Jag hade önskat en större ödmjukhet just i fråga om att ensidigt öppna för en överenskommelse där alla partier bjuds in. Att det kom förvånar mig. Jag undrar ibland varifrån det kom och varför det kom i just regeringsförklaringen. Det handlar om dagens pensionärer, men det handlar också om framtidens pensionärer, om mina barn och andras barn, som är yrkesverksamma i dag.

Vi är överens om att vi behöver samtala. Det behövs. Jag hade hellre sett att steg ett hade varit att vi i Pensionsgruppen hade setts och att det var där diskussionen hade startat. Min förväntan var att Moderaterna snabbt skulle bjuda in Pensionsgruppen och att vi därifrån skulle ha en diskussion om arbetsformer, hur samarbetet har varit, varför vi har hamnat där vi har hamnat och var vi har tappat konsensuskänslan, som jag har fått beskrivet fanns tidigare, innan jag började jobba med de här frågorna. Därifrån skulle vi diskutera vad vi ska göra annorlunda för att ta steget framåt och värna vårt system.

Jag är lite orolig för vad tanken är med att bjuda in alla partier. Avsikten med pensionsöverenskommelsen och Pensionsgruppen är att värna ett system. Men det är inte alla partier som värnar grundprinciperna i dagens pensionssystem.

Jag upprepar därför några av mina frågor. Vad är skälet till och syftet med att i en regeringsförklaring, innan vi har setts och diskuterat i Pensionsgruppen, börja med att bjuda in samtliga partier till samtal?


Anf. 47 Kalle Olsson (S)

Fru talman! Även jag vill passa på att välkomna statsrådet tillbaka till riksdagen.

Från regeringsförklaringen fram till i dag har det gått ungefär fyra veckor. Under den tiden har det varit helt tyst från regeringen om vad omtaget, som statsrådet kallar det i interpellationssvaret, egentligen kommer att betyda. Med tanke på att vi talar om ett av välfärdssamhällets kanske allra viktigaste system, vårt pensionssystem, och därtill politiska överenskommelser som har gällt i närmare 30 år är det lite viktigt att få detta klarlagt. Hur tänker sig regeringen att arbetet med pensionerna ska se ut framåt?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Det är bakgrunden till min interpellation.

De enda från det högerkonservativa blocket som fram till i dag egentligen har sagt något om de aviserade förändringarna är det parti som inte ingår i regeringen, alltså Sverigedemokraterna. Det är möjligen talande för den interna dynamiken i regeringsunderlaget. I förra veckans budgetdebatt här i kammaren kunde vi höra en närmast triumferande Oscar Sjöstedt, SD:s ekonomisk-politiske talesperson, konstatera att den, som han uttryckte det, "smått bisarra" Pensionsgruppen slutligen förkastats. Det är uttalanden som ligger väl i linje med hur SD tidigare har uttryckt sig om Pensionsgruppen. Man har kallat den obsolet och direkt skadlig för landets pensionärer. Vad SD tycker om de här delarna råder det alltså ingen tvekan om.

Men vad Moderaterna och de övriga partierna som faktiskt ingår i regeringen anser är mer oklart. I en intervju i Svenska Dagbladet i dag svarar statsrådet på frågan om Pensionsgruppen ska avvecklas eller inte: Vi får se. Det går alltså från SD:s dödförklaring av Pensionsgruppen förra veckan till statsrådets svar i dag: Vi får se. För mig är det inte helt tydligt vad det här innebär.

I svaret på min interpellation säger statsrådet annars att hon anser att samarbetet i Pensionsgruppen har fungerat väl över tid, att det har varit en garant för pensionssystemets finansiella stabilitet och så vidare. Statsrådet pekar också på något annat viktigt: att partierna i Pensionsgruppen under de här närmare 30 åren har tagit ansvar för de långsiktiga principerna i pensionssystemet.

Jag ska inte lägga ord i någons mun. Men utifrån statsrådets svar tycker jag mig ändå utläsa ett positivt omdöme från statsrådet när det gäller hur Pensionsgruppen har fungerat över tid. Ändå står vi här i dag.

Jag undrar - lite som min kollega var inne på i det tidigare anförandet - varför det är så viktigt att bjuda in partier som inte ställer upp på de grundläggande principerna för pensionssystemet till överläggningar.

Min andra fråga är: Kommer statsrådet att kräva, som en form av bottenplatta för kommande diskussioner, att samtliga partier som samlas runt bordet ställer upp på de långsiktiga principerna, som är själva ankaret i pensionssystemet?


Anf. 48 Statsrådet Anna Tenje (M)

Fru talman! Jag vill börja med att återigen understryka att regeringen är tydlig med att pensionsöverenskommelsen fortsatt gäller. Vi överger den inte, heller inte vissa delar av den, utan de grundläggande principer som vi har varit överens om gäller även fortsättningsvis.

Jag blickar dock gärna framåt. Jag förstår att det definitivt inte är ens fel att man träter, utan det har vi kanske åstadkommit tillsammans. Då är jag angelägen om att vi också löser det tillsammans.

Till sammanträdet eller mötet i nästa vecka, den 23 november, har jag bjudit in de partier som traditionsenligt ingår i Pensionsgruppen, och min tanke är att vi ska ha det samtal som Martina Johansson nämnde i sitt anförande. Vi ska ha det högt i tak och tala om vad som har varit bra, vad som har varit mindre bra och hur vi tillsammans kan ta arbetet framåt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill vara tydlig med att Pensionsgruppens arbete och pensionssystemet som sådant berör, tror jag, 2,3 miljoner pensionärer i Sverige i dag, men det berör många fler pensionssparare och, som Martina Johansson var inne på i sin interpellation, även de kommande pensionsspararna. Detta är något som måste hålla över tid.

Det är ett långsiktigt system, och vi har ett långsiktigt ansvar för att det ska hålla. Därför är jag angelägen om att samtala även med de partier som står utanför överenskommelsen och som inte sitter med i Pensionsgruppen för att skapa både en större förståelse och, förhoppningsvis, en större bredd i de ställningstaganden som vi har gjort historiskt och som vi måste göra också framöver. Jag värnar överenskommelsen och de principer som den vilar på.

I nästa vecka har Pensionsgruppen sitt första sammanträde. Jag förstår att interpellanterna har varit ivriga att få se inbjudan i respektive partiers mejlboxar, och jag är ledsen om det har dragit ut lite för länge på tiden. Det är Pensionsgruppens ursprungliga partier som är inbjudna till sammanträdet. Jag hoppas på en trevlig debatt och diskussion där, men detta utesluter inte att samtal förs med samtliga partier.


Anf. 49 Martina Johansson (C)

Fru talman! Jag tackar för svaret.

Visst har vi fått en inbjudan till nästa vecka. Den kom i går eller i morse. Det uppskattar jag, men jag hade velat se den innan jag fick höra i regeringsförklaringen att vi ska samtala med och bjuda in alla partier. Detta gör, som jag var inne på tidigare, att det blir en oro för vad det är vi vill.

En del av pensionsöverenskommelsen är som sagt att vi är satta att värna det system vi har och att vi ska ha konsensus. Det som har varit så bra är att vi har diskuterat och till slut landat i konsensus. Alla partier har fått ge och ta. Det vi har sett under det sista året, också i andra typer av parlamentariska överläggningar på olika områden, är att det blir en väldigt stor politisk debatt som förs på ett sätt där man låser fast sig i olika frågeställningar och olika delar, vilket gör det svårt att landa och släppa en del principer, vilket man måste göra för att kunna hamna i konsensus. Det är därför jag tycker det har varit så bra med Pensionsgruppen och att detta har varit syftet.

Men, återigen: Det är jättebra att vi ska ses i nästa vecka. Jag ser fram emot det och kommer att göra plats i kalendern och passa in det i tiden så att vi kan ha bra samtal, vilket jag hoppas att det ska bli.

Jag vill passa på att påminna oss om det pensionssystem som vi har och har haft sedan 90-talet. Det har väldigt bra grundprinciper. Sedan behöver man skruva i alla system för att de ska bli ännu bättre, och jag säger inte annat än att vi behöver göra detta. Systemet har dock gett hållbara pensioner och långsiktighet, och framför allt har det höjt pensionsnivåerna. Vi har gått från 72 procent relativt fattiga pensionärer till ungefär 15 procent relativt fattiga pensionärer i dag. Man kan ta en annan siffra. Vi har gått från ungefär 1,1 miljoner relativt fattiga pensionärer till ungefär 300 000 relativt fattiga pensionärer. Jag stolt över att Centerpartiet har varit med och värnat detta system.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vi gjorde överenskommelsen därför att vi hade en lågkonjunktur som gjorde att det var svårt att få ihop statsfinanserna och att värna pensionerna, och det fanns behov av en hållbarhet och förutsägbarhet som skulle göra att pensionerna håller även i svårare tider. Nu när vi är på väg in i en ny lågkonjunktur blir det lite svårt för mig att förstå att vi ska frångå det grundfundament som har funnits för att värna systemet och för att klara även dåliga tider. Det är detta som oroar mig.

Men jag ser som sagt fram emot ett samtal och hoppas att vi kan landa i något som gör att min oro minskar, för jag tycker att det är viktigt för pensionärerna och för framtidens pensionärer att värna det arbetssätt som vi har haft.


Anf. 50 Kalle Olsson (S)

Fru talman! Jag håller verkligen med statsrådet om vikten av ett pensionssystem som håller över tid, men en del i detta är just att vi har haft partier som under närmare 30 års tid nu har varit överens om ett antal spelregler för hur vi ska jobba med pensionssystemet.

I mitt förra inlägg ställde jag den direkta frågan hur statsrådet ser på att ta in partier i samtal när dessa partier inte på motsvarande sätt har skrivit under på de grundfundament eller principer som vi alla här, tror jag, är överens om är viktiga.

Sverige har i grunden ett robust pensionssystem som under en lång följd av år har levererat stabila, förutsägbara och statsfinansiellt hållbara pensioner. Som socialdemokrat kan jag tycka att vi har alltför många äldre i dag som har alltför låga pensioner och som vi behöver insatser för. Vi har också utmaningar när det gäller att säkerställa att framtida generationer pensionärer får pensioner som går att leva på.

Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater menar att pensionerna behöver höjas och att det långsiktigt hållbara sättet att göra detta är att titta på avgifterna och inbetalningarna till pensionssystemet. Vi behöver komma upp i de nivåer som vi en gång i tiden var överens om att vi skulle nå upp till.

Apropå Pensionsgruppen och det arbete som har bedrivits där under de senaste åren finns det i dag en framförhandlad överenskommelse mellan de fem partierna om att göra en översyn av avgiftsnivåerna. Det var detta som stod näst på tur i Pensionsgruppens arbete. Min andra fråga är om regeringen nu tänker gå vidare med frågan om en översyn av avgiftsnivåerna eller om man skrotar de planerna.


Anf. 51 Statsrådet Anna Tenje (M)

Fru talman! Jag vill börja med att landa i frågan om huruvida vi fem partier har ett gemensamt ansvar, eller ett synnerligt ansvar, som Kalle Olsson tog upp i sin interpellation. Givetvis vilar det ett särskilt ansvar på de fem partier som har varit med under en längre tid och som har skrivit under överenskommelsen om de grundläggande principerna. Just därför tänker jag, när en del partier blir mindre och andra blir större och man har en långsiktighet och ett gemensamt värnande av vårt pensionssystem och de principer och grundbultar som det vilar på, att det hade varit bra om fler partier delade detta ansvar och skrev under på dessa principer och överenskommelsen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag förstår att jag inte har varit med under de senaste 30 åren i dessa sammanhang, och jag förstår att det är komplicerat. Jag förstår också att alla partier kanske inte kommer att skriva under överenskommelsen eller de grundläggande principerna. Jag kanske får uttrycka en något personlig åsikt, men jag vill inte föregripa den diskussion som ni ska ha i Pensionsgruppen i nästa vecka. Det är ändå rimligt att anta att det är viktigt att man är med på de grundläggande fundamenten. Men det skadar väl inte om det då är fler partier som är villiga att gå in och ta ansvar och skriva under på dessa principer för att sedan i framtiden vara med och ta ansvar för just pensionssystemet som sådant.

Jag vill som sagt inte föregripa för mycket av den diskussion som ni ska ha. Men jag blir ändå lite nyfiken när båda interpellanterna lyfter fram att Pensionsgruppen inte har fungerat speciellt väl. Riksdagsledamoten Martina Johansson lyfter fram att hon gärna ser att vi ska ha konsensus återigen efter att en del partier - kanske på båda sidor - har trixat, fixat och lagt till lite olika delar utan att det har rått konsensus.

Jag blir lite nyfiken på vad som är ert förslag på hur samarbetet som sådant ska återupprättas - jag tror i och för sig att man har haft en relativt god ton - och hur vi ska vårda arbetet i Pensionsgruppen framgent. Det kan inte bara vara så att man lägger locket på och att man låter en död hand vila över detta för att man inte kan uppnå konsensus.

I en föränderlig tid där vi står inför många olika utmaningar framöver tror jag att det är väldigt viktigt att vi ändå har en styrka och en handlingskraft i Pensionsgruppen och i dessa frågor och kan driva dem framåt. Det är först då som vi verkligen kan trygga och säkra vårt gemensamma pensionssystem och skapa goda förutsättningar för våra blivande pensionärer, för dem som är äldre i dag och för sparande.


Anf. 52 Martina Johansson (C)

Fru talman! Jag tackar för svaret.

För mig handlar Pensionsgruppen om att man ska nå konsensus. Det har vi varit inne på. Det som förvånade mig är, som jag sa tidigare, att vi inte började med ett samtal i Pensionsgruppen. Det är det som förvånar mig mest att vi inte börjar där vi alla ändå egentligen tycker att vi ska vara.

Sedan tog jag upp att alla partier på något sätt har varit med och fiskat lite grann vid sidan. Det har Centerpartiet också gjort. Man måste alltid vara efterklok. Då hoppas jag att det som vi ska prata om när vi ska ses i nästa vecka är det som vi ska ägna oss åt och motverka detta.

Jag vill inte ha fler debatter liknande en valdebatt som var i våras där våra partiledare hade en debatt om pensionerna. Jag kommer inte ens ihåg siffrorna, om jag ska vara helt ärlig. Men någon sa 400 kronor, någon sa 500 kronor. Någon sa: Ni höjer egentligen bara 200 kronor, och jag vet och så vidare.

Men det är detta som vi vill motverka. Jag tror att ett skäl till att vi hamnade där var för att vi lämnade den trygghet och det konsensusarbete som vi har och har haft i Pensionsgruppen. Sedan har det inte fungerat så bra de senaste fyra åren. Det beror förmodligen på enskilda möten. Det kan också handla om enskilda individers sätt att agera i en grupp. Sedan ska jag inte säga mer än så eftersom jag inte vill recensera enskilda individer. Jag är ändå glad över att vi ses i nästa vecka. Men återigen är jag förvånad över att det inte var där som vi började, för då hade jag inte behövt vara orolig. Det är det som jag är i dagsläget.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Oavsett hur Pensionsgruppen ska se ut eller jobba framöver är poängen att vi alla måste ställa upp helhjärtat på grundprinciperna i vårt pensionssystem.


Anf. 53 Kalle Olsson (S)

Fru talman! Jag tycker inte att man ska hymla med frågan om Sverigedemokraterna i detta sammanhang. För mig är det inte ett parti i mängden. Det är inte ett parti vilket som helst. Vi har precis gått igenom en valrörelse där högerpopulism och orealistiska vallöften har flugit genom luften. Vi skulle få sänkt bensinskatt med 10 kronor. Det landade på 14 öre. Jag fasar för en situation där den typen av politiska krafter tar sig in och bedriver den typen av populism i vårt arbete med pensionerna. Det är viktigt att ha detta sagt.

Vi har fem partier som har tagit ett långsiktigt ansvar - fem partier som har sett väldigt seriöst på dessa frågor över tid. Det ska vi vara rädda om, menar jag.

Jag vill tacka statsrådet för att hon svarade på frågan och säger att det är rimligt att kräva att de partier som sitter med vid bordet ändå i någon mening delar de grundläggande principerna. Det tycker jag är ett viktigt svar i detta sammanhang.

Men det har inte varit helt lätt att tolka de olika besked som har kommit de senaste veckorna, från regeringsförklaringen och fram till i dag. Jag är därför glad över att vi kunde ha denna interpellationsdebatt. Jag ser fram emot kommande diskussioner och debatter eftersom alla frågor inte är klarlagda i och med dagens debatt. Men jag tackar så här långt för diskussionen.


Anf. 54 Statsrådet Anna Tenje (M)

Fru talman! Jag ska börja där Kalle Olsson slutade. Att i alla delar avslöja vad man själv gör för ställningstaganden är lite grann att visa korten i förväg och visa vad man har på hand inför att man ska gå in i Pensionsgruppen och diskutera just dessa frågor. Det är själva poängen.

Jag ser därför fram emot att just de frågor som Kalle Olsson har tagit upp i dag kring avgiftsnivåer och annat är frågor som vi får ta upp och diskutera i Pensionsgruppen framöver. Vi får vrida och vända på dem för att se till att vi inför framtiden har ett tryggt pensionssystem.

Pensionsöverenskommelsen gäller alltså även fortsättningsvis. Det är ingenting som vi överger. Vi konstaterar sammantaget att samarbetet i Pensionsgruppen inte har fungerat väl den senaste tiden av den ena eller andra orsaken. Just därför säger regeringen nu att vi gärna vill se ett omtag. Den första delen i omtaget är kanske att jag bjuder in Pensionsgruppen för samtal för att lyssna på vad som har fungerat väl och vad som har fungerat mindre väl men samtidigt också för samtal med samtliga partier i Sveriges riksdag just för att skapa en bredd, en starkare förankring och förhoppningsvis kanske få med några partier till när det gäller de grundläggande principerna och den överenskommelse som ligger fast och som vi alltså inte överger.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Framför allt hoppas jag verkligen på ett gott samarbete framöver, där vi kan ha högt i tak och lyfta fram dessa frågor som i allt väsentligt är väldigt komplicerade och svåra. Men jag hoppas att det också ska leda till att vi fortsätter att ha ett bra och tryggt pensionssystem.

Jag ser fram emot de fortsatta samtal som vi kommer att ha med samtliga partier i Sveriges riksdag.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellation 2022/23:18 Det politiska ansvaret för pensionssystemet

av Kalle Olsson (S)

till Statsrådet Anna Tenje (M)

 

Allt sedan pensionssystemet sjösattes i mitten av 1990-talet har de fem partier som ingick överenskommelsen gemensamt tagit ansvar för att vårda och utveckla systemet. Även om det finns uppenbara brister – som att alldeles för många pensionärer har för låg pension – har vi ett i grunden robust och hållbart pensionssystem. Det svenska pensionssystemet har stått pall för såväl maktskiften som lågkonjunkturer och tjänat som ett internationellt föredöme.

En grundläggande princip i pensionssystemets konstruktion är den långsiktiga finansiella stabiliteten. Av stor betydelse är också tilltron till systemet: övertygelsen om att det över tid ska kunna leverera pensioner enligt likartade principer. I det sammanhanget går det inte att underskatta betydelsen av att de partier som stod bakom pensionssystemet tagit ett gemensamt ansvar för dess fortlevnad.

Det är en styrka när partier förmår komma samman i viktiga frågor där perspektiven måste sträcka sig bortom nästa opinionsundersökning, bortom nästa valrörelse. Så har partierna arbetat för att skapa långsiktighet inom försvarspolitiken. Så var åtminstone fram tills nyligen också inriktningen med pensionerna.

I regeringsförklaringen deklarerade nämligen statsminister Ulf Kristersson att regeringen kommer att ”bjuda in samtliga partier till blocköverskridande samtal om pensionerna”. Uttalandet, som vid en första anblick kan te sig oförargligt, reser frågor om hur regeringen ser på den fortsatta politiska hanteringen av pensionssystemet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Tenje:

 

  1. Hur avser statsrådet och regeringen att gå vidare för att säkerställa fortsatt långsiktiga spelregler gällande pensionssystemets utformning?
  2. Anser statsrådet och regeringen att de fem partier som ingick den ursprungliga pensionsöverenskommelsen har ett särskilt ansvar att vårda överenskommelsen, och hur avser statsrådet agera utifrån sin ståndpunkt i frågan?

Besvarades tillsammans med