Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Debatt om förslag 26 november 2014

Protokoll från debatten

Anföranden: 10

Anf. 52 Elin Lundgren (S)

Herr talman! Då var det dags för debatt om utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.

Jag tycker att det är glädjande att se att samtliga partier är överens i det här ärendet, som handlar om att ta steg mot ett mer effektivt arbete inom bland annat polisväsendet.

I propositionen anför den förra regeringen att det är av kvalitets- och effektivitetsskäl som det finns ett behov av att i ökad omfattning kunna använda civilanställd personal inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgifter som det i dag bara är poliser som får utföra.

Avvägningen handlar om att utbildade poliser först och främst bör arbeta med arbetsuppgifter där en poliskompetens krävs. Det är väl känt att poliser är de enda som får arbeta med till exempel våld och tvång när så krävs. För att poliser i ännu större utsträckning ska kunna utöva den typen av polisuppgifter - vi är nog alla ganska överens om att så lite våld och tvång som möjligt ska behövas - föreslås att vissa befogenheter inom utredningsverksamheten ska ges till civilanställda vid polisen och Ekobrottsmyndigheten.

Civilanställda utredare ska ha möjlighet att hålla fler förhör, delge information om förenklad delgivning och ges befogenhet att i vissa fall besluta om förverkande.

Det föreslås också att bilinspektörer ska ges ytterligare befogenheter. Bilinspektörerna är precis som de poliser som jobbar med trafikövervakning anställda inom polisen. Bilinspektörerna föreslås få befogenhet att besluta om vissa avgifter, få meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall, få befogenhet att ta hand om ett fordons registreringsskyltar och få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 januari 2015. Socialdemokraterna tycker att de är bra.

I det här ärendet hanteras också motioner med fokus på att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning. Eftersom statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring sa att regeringen har för avsikt att leverera på det området har vi socialdemokrater valt att inte följa upp den motion som vi väckt i den mycket angelägna frågan.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Herr talman! Med det som bakgrund vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 53 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Tack, Elin Lundgren! Man kan aldrig nog lovorda Alliansens rättspolitik, och det tycker jag att du gjorde på ett föredömligt sätt. Du har också föredömligt föredragit varför alliansregeringen lade fram propositionen, vilka åtgärder alliansregeringen föreslog samt att vi nu gör detta gemensamt. Alliansens rättspolitik är nämligen bra för Sverige.

Från vår sida har vi haft höga ambitioner för rättspolitiken, och jag kan meddela att vi fortsatt har höga ambitioner för rättspolitiken. Jag tror att det är ett arbete vi ska fortsätta att värna i utskottet under åren framöver. Vi kommer att fortsätta flytta fram positionerna när vi ser att det behövs.

Bakgrunden är, som Elin Lundgren sa, att det är viktigt att polisarbetet löper smidigare. Vi har väldigt många duktiga poliser i Sverige, och vi har väldigt många duktiga civilanställda. Inte minst ska vi komma ihåg att vi har väldigt duktiga civilanställda utredare, och det är precis det propositionen vill fånga upp.

I justitieutskottet reser vi rätt mycket, åtminstone från Moderaternas sida. Vi kan konstatera att oavsett vilken polismyndighet vi har träffat lovordar man alltid de civila utredarna, vilket fantastiskt arbete de gör och att de ser till att brottsutredningar går fortare. Det är viktigt. Vi har nämligen stärkt upp polisen men samtidigt varit kritiska på en del punkter, och vi upplever att just utredningar ibland har tagit lite för lång tid - och kanske alldeles för ofta också lagts ned. Här har de civila utredarna en uppgift, och det är också bakgrunden till propositionen.

Efter den här debatten kommer trafikutskottet att debattera ett antal andra viktiga åtgärder alliansregeringen lade fram i slutet av sin mandatperiod. Det handlar bland annat om överträdelser inom cabotage och hur man ska kunna förhindra fortsatt färd. De här betänkandena hänger ihop, för vi behöver ha trafikinspektörer som har befogenhet att inte bara besluta om en avgift utan också stoppa fortsatt färd när det behövs. Utan den lagstiftning vi antar på det här området i dag blir den andra lagstiftningen, som vi också ska anta i dag, tandlös.

Det är alltså idel lovord om detta, och det är jag glad för. Sedan kan jag konstatera, vilket också nämndes, att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har skrivit följdmotioner - med sedvanlig precision, det vill säga att man i en proposition som handlar om civilanställda har valt att motionera om poliser. Det är en annan arbetsgrupp man möjligen kunde tycka hör hemma på ett annat område. Medan propositionen handlar om befogenheter för redan anställda har Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, med sedvanlig precision, i stället pratat om utbildning i sina följdmotioner. I skriftspråk brukar man skriva "sic!" efteråt.

Nu kan vi konstatera att S biter av skammens rodnad och lägger ned uppdraget. Det passade ju inte riktigt in här, med en hänvisning till en regeringsdeklaration vi över huvud taget inte vet om den kommer att kunna förverkligas. Jag är tveksam. Vänsterpartiet drar väl inte lika långtgående slutsatser men har ändå så pass mycket råg i ryggen att man låter bli att reservera sig. Man stannar dock kvar med ett särskilt yttrande.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Över huvud taget är jag lite förvånad över lättsinnigheten när det gäller rättspolitiken. Jag hade en interpellationsdebatt med inrikesminister Ygeman i fredags, och den handlade om just civilanställda. Socialdemokraterna har under flera år, gång på gång och vid varje tillfälle som över huvud taget har getts, talat om vikten av fler civilanställda. Det gjorde man i hela valrörelsen och även under åren dessförinnan. Det gick till och med så långt att man med stöd av bland annat Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna drev igenom ett tillkännagivande om att regeringen var tvungen att återkomma med åtgärder för fler civilanställda.

Vi var tveksamma, och vi pekade på tre punkter som talade emot det tillkännagivandet. För det första skulle polisen omorganiseras vid årsskiftet, vilket var rätt känt. För det andra fanns det budgeteffekter. Man kan inte vara så lättsinnig att man anslår 30 miljoner för något som kostar 300 miljoner; det är budgetdisciplin, påpekade vi. Vi hade också ett tredje skäl, nämligen att det kanske borde vara polisen själv som dimensionerar exakt hur det ska se ut.

Nu tyckte inte Socialdemokraterna det, utan de drev igenom tillkännagivandet. Därför blir jag lite förvånad över den enda egentliga första åtgärd den här regeringen har på rättspolitikens område. Budgetpropositionen i sig är nämligen ganska tunn och innehållslös, även om den är bra på det sättet att den fullföljer Alliansens rättspolitik. Det enda egna ställningstagandet man gör är dock att man avskriver sitt eget tillkännagivande. Det mest fascinerande är att man gör det med samma argument som vi använde när vi sa att det inte är en bra idé.

Man kan ju fundera på hur det här har kommit till, och det jag kan konstatera efter fredagens debatt med inrikesministern är att han menar att Socialdemokraterna äntligen har hamnat rätt. Då vill jag säga: Grattis!

Herr talman! Jag vill påpeka att vi från Alliansens sida, trots att vi nu sitter i opposition, kommer att göra likadant som vi gjorde i regeringsställning. Vi kommer att ta rättspolitiken på allvar. Vi kommer inte att lämna några tillkännagivanden bara för okynnes skull, utan vi kommer att göra det som är en rätt och bra politik för Sverige. Vi kommer att se till att det kommer tillkännagivanden, men det är också någonting vi kommer att kunna stå för när vi åter hamnar i regeringsställning.

Med anledning av det yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet, herr talman, och önskar även de nya majoritetspartierna lycka till.

(Applåder)


Anf. 54 Annika Hirvonen (MP)

Herr talman! Det har redan redogjorts för detaljerna i förslaget i betänkandet, så jag tänkte uppehålla mig mer vid den principiella frågan.

Det jag tycker är bra med förslaget är att man går ifrån vissa kanske principiella uppdelningar som tidigare har funnits inom polisen och Ekobrottsmyndigheten och i stället fokuserar på vad som är effektivt för att uppnå de viktiga mål för brottsbekämpning som dessa myndigheter alltid bör sätta främst. Det handlar om att ta vara på den kompetens som finns hos alla medarbetare på myndigheterna - inte bara hos de civilanställda, skickliga medarbetarna utan också hos poliserna. Man frigör nämligen polisernas tid; i stället för att gå in och göra de här åtgärderna kan poliserna göra det de är allra bäst på.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Jag tycker att detta är mycket klokt, och jag tycker att det är frågan om kompetens och hur man bäst använder den som gör att de motioner som har väckts av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet faktiskt hör hemma i diskussionen. Vi måste hela tiden vara öppna för att diskutera vilken typ av kompetens som behövs inom de brottsbekämpande myndigheterna och hur man bäst tillägnar sig den, likaväl som hur man sedan använder sig av den kompetens bland medarbetarna som redan finns där.

Jag yrkar naturligtvis bifall till förslaget i betänkandet men vill ändå reflektera lite kring detta med en högskolebaserad polisutbildning. Det är något Miljöpartiet tycker är på tiden, och vi ser fram emot att det kommer att genomföras. Vi står nämligen inför nya utmaningar på kriminalitetens område, och brottsbekämpningen behöver möta detta. Jag tror att det är hälsosamt och gynnsamt för de brottsbekämpande myndigheterna att luckra upp de vattentäta skotten mellan civilanställda och poliser och även att titta på vilka av de kompetenser som finns på högskolorna polisen kan behöva.

Jag tycker alltså att det är fullt rimligt att ha den diskussionen i ett sammanhang, och jag hoppas att vi kan nå lika bred enighet i den frågan som vi har gjort i det här betänkandet.


Anf. 55 Linda Snecker (V)

Herr talman! Enligt betänkandet ska civilanställda inom polisen och Ekobrottsmyndigheten få utökade befogenheter för att göra vissa av polisens uppgifter. Förslaget innebär till exempel att civilanställda ska få rätt att hålla vissa förhör, hantera förenklad delgivning och besluta om förverkande. Det är uppgifter som poliser tidigare var tvungna att involveras i, och nu kan den civilanställda utföra arbetsuppgifterna utan att behöva tillkalla en polisman. Det är en jättepositiv utveckling.

Polisen och Ekobrottsmyndigheten är väldigt stora arbetsgivare. Vid polisen finns i dag ca 28 400 anställda. Av dem är ca 20 000 polismän och 8 400 polisanställda.

Självfallet ska arbetsfördelningen göras efter kompetens inom myndigheten. Men hierarkier och gamla vanor får inte stå i vägen för att även polisen ska bli en modern myndighet.

Att civilanställda nu ska kunna arbeta med att meddela förbud, ta hand om registreringsskyltar, kontrollera alkolås, hålla förhör och sådant som tidigare bara poliser kunde ha som arbetsuppgifter är en bra utveckling. De anställda inom polisen är ju inte bara poliser. De är jurister, statsvetare, ekonomer, lönehandläggare, städare och HR-personal. Polisen är med andra ord precis som vilken myndighet som helst med en blandning av olika personalkategorier. Och precis som på vilken arbetsplats som helst måste blicken stundtals lyftas för att se vilka effektivitetsåtgärder som kan göras för att få en smidigare och tryggare myndighetsutövning.

Utredningen om den framtida polisutbildningen konstaterar i betänkandet Framtidens polisutbildning att polisen har ett behov av ökad och breddad kompetens. Utredningen föreslog mot denna bakgrund bland annat att polisprogrammet skulle bli en högskoleutbildning. Utredningen föreslog vidare att behovet av specialister skulle tillgodoses, dels genom att personer med polisexamen skulle kunna ges möjlighet att studera vidare på en högre nivå inom högskolan, dels genom att personer med redan befintliga specialistkunskaper skulle ges den utbildning som behövdes för att arbeta inom polisen. Det här är väldigt bra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Vad som är roligt är att Krister Hammarbergh från Moderaterna verkar vara förvånad över att fler ibland tycker att Alliansens arbete är bra. Det är väl inte så förvånande. Ibland har ni ju haft era små höjdpunkter. Men Krister Hammarbergh verkar inte riktigt kunna ha två tankar i huvudet samtidigt, och det måste vi kunna ha som politiker, Krister. Vi måste kunna tänka lite större än på bara en liten punkt i taget. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagt in i betänkandet att polisutbildningen ska bli en högskoleutbildning, men det står inte i kontrast mot de civilas utökade befogenheter. Det behövs flera tankar i huvudet samtidigt.

Det är oerhört viktigt att staten är en god arbetsgivare med en god löneutveckling, kompetensutveckling och sjysta anställningsvillkor. Det kan statliga myndigheter bara bli om de har en bra personalpolitik som ständigt är under utveckling. Det gäller hela rättsväsendet. Den debatt som vi har i dag skulle kunna implementeras på andra myndigheter. I Sveriges domstolar skulle domstolssekreterare kunna ges större befogenheter. Åklagarmyndigheten skulle kunna ge alla sina högskoleutbildade sekreterare mer ansvar. Det finns utvecklingsområden där så kallad civil personal inte innebär konkurrens för polismän eller rådmän utan snarare är ett komplement i en bra myndighetsutövning.

Att polisutbildningen behöver reformeras vet vi sedan länge. Det är en förutsättning för en nödvändig utveckling av polisyrket. Vänsterpartiet anser att utbildningen måste bli högskoleutbildning med starkare band till polisverksamhet. Att utbildningen blir en del av den reguljära högskolevärlden innebär också att forskning och samverkan med andra utbildningsområden kan utvecklas.

Förhoppningen är att det blir en positiv dubbeleffekt, att den nya polisutbildningen och ett nytt sätt att organisera arbetet tillsammans med den civila personalen kan leda till en positiv löneutveckling för samtliga delar av personalen. Och jag hoppas att arbetsmarknadens parter tycker detsamma, för framtidens poliser behöver vara mer välutbildade för att de ska kunna specialisera sig. För att kunna rekrytera de mest lämpliga till polisyrket måste polisen kunna erbjuda just de här möjligheterna. Yrket behöver breddas såtillvida att andra kunskaper än rent polisiära tas bättre till vara. Här har polismyndigheten redan börjat arbeta med den nya organisationen, men det finns mer att göra. I sammanhanget är det viktigt att påpeka att även specialiseringar är viktiga, och de får inte utvecklas på bekostnad av allmäntjänsterna, utan det bör finnas en god balans.

Vänsterpartiet har tidigare i motioner lagt fram förslag om specialisering vad gäller miljöbrott och arbetsmiljöbrott men också gällande djurskydd. Andra exempel där mer specialisering behövs är it-relaterad brottslighet, våld mot kvinnor, sexualbrott och ekonomisk brottslighet.

I ärendet har Vänsterpartiet lämnat ett särskilt yttrande angående vikten av att polisutbildningen görs till en högskoleutbildning, något som regeringen nu arbetar med. Det gläder mig mycket, och jag kommer att följa ärendet väldigt noga.


Anf. 56 Krister Hammarbergh (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Herr talman! Jag ska be att få gratulera Linda Snecker till att ha så många tankar, även om hon ibland får akta sig så att de inte snurrar runt lite grann.

Vi har en liten tradition i Sveriges riksdag, nämligen att hålla oss till ämnet. Det blir liksom lättare att sortera upp saker på det sättet. Det är till och med så att vi är ganska strikta i våra betänkanden. Du kommer att upptäcka att vi i vår kommer att ha sex olika motionsbetänkanden att behandla, en om processrätten, en annan om brottsoffren, ytterligare en om en annan straffrätt och så vidare. Just när vi hanterar brottsoffer brukar vi inte ta in straffrätten, eftersom den hör hemma i ett annat betänkande. Det är naturligtvis en tradition och en praxis som man kan förändra, men den diskussionen får du ta med oss övriga, Linda Snecker.

Har man tanken att man ska lösa problemet med att civila utredare har för lite befogenheter gör man det inte bäst genom att diskutera en annan personalgrupps utbildning. Det var min poäng.

När jag nu ändå har begärt replik ska jag passa på att ställa en fråga. Ni stod ju bakom tillkännagivandet om att det behövs fler civilanställda. Regeringen, där ni inte får ingå, har sagt att det nog var en dålig idé. Står du fast vid Vänsterpartiets tillkännagivande?


Anf. 57 Linda Snecker (V)

Herr talman! Jag tackar för den administrativa genomgången - det verkar vara ett älskvärt ämne för manliga riksdagsledamöter att förklara hur saker och ting går till - även om den inte var helt nödvändig.

Krister Hammarbergh konstaterar att Vänsterpartiet inte ingår i regeringen. Nej, det gör vi inte.

(KRISTER HAMMARBERGH (M): Det var ett administrativt påpekande.)

Herr talman! Det är inte ens ett administrativt påpekande, utan det är ett politiskt faktum.

Vänsterpartiet ingår inte i regeringen, och Vänsterpartiet driver Vänsterpartiets politik. Ibland gör vi överenskommelser med regeringen. Den politik som vi har drivit tidigare kommer vi att fortsätta driva.

Jag ser inte någon konkurrens mellan att tala om både polisutbildningen och civilanställdas befogenheter. Det är en myndighet vi talar om. Vi kan inte bara tala om olika personalkategorier. Vi måste se helhetsbilden. Det är vårt ansvar som politiker.


Anf. 58 Krister Hammarbergh (M)

Herr talman! Ja, det är viktigt att vi tar ansvar som politiker, men det är samtidigt viktigt att vi håller reda på vad vi talar om.

Nu var min fråga, och den är ganska specifik: Står ni i Vänsterpartiet bakom det tillkännagivande som ni gjorde för två år sedan, eller har ni, som regeringen gjort, backat i frågor? Det är den specifika frågan, och den kan besvaras med ett ja eller nej.


Anf. 59 Linda Snecker (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Herr talman! Ja.


Anf. 60 Johan Pehrson (FP)

Herr talman! Som en kollega till mig teaterviskade i bänken är det otroligt mycket debatt om ett ämne som det tydligen råder bred politisk enighet om här. Men detta förhindrar inte heller Folkpartiet att gå upp i talarstolen och ge några synpunkter på verksamheten och hur vi får en mer effektiv polis.

Herr talman! Det här handlar om hur vi får en mer effektiv polis, en mer effektiv polisorganisation och mer trygghet och minskad brottslighet.

Man ska se detta betänkande om att vi ger mer befogenheter till duktiga civilanställda - ofta specialister i syfte att öka tryggheten, inte minst på våra vägar - vid sidan av andra åtgärder vi nyligen beslutat i riksdagen. Till exempel har vi låtit åklagarna flytta över lite av sin beslutsbefogenhet till svensk polis, bland annat vad gäller åtgärder i ungdomsmål, för att få ett mer effektivt fungerande rättsväsen och rättskedja. Med resurser på plats och snart även en mer effektiv organisation på plats får vi förutsättningar för en bättre fungerande svensk polis.

Det dyker upp en massa andra ämnen i betänkandet som är svåra att låta bli att kommentera. Viktigt är självklart ledarskapet, verktygslådan och straffsatserna i övrigt som talar om hur polisen ska prioritera sitt arbete. Regeringen kan skriva hur många regleringsbrev som helst, och riksdagen kan bestämma vad den vill. Polisen är dock skyldig att titta på vilka straffsatser som finns för att se vilka brottstyper som ska prioriteras. Här finns mer att göra från denna kammare, och det återkommer vi till.

Jag är glad att höra att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet hyllar fler experter i svensk polis. Det har inte varit självklart eftersom det finns ett visst motstånd mot detta från polisfackligt håll. Jag håller nästan med polisens fackförbund om allt, men just här har vi haft en konfliktlinje eftersom det finns en övertro på att man ska vara polisutbildad.

Det är en av Sveriges mest populära utbildningar, men den är tydligen undermålig enligt den nytillträdda regeringen och måste göras om. Men den är som sagt väldigt populär, så den kan ju inte vara så dålig.

Facket vill gärna att man ska ha en polisutbildning. Jag förstår det, för det ligger i deras intresse. Men ska vi ha experter på it-brott, på våld i nära relationer och på ekobrott krävs helt annan kompetens där vi snarare kan hänga på viss poliskompetens. Det är detta vi öppnar för, och det är den vägen vi ska gå för att få den bästa mixen av personer som jobbar inom polisen.

Därför är det glädjande att höra att också V och MP tar tydlig strid med polisfacket på detta område. Det är utmärkt.

Herr talman! Det är inte så mycket mer att orda om. Det är ett betänkande som tillsammans med andra vad gäller att flytta om befogenheterna i rättskedjan skapar en mer effektiv polis och förhoppningsvis minskar brottsligheten och ökar tryggheten.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 61 Andreas Carlson (KD)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten

Herr talman! Jag instämmer i det eniga utskottets förslag om att det finns behov av att vissa arbetsuppgifter som i dag endast får utföras av polismän ska få utföras av civilanställda. Förslagen i propositionen innebär att civilanställda ska ha möjlighet att hålla fler förhör, delge information om förenklad delgivning och besluta om förverkande i vissa fall.

I propositionen föreslås också att bilinspektörer ska ges ytterligare befogenheter, vilket tidigare debattörer redogjort för. Bilinspektörer arbetar huvudsakligen med tillsyn av yrkesmässig trafik och utgör ungefär 25 procent av den personal hos polismyndigheterna som arbetar inom området yrkesmässig trafik.

Efter denna debatt behandlas två betänkanden från trafikutskottet om cabotagebestämmelser och klampning. Krister Hammarbergh redogjorde i sitt anförande tidigare för hur förslagen hänger ihop, och tillsammans med förslagen från trafikutskottet leder det till en förbättrad och mer trafiksäker situation på våra vägar.

Det är viktiga förändringar för att uppnå en sundare konkurrens på lika villkor i transportbranschen. Polisen behöver arbeta mer effektivt och ha bättre redskap för att kontrollera att lagar och regler följs. Det är viktigt med en hög trafiksäkerhet på våra vägar. Det finns också en utbredd frustration inom svensk åkerinäring på grund av vad som uppfattas som marknadsstörningar när regler inte följs.

Kristdemokraterna förespråkar en fungerande marknad inom åkerinäringen. Åkerinäringen svarar för 4 procent av bnp och sysselsätter 86 000 personer.

Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag och ser fram emot trafikutskottets diskussion och eftermiddagens beslut. Till tv-tittarna säger jag: Missa inte nästa avsnitt!

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut

Civilanställda inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten ska få göra vissa av polisernas uppgifter (JuU3)

Inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten arbetar inte bara poliser och åklagare utan även civilanställda. Även dessa civilanställda ska få möjlighet att göra vissa sysslor som annars bara poliser får göra. Poliser bör i första hand arbeta med sådant där deras kompetens är en nödvändig förutsättning, till exempel fall där det kan krävas våld eller tvång.

En civilanställd utredare får nu rätt att hålla i vissa förhör, kan hantera förenklad delgivning eller besluta om förverkande.

Även bilinspektörer, som är civilanställda som arbetar med trafikövervakning inom Polisen, ska få rätt att:

  • besluta om vissa avgifter,
  • meddela förbud mot fortsatt färd i vissa fall,
  • ta hand om ett fordons registreringsskyltar,
  • få tillträde till fordon för kontroll av alkolås.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya reglerna gäller från den 2 januari 2015.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.