Beslut: EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet

Beslut 15 maj 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

EU:s färdplan mot narkotikahandel och organiserad brottslighet har granskats (JuU22)

Riksdagen har granskat EU-kommissionens meddelande om EU:s färdplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet. Färdplanen innehåller 17 åtgärder inom fyra prioriterade områden med sikte på att

  • stärka motståndskraften mot infiltration av kriminella nätverk i hamnar och andra logistiknav
  • upplösa kriminella nätverk, störa affärsmodeller och beslagta brottsvinster
  • öka de förebyggande insatserna
  • stärka samarbetet internationellt.

Riksdagen välkomnar färdplanen och menar att den lyfter fram viktiga områden och åtgärder. Samtidigt vill utskottet understryka att åtgärderna bör tillföra mervärde och inte överlappa annat pågående arbete. Komplexa strukturer och onödig administration bör också undvikas.

Riksdagen beslutade att lägga EU-kommissionens meddelande till handlingarna, det vill säga avsluta ärendet.